بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی، شیرخشک و غذای ویژه(eRX-IRC) -سامانه های بیمارستانی

عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره ١٨٠٣٢٨ /۶۹۵/د مورخ 1402/12/23 و پیرو ابلاغیه های به شماره٤٤٣ /١١٠ مورخ 1402/10/20( نسخه نویسی و نسخه پیچی شیرخشک و غذای ویژه) و شماره ٤٤٤ /١١٠ مورخ 1402/10/20 ( نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی) به استحضار می رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی، شیرخشک و غذای ویژه (IRC-eRX) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد .

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/02/18
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های ملزومات دارویی(eRX-IRC) -سامانه های بیمارستانی

عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره١٧۹٠٣٧ /۶۹۵/د مورخ 1402/12/22 و پیرو ابلاغیه به شماره ٢٣٣ /١١٠ مورخ 1401/06/27 به استحضار میرساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های ملزومات دارویی (IRC-eRX) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/02/18
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی (eRX-IRC) -سامانه های بیمارستانی
عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره١٣٤٧٠٧ /۶۹۵/د مورخ 1402/09/27 و پیرو ابلاغیه شماره 110/164 مورخ 1402/05/18 به استحضار می رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی(IRC-eRX ) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد. یادآور می گردد موارد ذیل مورد تأکید می باشد.
مشاهده                                                                                                                                                                     1403/02/18
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی(eRX-IRC) -سامانه های بیمارستانی
عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره177827 /655/د مورخ 1402/12/19 و پیرو ابلاغیه به شماره446 /110 مورخ 1402/10/20 به استحضار می­ رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه­ پیچی داروهای شیمیایی (eRX-IRC) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.
مشاهده                                                                                                                                                                     1403/02/18
 • نامه وزارت دعوت به جلسه کارگاه
بدین وسیله از جنابعالی دعوت می گردد، در جلسه مجازی در خصوص رفع ابهامات و نحوه پیاده سازی کتاب تعرفه های سال ،۱۴۰۳ در روز سهشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ در این مرکز برگزار می گردد.
مشاهده                                                                                                                                                                     1403/02/16
  • ابلاغ گلوبال 1403

به ابلاغیه های شماره ١٤٢/١٩ مورخ ١٤٠٣/٠١/٢٦ و شماره ١٤٢/٢٤ مورخ ١٤٠٣/٠١/٢٧ این دبیرخانه و در راستای اجرای جزء (ث) بند (١) تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره /٩٦٨٨ت٦٢٤٩١٢هـ مورخ ١٤٠٣/٠١/٢٦موضوع تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی سال ،١٤٠٣ مبنی بر محاسبه و ابلاغ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سرفصلهای خدمتی و جزئیات تعرفه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور؛ به پیوست جدول تعرفه این خدمات جهت استحضار و ابلاغ به کلیه واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ میگردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/29
  • رایگان شدن خدمات کودکان

پیرو ابلاغیه شماره 110/4 مورخ 1403/01/15 با موضوع شیوه نامه اعمال رایگان شدن خدمات کودکان زیر هفت سال بدین وسیله از جنابعالی دعوت می گردد در جلسه مجازی در خصوص نحوه پیاده سازی شیوه نامه مذکور که درروز چهارشنبه مورخ 1403/01/29 از ساعت 8:30 الی 10:00 حضور بهم رسانید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/27
  • تصمیم هیت دولت در خصوص تعرفه ها

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1403 به شرح فایل های پیوست زیر تعریف شده است.

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/27
  • تاکید بر لزوم استفاده از کدینگ eRx در تجویز و IRC سامانه های بیمارستانی-در تحویل و نسخه پیچی فرآورده های سلامت محور در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت

عطف به نامه سازمان غذا و دارو به شماره655/186872/د مورخ 1403/01/12در خصوص لزوم استفاده از کدینگ eRx در تجویز و IRC در تحویل و نسخه پیچی فرآورده های سلامت محور در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت .

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/26
  • بروز رسانی سند راهنمای پیاده سازی سرویس ثبت شناسه تخت بیمارستانی (نسخه 2.2)-سامانه های بیمارستانی

سند راهنمای پیاده سازی سرویس ثبت شناسه تخت بیمارستانی (نسخه 2.2) بروز رسانی و از طریق لینک مستقیم ذیل در دسترس می باشد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/26
  • نامه استفاده از کدینگ

عطف به نامه سازمان غذا و دارو به شماره د/655/18672 مورخ 1403/01/12در خصوص لزوم استفاده از کدینگerxدر تجویز و irc در تحول و نسخه پیچی فرآورده های سلامت محور .

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/26
  • کتاب تعرفه پرستاری

هیئت وزیران در جلسه 1403/1/5 به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور وبه استناد بند (الف) ماده (19) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری مصوب 1386 تصویب کرد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/21
  • تغییرات کتاب ارزش نسبی

ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت موضوع تصویب نامه شماره 12445/ت61035 مورخ 1402/1/29 می باشد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/21
  • بروز رسانی سند راهنمای پیاده سازی سرویس ثبت گروهی جواب آزمایش های بالینی (نسخه 5.6)-سامانه های بیمارستانی

سند راهنمای پیاده سازی سرویس ثبت گروهی جواب آزمایش های بالینی (نسخه 5.6) با اضافه شدن کدینگ ResultStatus، Category بروز رسانی و از طریق لینک مستقیم ذیل قابل دریافت می باشد. https://regulatoryit.behdasht.gov.ir/uploads/485/Technicaldocuments/MOHIT_LabratoryResult_V5.6-14030120.pdf

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/20
  • ابلاغ شیوه نامه اعمال رایگان شدن خدمات کودکان زیر هفت سال-سامانه های بیمارستانی

پیرو مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1402/08/11(مصوبه پیوست) و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی کشور و در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و عطف به مکاتبه تایید معاونت درمان به شماره 400/33721د مورخ 1402/12/28 ،بدین وسیله «شیوه نامه اجرای برنامه حمایت از خانواده، ثبت و تبادل پرونده های الکترونیک کودکان زیر ۷ سال» جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ می گردد. تاکید می گردد مطابق با موضوع ماده ٥ شیوه نامه مذکور جهت ثبت مبلغ حمایت خانواده و جوانی جمعیت از کد ۲۶ به شرح «حمایت سنی» و ترمینولوژی otherCost.thritaEHR در ویژگی OtherCost استفاده می گردد

مشاهده                                                                                                                                                                     1403/01/15
  • ابلاغ بازنگری سند راهنمای پیاده سازی مجموعه سرویس های پایش بیمارستان برخط -سامانه های بیمارستانی (HIS Live)‏

پیرو نامه های معاونت درمان به شماره 400/12182د مورخ 1402/05/17 و شماره 400/19090د مورخ 1402/07/30 در خصوص درج مصادیق تریاژ مامایی در فرم تریاژ جنرال و عطف به ابلاغیه شماره 110/458 مورخ 1401/11/23 ،بدین وسیله به پیوست آخرین نگارش سند مجموعه سرویس های پایش بیمارستان برخط (Live HIS) (نگارش 3.7 ) با تغییرات ذیل بروزرسانی و جهت اجرا و پیاده سازی در سامانه های اطلاعات بیمارستانی ابلاغ می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، در این خصوص اقدام مقتضی معمول گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/12/27
  • تاکید مجدد بر تحویل و پیاده سازی وب سرویس کارانه گروه پرستاری و ارائه گزارش اجرا

پیرو نامه های شماره 110/248مورخ 1402/06/29 ، 110/355مورخ 1402/08/23 و 110/375مورخ 1402/09/06مبنی بر اجرا و پیاده­ سازی دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری (وب سرویس مبتنی بر عملکرد) و با عنایت به اهمیت و اولویت اجرای سرویس­های ابلاغی وزارت متبوع سال جاری، مقتضی است دستور فرمایید گزارش اجرای بدون خطا وب سرویس کارانه گروه پرستاری و ارتباط فیمابین سامانه اطلاعات بیمارستانی و سامانه کارآمد در اسرع وقت به این مرکز ارسال گردد.لازم به ذکر است، تا تاریخ 1403/01/20تبادل اطلاعات از طریق فایل اکسل از سامانه های HIS به سامانه کارآمد به طور کامل قطع می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/12/27
  • بروز رسانی سند راهنمای پیاده سازی سرویس نوبت دهی -سامانه های بیمارستانی

به پیوست آخرین نگارش سند راهنمای پیاده سازی سرویس نوبت دهی (نگارش 3.0) بروز سانی و جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/12/21
  • ابلاغ پیاده سازی تعرفه های گلوبال پیوند کلیه -سامانه های بیمارستانی

پیرو نامه تاییدیه معاونت درمان به شماره ۲۷۴۵۴/۴۰۰د مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۲ و عطف به نامه شورای عالی بیمه سلامت به شماره ۷۵۵/۱۴۲/د مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ ، بدین وسیله به پیوست تعرفه های گلوبال خدمات پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی سال ۱۴۰۲ جهت اجرا و پیاده سازی در سامانه های اطلاعات مرتبط ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/12/21
  • راهنمای فنی پیاده سازی سرویس امضای دیجیتال -سامانه های اطلاعات بیمارستانی

پیرو نامه شماره 110/379 مورخ 1402/09/08 با موضوع الزام اخذ تاییدیه مطابقت با استانداردهای زیرساخت کلید عمومی کشور برای کلیه سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت و به منظور تسهیل در فرآیند استفاده از زیرساخت کلید عمومی وزارت متبوع در راستای تجهیز این سامانه ها به قابلیت امضای الکترونیک و مهر سازمانی با هدف ایجاد امکان استنادپذیری برای اسناد الکترونیک و داده پیام های حوزه سلامت، این مرکز اقدام به راه اندازی و ارائه سرویس (Service Sign Digital (DSS بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) نموده است. بدینوسیله به پیوست، راهنمای استفاده به همراه نمودار مراحل پیاده سازی سرویس های مرتبط با این موضوع جهت بهره برداری مقتضی ارسال می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/12/19
  • بروز رسانی سند راهنمای پیاده سازی مجموعه سرویس های پایش برخط بیمارستان -سامانه های بیمارستانی

به پیوست آخرین نگارش سند مجموعه سرویس های HIS Live (نگارش 3.7) با تغییرات ذیل بروز سانی و جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد. تغییرات: -افزودن سرویس ذخیره اطلاعات معاینات فرد -اضافه کردن تریاژ مامایی و مصادیق مادری به همراه پیوست کدینگ

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/12/19
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده تخصص های رشته های علوم پزشکی و حوزه سلامت-سامانه های بیمارستانی

عطف به مکاتبه معاونت آموزشی به شماره 500/7913/د مورخ 1402/10/06 و با عنایت به مصوبات شورای معین نسخه الکترونیک بدین وسیله، کدینگ به روز شده تخصص های رشته های علوم پزشکی و حوزه سلامت(Specialty )به پیوست و از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/11/18
  • سند سرویس پرداخت مبتنی بر عملکرد نسخه0.4-HIS

به پیوست سند سرویس پرداخت مبتنی بر عملکرد نگارش0.4 (کاربرد سامانه های اطلاعات بیمارستانی ) با تغییر اضافه شدن سرویس استعلام CompositionUID پرستار/پزشک بروز سانی و جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/11/16
  • جلسه آموزشی شيوه نامه محاسبه و پرداخت بيماران خاص و صعب العالج

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۱۰/۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ جناب آقای دکتر مظهری رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و نامه شماره ۱۴۰۲/۴۰۰۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ مرکز فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران (ارسال شده در فوق)،جلسه‌ای با موضوع نحوه پیاده‌سازی و پرسش و پاسخ در خصوص موارد مذکور، در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ از ساعت ۱۰ در سازمان بیمه سلامت و بصورت ویدئوکنفرانسی از طریق لینک adc.ihio.gov.ir/it برگزار می‌گردد. خواهشمند است نمایندگان مطلع شرکت‌های HIS در جلسه فردا حضور به هم رسانند.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/11/15
  • دعوت به جلسه مجازی قواعد پیاده سازی شیوه نامه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت سهم بیماریهای خاص و صعب العلاج

پیرو ابلاغیه شماره 110/426 مورخ 1402/11/07 با موضوع «قواعد پیاده سازی شیوه نامه اجرایی نحوه محاسبه و پرداخت سهم بیماریهای خاص و صعب العلاج» و نظر به فوریت اجرای برنامه صندوق خاص و صعب العلاج در راستای حمایت مالی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و نیز تاکید مجدد بر حمایت مالی از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت، بدین وسیله از جنابعالی و کارشناسان مطلع دعوت می­گردد

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/11/11
  • ابلاغ فرم درخواست مشاوره از مجموع فرم های اطلاعات بالینی دارای سند کسب و کار

پیرو نامه شماره 110/1633/د مورخ 1402/08/13با عنایت به اولویت­ دهی و تاکید بر اجرایی ­سازی دستورالعمل ­ها و یا سرویس های ابلاغی وزارت متبوع در سال 1402 (موضوع ابلاغیه شماره 110/194مورخ 1402/06/01) و عطف به مکاتبه تأییدیه معاونت درمان وزارت متبوع به شماره 400/20502د مورخ 1402/08/15به استحضار می رساند، به منظور اجرای پروژه «فرم های اطلاعات بالینی (دارای سند کسب و کار)» به عنوان یکی از موارد اولویت دار در دستورالعمل های ابلاغی 16 گانه مورد توافق در سال جاری، به پیوست سند کسب و کار پیاده سازی الکترونیک مشاوره پزشکی به همراه فرم مربوطه جهت اجرا و پیاده سازی ابلاغ می گردد. تاکید می گردد با توجه به مهلت مقرر (سه هفته کاری پس از ابلاغ) اقدامات لازم در این خصوص معمول گردد

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/11/08
  • دستورالعمل اجرایی بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران و شیوه جمع‌آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات کاربران در سامانه ها و سکوهای فضای مجازی

براساس وظایف و اختیارات مصرّح در بندهای “-1-2-3” و “-12-2-3” سند »شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور – مصوب هشتادویکمین جلسه مورخ 1021/22/22 شورای عالی فضای مجازی کشور« و با هدف کاهش بخشی از مخاطرات مرتبط با نقض حریم خصوصی کاربران و نیز الزام اشخاص حقوقی غیردولتی و دستگاههای اجرایی کشور )دستگاههای اجرایی موضوع ماده )22( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/11/03
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی

عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره 655/128860/د مورخ 1402/09/14 و پیرو ابلاغیه به شماره 110/165مورخ 1402/05/18به استحضار می­ رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه ­پیچی داروهای شیمیایی(eRX-IRC) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/10/20
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی

عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره 695/134707/د مورخ 1402/09/27و پیرو ابلاغیه شماره 110/164مورخ 1402/05/18به استحضار می ­رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه ­پیچی داروهای طبیعی(eRX-IRC) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/10/20
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی

عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره 695/125738/د مورخ 1402/09/09و پیرو ابلاغیه به شماره 110/164 مورخ 1402/05/18به استحضار می ­رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه­پیچی فرآورده(داروهای) سنتی(eRX-IRC) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/10/20
  • سندهای بروز شده ثبت و بازگشت کسورات بیمه

به پیوست اسناد بروز رسانی شده سرویس کسورات جهت بهره برداری و اقدامات لازم ارسال می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/10/20
  • سند روکش اسناد نسخه REST API

سند روکش اسناد نسخه REST API جهت بهره برداری و انجام موارد به حضور ارسال ی گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/10/20
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی شیر خشک و و غذای ویژه

عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره 695/125748/د مورخ 1402/09/09 و پیرو ابلاغیه شماره 110/220مورخ 1402/06/08به استحضار می­رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه ­پیچی شیر خشک و غذای ویژه(eRX-IRC) از طریق سامانه مکسا و وب سرویس های مکسا، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/10/20
  • دعوت به جلسه کمیته HIS در خصوص نهایی سازی ساختار تعرفه گلوبال خدمات پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی سال 1402

پیرو نامه شماره 110/1433/د مورخ 1402/07/17و عطف به نامه معاونت درمان به شماره 400/25241 د مورخ 01402/09/29 با موضوع اعلام ساختار تعرفه گلوبال خدمات پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی سال 1402 به استحضار می رساند طی جلسات مشترک این مرکز با معاونت درمان ساختار تعرفه گلوبال خدمات پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی سال 1402 مطابق با آخرین دستورالعمل رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری بازنگری شده و به پیوست ایفاد می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/10/13
  • شيوه نامه بيماران خاص و صعب العالج جهت بيماران بستري

با عنایت به پیگیری های انجام شده درخصوص پیاده سازی سرویس های مرتبط با شیوه نامه بیماران خاص و صعب العلاج جهت بیماران بستری در سامانهHIS بیمارستان ها ازآنجا که تعدادی از تولید کنندگان سامانه های HIS تا کنون موفق به پیاده سازی سرویس مذکور نشده اند یا در مرحله پیاده سازی سرویس می باشند.خواهشمند است دستورفرمایید ضمن هماهنگی با تمامی دانشگاهای علوم پزشکی و بیمارستان های استان مبنی بر حضور نماینده بیمارستان و نماینده شرکت تولید کننده سامانه HIS مدیر فناوری اطلاعات آن اداره کل و سایر همکاران مرتبط در جلسه ای که روز شنبه مورخ 1402/10/2 ساعت 13:30 به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می شود.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/09/29
  • دعوتنامه جلسه آموزشی شیوه نامه نحوه تبادل اطلاعات پرونده های بیماران پیوندی

پیرو هماهنگی به عمل آمده از سوی آزمایشگاه سازمان الکترونیک بیمه سلامت در خصوص جلسه آموزشی شیوه نامه نحوه تبادل اطلاعات پرونده های بیماران پیوندی و ضرورت اعمال تغییرات در سامانه های نرم افزاری HIS، خواهشمند است در جلسه‌ آموزشی که روز سه‌شنبه 1402/09/14 راس ساعت 9:00 صبح، بصورت ویدئو کنفرانسی از طریق آدرس meeting.ihio.gov.ir‏/mbd در adobe connect برگزار می‌گردد، شرکت نمایید.

                                                                                                                                                                 1402/09/12
  • در خصوص فرایند و نحوه ارزیابی جهت صدور گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلات-سامانه های بیمارستانی

با عنایت به مکاتبات دریافتی از برخی شرکت ­های توسعه دهنده سامانه­ های اطلاعات حوزه سلامت به استحضار می ­رساند، در خصوص فرایند ارزیابی سرویس­ های الکترونیکی جهت اخذ/تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، کما فی­ السابق جلسات ارزیابی توسط آزمایشگاه­ های ارزیاب نرم افزار (آزمایشگاه های همکار) برگزار می­ گردد. لازم به ذکر است فهرست آزمایشگاه ­های مذکور در تارنمای اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه، بخش مجوز، مجموعه­ های همکار به نشانی https://regulatoryit.behdasht.gov.ir/Partners در دسترس می­ باشد

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/09/08
  • الزام اخذ تأییدیه مطابقت با استانداردهای زیرساخت عمومی کشور برای سامانه های اطلاعات بیمارستانی(پیگیری) صندوق ورودی

در راستای اجرایی سازی جزء (4)، بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 و پیرو مکاتبه شماره 110/1633/د مورخ 1402/08/13 مبنی بر «تأکید بر اجرا و پیاده سازی دستورالعمل ها و یا سرویس‌های ابلاغی وزارت متبوع در سال 1402»، یکی از سرویس های اولویت دار مربوطه «پیاده‌سازی امضای دیجیتال(PKE شدن) با اولویت سامانه های نسخه نویسی الکترونیکی» می باشد که لازم است اعتبار مشوق متناظر با این موضوع پس از تحویل و نهایی سازی قابلیت مذکور و ارائه گواهینامه مرتبط با آن، به شرکت‌های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی طرف قرارداد مراکز تابعه آن دانشگاه/دانشکده پرداخت گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/09/08
  • ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1402 ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ

ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 110/194 ﻣﻮﺭﺥ 1402/06/01 ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ1402ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻭﯾﺲﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺎﺭﺍﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ )ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﭘﯿﻮﺳﺖ( ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ، ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/09/08
  • پیگیری اجرای اطلاعات گذشته نگر در وب سرویس پرداخت کارانه گروه پرستاری

عطف به نامه معاونت محترم پرستاری وزارت متبوع به شماره 139/2692/د مورخ 1402/09/01 مبنی بر عدم ثبت و ارسال اطلاعات ابتدای سال در وب سرویس پرداخت کارانه گروه پرستاری توسط برخی از دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور و پیرو نامه ­های شماره 110/248 مورخ 1402/06/29 و 110/355مورخ 1402/08/23 با موضوع تاکید بر اجرا و پیاده سازی سرویس­ ها و دستورالعمل های ابلاغی سال 1402، مجدداً تاکید می­گردد به فوریت زیر ساخت­ لازم جهت ثبت گذشته نگر اطلاعات در محصول نرم افزار بیمارستانی آن شرکت/مجموعه به منظور انتساب پرستاران به بیماران در سطوح مراقبتی در کلیه بیمارستان‌های بهره بردار فراهم شده و گزارش نهایی اقدامات حداکثر طی سه روز کاری آتی به این مرکز ارسال گردد

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/09/06
  • اعتبارات تخصیص یافته جهت توسعه و پیاده سازی سرویس ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت

به پیوست نامه شماره1737/110/د مورخ 1402/08/23رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع در خصوص هزینه کرد اعتبار تخصیص یافته توسط سازمان بیمه سلامت ایران جهت توسعه و پیاده سازی سرویس ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارت در سال 1402 در سامانه های اطلاعات بیمارستانی مطابق با کاربرگ توزیع مورد تائید مرکز فوق ( فایل پیوست) ارسال می گردد.شایسته است دستور فرمائید ضمن هزینه کرد اعتبارات فوق در محل های معین شده این معاونت را از نتیجه اقدامات صورت گرفته مطلع نمایید.شایان ذکر است عدم پرداخت به موقع به شرکت های مورد نظر موجب ایجاد چالش در اعتبارات توزیع شده کارانه پزشکان کارکنان و پرستاران و… خواهد گردید

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/08/29
  • ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺳﺎﻝ 1402

ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 110/248 ﻣﻮﺭﺥ 1402/06/01 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺎﺭﺍﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1402ﻭ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺳﺮﻭﯾﺲﻫﺎﯼ 16 ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﯽ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪﺍﯼ ﮐﺸﻮﺭ )ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 110/194 ﻣﻮﺭﺥ 1402/06/01(، ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭘﯿﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺸﻮﻕ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻓﻮﺭﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﺳﺮﻭﯾﺲﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﺩﻫﯽ ﻭ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺎﺭﺍﻧﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﯼ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺸﻮﻕ ﭘﯿﺎﺩﻩﺳﺎﺯﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/08/23
  • شیوه نامه ملاک عمل حفاظت مالی بیماران در هزینه های سلامت

با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر کاهش سهم پرداختی بیماران در خدمات سلامت. مطابق بند (9)سیاست های کلان حوزه سلامت مبنی بر کاهش سهم مردم از هزینه های درمان .سند تحول دولت مردمی مبنی بر پوشش هزینه های سلامت برنامه ملی سلامت خانواده و نظام ارجاع .

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/08/15
  • هوش مصنوعی محصولات فناور سلامت

به استحضار میرساند رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار در ١٧ آبان ماه ١٤٠٢ از ساعت ١٣:٣٠ الی ١٨ در مرکز بینالمللی همایشهای رازی برگزار میگردد. این رویداد در راستای رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت، مندرج در نامه شماره ١٠٤٣٧٣ مورخ ١٤٠٢/٠٧/١٧ معاون محترم فناوری مرکز ملی فضای مجازی، میباشد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/30
  • در خصوص اجرای وب سرویس کارانه گروه پرستاری

با سلام و احترام ضمن تشکر و قدردانی از جنابعالی و همکاران محترم آن شرکت در اجرا و پیاده سازی دستورالعمل ها و وب سرویس های ابلاغی سال 1402 بویژه وب سرویس کارانه گروه پرستاری، خواهشمند است نسبت به فراهم سازی امکان تخصیص پرستار به بیمار و درج خدمات پرستاری در پرونده بیماران از ابتدای فروردین ماه سال 1402 در بیمارستان های بهره بردار نرم افزاری بیمارستانی آن شرکت/ مجموعه اقدامات لازم معمول گردد و گزارش اقدامات حداکثر تا تاریخ 1402/08/02 به این مرکز منعکس گردد.

                                                                                                                                                                    1402/07/26
  • در خصوص ارسال اطلاعات وب سرویس کارانه گروه پرستاری

پیرو ابلاغیه شماره 110/259 مورخ 1402/07/05 با موضوع «ابلاغ راه اندازی و بهره برداری از مجموعه وب سرویس های مبتنی بر عملکرد شامل کارانه بیمارستان، پرستاران و درآمد بیمارستانی»، خواهشمند است بنابر خود اظهاری شرکت مبنی بر اجرا و پیاده سازی وب سرویس مذکور، نسبت به ارسال و تبادل اطلاعات یک ماهه از بیمارستان های پایلوت اجرای وب سرویس به آدرس تستی سرویس ارسال عملکرد پرستاران به صورت گروهی (جدول شماره 13 سند راهنمای فنی پیاده سازی سرویس پرداخت مبتنی برعملکرد) حداکثر تا ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 1402/07/25 اقدام نمایید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/25
  • قطع نسخه SDK سامانه های بیمارستانی-سرویس تبادل نتایج تست های آزمایشگاه

با توجه به ابلاغ شماره 110/236 مورخ 1402/06/28در خصوص الزام پیاده سازی سرویس «تبادل نتایج تست های آزمایشگاهی با سپاس» مبتنی بر Rest-API از سوی سامانه های ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه آزمایشگاه و همچنین نامه شماره 307/1629د مورخ 1401/07/09 آزمایشگاه مرجع سلامت، به استحضار می رساند نسخه SDK سرویس مذکور از پایان وقت اداری 30 آبان ماه 1402 غیرفعال و از دسترس خارج خواهد شد. لذا خواهشمند است اقدامات مقتضی جهت تبادل نتایج تمامی آزمایش‌ها از طریق نسخه مبتنی بر Rest-API سرویس مذکور به سپاس را با قید فوریت انجام دهید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/19
  • تمدید تاریخ اعتبار گواهینامه های صادره ارزیابی عملکردی سامانه های اطلاعات بیمارستانی

پیرو ابلاغیه شماره 110/221مورخ 1400/07/06 و با عنایت به منقضی شدن اعتبار گواهینامه های صادره مطابق با آخرین نگارش سند شاخص های ارزیابی عملکردی سامانه های اطلاعات بیمارستانی (نگارش 5.4 )در تاریخ 1402/06/31به استحضار می رساند، عطف به مکاتبه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به شماره ٢١٤٥/ص ت ١٤٠٢ مورخ 1402/07/15 ،اعتبار گواهینامه های مذکور در بخش مجوزها در درگاه اطلاع رسانی این مرکز به نشانیhttps://regulatoryit.behdasht.gov.ir/PerformanceCert تا تاریخ 1403/03/31 تمدید خواهد شد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/19
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده آزمایشگاه -بیمارستانی

پیرو ابلاغیه به شماره 110/141 مورخ 1402/05/01 به استحضار می­ رساند، کدینگ به روز شده آزمایشگاه پس از دریافت، بررسی و اعمال تغییرات ذیل با همکاری سازمان بیمه سلامت به پیوست و از طریق وب سرویس، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/01
  • درخواست پرداخت (وجوه سرویس های توسعه و قرارداد پشتیبانی سامانه هاHIS)

عطف به نامه شماره 110/194 مورخ 1402/6/1 ریاست محترم مرکزآمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به ریاست محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/16
  • سرویس های توسعه ای

بازگشت به رونوشت نامه های شماره 110/235 مورخ 1402/6/21 و 110/226 مورخ 1402/06/11 آن رياست محترم به سازمان نظام صنفي رايانه ای کشور و شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بيمارستاني و کلينيکي، با موضوع “اجرا و پياده سازی سرويس های ابلاغی مورد توافق در سال 1402” ، به استحضار ميرساند.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/12
  • درخواست معرفی نماینده جهت حظور در کمیسیون های تخصصی اتاق ایران

با عنایت به درخواست فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب کار ایران در خصوص معرفی کارشناسان خبره به منظور حضور در کمیسیون های تخصصی اتاق ایران ،ضمن ارسال اسامی کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی ایران به شرح جدول ذیل،خواهشمند است حداکثر دو نماینده پیشنهادی به ازای هر کمیسیون (با ذکر نام،سمت در شرکت،شماره تلفن همراه و نشانی پست الکترونیکی )، حداکثر تا روز شنبه مورخ 1402/07/08 به دبیرخانه سازمان معرفی شوند.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/03
  • ابلاغ راه اندازی و بهره برداری از مجموعه وب سرویس های مبتنی بر عملکرد شامل کارانه بیمارستان، پرستاران و درآمد بیمارستانی-سامانه های بیمارستانی

پیرو ابلاغیه­ های شماره 110/226 مورخ 1402/06/11 و شماره 110/235مورخ 1402/06/121 با موضوع «پیاده­ سازی نسخه بازنگری شده سند متحدالشکل گزارش سامانه های اطلاعات بیمارستانی برای دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری و متمم آن» و ابلاغیه شماره 110/465مورخ 1401/11/30 با موضوع «پیاده­ سازی دستورالعمل پرداخت کارانه به تفکیک بیمارستان، پزشکان و اعضای هیئت علمی» و عطف به نامه معاونت درمان به شماره 400/15772د مورخ 21/06/1402 با موضوع «ابلاغ دستورالعمل تشریح کامل گزارش بیمارستانی برای پرداخت کارانه به تفکیک بیمارستان، پزشکان و اعضای هیات علمی سال 1402» بدینوسیله، «سند راهنمای فنی بهره برداری از وب سرویس های پرداخت مبتنی بر عملکرد شامل جزئیات مربوط به سرویس­ های دریافت اطلاعات درآمد اختصاصی مراکز درمانی، کارکرد پزشکان بیمارستان و اعضای هیئت علمی و همچنین اطلاعات ریز کارکرد کادر پرستاری» جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می­ گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/05
  • ابلاغ پیاده سازی نسخه بازنگری شده سند متحدالشکل گزارش بیمارستانی برای دستورالعمل توزیع کارانه پزشکان و درآمد بیمارستان-سامانه بیمارستانی

عطف به مکاتبه معاونت محترم درمان به شماره 400/15772د مورخ 1402/06/21و پیرو ابلاغیه شماره 110/465مورخ 1401/11/30 به استحضار می­ رساند، نسخه بازنگری شده سند متحدالشکل گزارش بیمارستانی(HIS) برای دستورالعمل توزیع کارانه پزشکان و درآمد بیمارستان در سال 1402 به منظور پیاده سازی و اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پرداخت کارانه در سال 1402 به انضمام فایل اکسل ابلاغ می ­گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم جهت پیاده­ سازی و اجرای دستورالعمل مذکور در سامانه های اطلاعاتی مرتبط و اعلام مراتب صورت پذیرد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/11/30
  • دعوت به جلسه تعرفه گلوبال

دعوت به جلسه پیگیری پیاده سازی تعرفه گلوبال خدمت پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی سال 1402

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/03
  • دعوتنامه آزمایشگاه

پیرو ابلاغیه به شماره 110/141 مورخ 1402/05/01 به استحضار می رساند کدینگ به روز شده آزمایشگاه پس از دریافت برسی و اعمال تغییرات ذیل با همکاری سازمان بیمه سلامت به پیوست و از طریق وب سرویس جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/03
  • دعوت به جلسه مجازی در خصوص بررسی وضعیت پیاده سازی دستورالعمل کارانه سرویس پرستاری -مورخ 1402/07/04

پیرو ابلاغیه شماره 110/235مورخ 1402/06/21 با موضوع «متمم نسخه بازنگری شده دستورالعمل کارانه گروه پرستاری»، عطف به نامه شماره 110/248مورخ 1402/06/29 مبنی بر تاکید بر اجرا و پیاده سازی دستورالعمل ابلاغی متمم حداکثر تا تاریخ 1402/06/30 ،بدین وسیله از جنابعالی و یا کارشناسان مطلع دعوت می گردد در جلسه مجازی که در خصوص بررسی وضعیت پیاده سازی دستورالعمل کارانه گروه پرستاری و ابلاغ وب سرویس متناظر در روز سه شنبه مورخ 1402/07/04 از ساعت 10:00 الی 12:00 از طریق نشانی ذیل برگزار می گردد، حضور بهم رسانید. https://vc.behdasht.gov.ir/karamadit/ انتظار می رود شرکتهای توسعه دهنده سامانههای اطلاعات بیمارستانی در این نشست امکان ارائه/ دموی سیستم خود با هدف اقناع مدیران ستادی وزارت متبوع در خصوص اجرای دستورالعمل فوق الاشاره را داشته باشند

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/03
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده آزمایشگاه

پیرو ابلاغیه قبلی، کدینگ به روز شده آزمایشگاه به پیوست، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید لازم به ذکر است کدینگ مذکور از طریق وب سرویس مکسا قابل دسترس بوده و پیاده سازی آن در سامانه های اطلاعاتی مرتبط لازم الاجرا می باشد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/01
  • ابلاغ کدهای اصلاح شده خدمات سونداژ در سند متحدالشکل گزارش بیمارستانی برای دستورالعمل کارانه پزشکان

به استناد مکاتبه معاونت درمان و پیرو ابلاغیه قبلی، کدهای ارزش نسبی مندرج در بند «1.19» با عنوان «خدمات سونداژ» که برای بیماران سرپایی با نظارت مستقیم پزشک در بیمارستان و کلینیک های ویژه انجام می گیرد؛ شامل کدهای «500440» و «500445»، جهت اصلاح کدینگ مذکور در سامانه های اطلاعاتی مربوطه از سال 1401 ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/07/01
  • دستورالعمل کارانه پرستاری

نسخه بازنگری شده سند متحدالشکل گزارش سامانه های اطلاعات بیمارستانی و یا کلینیکی برای دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/06/21
  • در خصوص ابلاغیه پیاده سازی سرویس تبادل الکترونیک صندوق بیماران خاص و صعب العلاج-سامانه های بیمارستانی

پیرو ابلاغیه­ شماره 110/426مورخ 1401/10/28 با موضوع «پیاده سازی سرویس تبادل الکترونیک صندوق بیماران خاص و صعب العلاج» و عطف به مکاتبات شماره 110/2154/د مورخ 1401/12/03 و 110/499مورخ 1401/12/14و با عنایت به نامه معاونت درمان وزارت متبوع به شماره 400/13866د مورخ 1402/06/04 تاکید می گردد، در راستای حمایت از حقوق بیماران خاص و صعب العلاج و به منظور پیشگیری از وقوع خطای انسانی در فرایند استعلام تخفیفات بیمه شدگان، اقدامات لازم جهت فراخوانی خودکار وب سرویس استعلام تخفیف بیمه شده پس از استحقاق سنجی بیمار در مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات سلامت معمول گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/14
  • ابلاغ نسخه بازنگری شده سند متحدالشکل گزارش سامانه های اطلاعات بیمارستانی برای دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری

عطف به مکاتبه معاونت درمان به شماره 400/14361د مورخ 1402/06/07و پیرو ابلاغیه شماره 110/486مورخ 1401/12/08بدین وسیله نسخه بازنگری شده سند متحدالشکل گزارش سامانه ­های اطلاعات بیمارستانی و یا کلینیکی برای دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری به منظور اجرا و پیاده‌سازی دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری به همراه فرمت فایل اکسل به پیوست ابلاغ می ­گردد. یادآور می گردد گزارش ­های استخراجی سامانه­ های اطلاعات مربوطه لازم است در قالب فایل اکسل مذکور قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید، درخصوص پیاده سازی و اجرای موارد فوق اقدام مقتضی با قید فوریت معمول گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/06/11
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های شیر خشک و و غذای ویژه(eRX-IRC)

پیرو ابلاغیه قبلی و به استناد مکاتبه سازمان غذا و دارو، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های شیر خشک و و غذای ویژه(eRX-IRC)، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/06/08
  • ابلاغ پیگیری اجرا و پیاده سازی تعرفه گلوبال خدمت پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی سال 1402

پیرو ابلاغیه­ قبلی و بر اساس تأکید مجدد معاونت درمان، پیگیری پیاده سازی تعرفه گلوبال خدمت پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی سال 1402 جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/06/05
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده واحدهای UCUM

با توجه به توسعه سرویس ها و تغییرات واحدهای UCUM، کدینگ به روز شده واحدهای UCUM، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/05/22
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های شیمیایی(eRX-IRC)

پیرو ابلاغیه قبلی و به استناد تأییدیه سازمان غذا و دارو، کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های شیمیایی(eRX-IRC)، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/05/18
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی و سنتی(eRX-IRC)

پیرو ابلاغیه قبلی و به استناد تأییدیه سازمان غذا و دارو، کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های طبیعی و سنتی(eRX-IRC)، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/05/18
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ مدیریت خدمات دارویی

به استناد نامه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب نامه هیات محترم وزیران کدینگ مدیریت خدمات دارویی، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/05/17
  • کدینگ آزمایشگاه جهت پیاده ­سازی و اجرا به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.

پیرو ابلاغیه قبلی، کدینگ آزمایشگاه شامل نگاشت نهایی کدینگ آزمایشگاه (LOINC) به ارزش نسبی خدمات (RVU3) به همراه کدهای آزمایشگاه بالینی، ژنتیک و پاتولوژی، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت ابلاغ گردید. لازم به ذکر است کدینگ مذکور از طریق وب سرویس مکسا قابل دسترس بوده و پیاده سازی آن در سامانه های اطلاعاتی مرتبط لازم الاجرا می باشد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/05/01
  • ابلاغ نسخه به روزرسانی شده سند راهنمای تبادل داده با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت(تست تبادل اطلاعات مصدومین ترافیکی)

پیرو ابلاغیه قبلی و در راستای تبادل اطلاعات مصدومین سوانح ترافیکی، سند بروزرسانی شده راهنمای تبادل داده با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت(تست تبادل اطلاعات مصدومین ترافیکی) جهت بهره برداری و اجرا ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/26
  • ابلاغ الزام پیاده سازی کدینگ ابلاغی مکسا از طریق وب سرویس های مکسا در بستر دیتاس(پیگیری)-بیمارستانی

پیرو ابلاغیه های شماره 110/356 مورخ 1400/09/13، 110/130 مورخ 1400/05/07و 110/88 مورخ 1402/03/27یادآور می گردد، مرجع کدینگ سلامت ایران (مکسا) و وب سرویس های مکسا در بستر دیتاس(درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت) به عنوان مرجع استعلام و بهره برداری کدینگ حوزه سلامت توسط سازمان های بیمه گر و شرکت های توسعه دهنده اطلاعات سلامت تعیین شده است. لذا ضروری است کدینگ­های ابلاغی مکسا در سامانه های حوزه سلامت پیاده سازی و اجرا گردد و وجود برخی مغایرت های سازمان های بیمه گر با کدینگ ابلاغی مکسا که توسط تعدادی از شرکت های توسعه دهنده اطلاعات سلامت اعلام و توسط برخی دانشگاه های مرتبط ارسال گردیده است، دلیل موجهی بر عدم انجام تکلیف مذکور نمی باشد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/21
  • فرصت حمایت از طرح های نوآورانه حوزه علوم شناختی (مرکز علوم شناختی، ستاد علوم شناختی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)‎‎‏

به استحضار می رسد که “نخستین رویداد ذهن افزارهای کسب و کار” که در ارتباط با کاربردهای علوم شناختی در ابعاد مختلف کسب وکار برگزار می گردد در حال برگزاری است. این رویداد به منظور شناسایی ایده ها و طرحهای نوآورانه و حمایت مالی و معنوی از تیم های کارآفرین در این حوزه توسط “معاونت علمی ریاست جمهوری” و “ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی” برگزار می شود و حمایت های مختلف و در چند مرحله قابل انجام است. مزید امتننان خواهد بود طرح یا ایده قابل توسعه ی جنابعالی یا دانشجویان و همکارانتان در این رویداد مشارکت نماید. از جمله حمایتها، اعطای گرنت جهت کاربردی سازی، حمایت مالی برای توسعه و تکمیل طرح و سرمایه گذاری برای تجاری سازی طرح می باشد. مهلت ارسال ایده ها و طرح های پیشنهادی در این فراخوان، تا بیستم ماه جاری تعیین شده است. علاقمندان و محققان، اساتید و فعالان مراکز و شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.Mindplus.ir/event1 مراجعه نمایند. همچنین به پیوست پوستر رویداد تقدیم حضور می گردد.

                                                                                                              1402/03/15
  • دعوت به جلسه پیاده سازی فرم بخش اورژانس و تبادل اقلام اطلاعاتی مرتبط از طریق سرویس HIS Live سامانه های بیمارستانی-

پیرو ابلاغیه شماره 110/267مورخ 1401/07/14با موضوع “پیاده­سازی سرویس­های الکترونیکی پایش بر خط بیمارستان و ثبت شناسه تخت بیمارستانی” و ابلاغیه شماره110/71 مورخ 1402/03/10با موضوع “ابلاغ فرم اطلاعاتی بخش اورژانس بیمارستان جهت پیاده­سازی در سامانه­های اطلاعات بیمارستانی”، از نمایندگان مطلع ادارات محترم اورژانس بیمارستانی، مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مطلع آن شرکت دعوت به عمل می­آید تا در جلسه­ای که در تاریخ 1402/04/12ساعت 9:00 الی 11:00 به صورت برخط برگزار می­گردد، حضور بهم رسانند. خواهشمند است جهت حضور در جلسه از لینک https://vc.behdasht.gov.ir/hislive/استفاده گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/11
  • سامانه های بیمارستانی ابلاغ تعرفه گلوبال خدمت پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی- سال 1402

عطف به تائیدیه­ های دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور به شماره 142/93مورخ 1402/03/02و شماره 142/117مورخ 1402/03/16و پیرو ابلاغیه­ های شماره 110/518مورخ 1401/12/23در خصوص مصوبه نود و سومین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور با موضوع «شناسنامه خدمت پیوند کلیه دهنده زنده و مرگ مغزی» و شماره 110/38مورخ 1402/02/18مبنی بر تعرفه ­های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1402 و به استناد تصویب نامه­ های هیات محترم وزیران به شماره ١٢٤٨٨/ت٦١٠٣٥هـ مورخ 1402/01/29 موضوع «تعرفه بخش دولتی» و شماره ١٢٤٠٤/ت٦١٠٣٥هـ مورخ 1401/01/21موضوع «بسته خدمات و مراقبت­های پرستاری»، بدین وسیله تعرفه گلوبال خدمت پیوند کلیه از دهنده زنده و مرگ مغزی (به پیوست) به شرح ذیل جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ می­گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/03/02
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکمل-سامانه های بیمارستانی

احتراماً، عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره 695/33482/د مورخ 1402/03/20و پیرو ابلاغیه شماره 110/17مورخ 1402/01/26به استحضار می­ رساند، کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه­پیچی داروهای مکمل(eRX-IRC) به پیوست و از طریق وب سرویس، جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می گردد. یادآور می گردد موارد ذیل مورد تأکید می­ باشد

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/13
 • دعوت به جلسه پیاده سازی فرم بخش اورژانس و تبادل اقلام اطلاعاتی مرتبط از طریق سرویس HIS Live سامانه های بیمارستانی

پیرو ابلاغیه شماره 110/267مورخ 1401/07/14با موضوع “پیاده­سازی سرویس­های الکترونیکی پایش بر خط بیمارستان و ثبت شناسه تخت بیمارستانی” و ابلاغیه شماره110/71 مورخ 1402/03/10با موضوع “ابلاغ فرم اطلاعاتی بخش اورژانس بیمارستان جهت پیاده­سازی در سامانه­های اطلاعات بیمارستانی”، از نمایندگان مطلع ادارات محترم اورژانس بیمارستانی، مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مطلع آن شرکت دعوت به عمل می­آید تا در جلسه­ای که در تاریخ 1402/04/12ساعت 9:00 الی 11:00 به صورت برخط برگزار می­گردد، حضور بهم رسانند. خواهشمند است جهت حضور در جلسه از لینک https://vc.behdasht.gov.ir/hislive/استفاده گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/11
  • ابلاغ پیاده سازی تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوء مصرف مواد در بخش دولتی و خصوصی 1402

به استناد تأییدیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور و پیرو ابلاغیه تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1402 و به استناد تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران موضوع تعرفه‌ بخش دولتی و بخش خصوصی، «تعرفه خدمات شایع (گلوبال) اعتیاد و سوء مصرف مواد در بخش دولتی و خصوصی1402» به پیوست ابلاغیه جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/05
  • ابلاغ تبادل اطلاعات پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی های خون بر بستر سیاب

به استناد تائیدیه معاونت بهداشت و پیرو ابلاغیه ­های قبلی و در راستای یکپارچه سازی اطلاعات حوزه بهداشت و تبادل اطلاعات با سامانه یکپارچه اطلاعات بهداشت (سیاب) از مراکز ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی، سرویس بروزرسانی شده ذخیره اطلاعات بهداشتی (سیاب) با اولویت «تبادل اطلاعات پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی از طریق خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون بالا و اختلالات چربی های خون بر بستر سیاب»، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی مراکز بهداشتی(سطح یک) ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/05
  • ابلاغ توصیه نامه استفاده از محصولات نرم افزاری متن باز(Open Source)

در راستای استفاده از محصولات نرم افزاری متن باز (Open source) و با توجه به آسیب پذیری های احتمالی، الزامات امنیتی پیشگیرانه ای در قالب توصیه نامه پیوست ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/03
  • ابلاغ سرویس تبادل الکترونیک صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در مراکز سرپایی

در راستای عمل به تکالیف قانونی ذیل بند «ن» تبصره 17 قانون بودجه سال 1401 و به استناد مکاتبات معاونت درمان و سازمان بیمه سلامت ایران، «مستند فنی پذیرش بیماران، نحوه محاسبه و پرداخت سهم بیماریهای خاص و صعب العلاج و سهم سازمان در خصوص بیمه شدگان دهک های رایگان و مددجویان در مراکز سرپایی» جهت اجرا و پیاده‌سازی در سامانه­ های اطلاعات سلامت در قالب متد «رسیدگی آنلاین» مندرج در آخرین نگارش «سند راهنمای نحوه پیاده سازی توسعه سامانه نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت» ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/04/03
  • ابلاغ بهره برداری از کدینگ نسخه الکترونیک از طریق وب سرویس مکسا

پیرو ابلاغیه قبلی و به موجب این ابلاغیه، سرویس های مکسا (مرجع کدینگ سلامت ایران) در بستر دیتاس (درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت) کمافی السابق فعال بوده و با توجه به مطابقت سرویس های مذکور با اطلاعات موجود ابلاغی در سامانه مکسا لازم است اقدامات مرتبط جهت بهره برداری مقتضی در راستای یکپارچگی کدینگ ابلاغی نسخه الکترونیک در پنل و وب سرویس های سازمان های بیمه گر و سایر سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت صورت پذیرد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/03/27
  • ابلاغ فرم اطلاعاتی بخش اورژانس بیمارستان جهت پیاده سازی در سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی

پیرو ابلاغ معاونت محترم درمان به شماره ۲۹۰۰/۴۰۰د مورخ 1402/02/13و اهمیت یکپارچگی فرم های الکترونیکی پرونده پزشکی، به پیوست سند راهنمای تکمیل پرونده بخش اورژانس بیمارستان و فرم مربوطه، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعات بیمارستانی و اعلام مراتب ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است تبادل اطلاعات فرم های مذکور با پرونده الکترونیک سلامت از طریق سرویس های ابلاغی وزارت متبوع به ویژه پایش بیمارستان برخط به شماره 110/267مورخ 1401/07/14 لازم الاجرا می باشد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/03/10
  • تمدید گواهینامه ارزیابی عملکردی شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی

احتراما در پاسخ به نامه شماره 101_ص ک _1402 مورخ 1402/02/28 در خصوص تمدید گواهینامه ارزیابی عملکردی شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی به استحضار می رساند اعتبار کلیه گواهینامه های ارزیابی عملکردی که مطابق با نسخه 5.4 سند شاخص های ارزیابی عملکردی سامانه های اطلاعات بیمارستانی (HIS) ارزیابی و صادر شده اند تا تاریخ 1402/06/31 تمدید گردیده که در درگاه اطلاع رسانی گروه تنظیم مقررات صدور پروانه و استانداردهای این مرکز به نشانی https://regulatoryit.behdasht.gov.ir/PerformanceCertمنتشر گردیده است.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/03/06
  • ابلاغ پیاده سازی تعرفه خدمات شایع گلوبال سال 1402

به استناد تأییدیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور و بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران و پیرو ابلاغیه قبلی، تعرفه خدمات شایع گلوبال سال 1402 به همراه ما به التفاوت تعرفه برای اسناد تحویلی توسط مراکز طرف قرارداد، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/03/03
  • ابلاغ پیاده سازی فرم یکپارچه داده های جواب آزمایش ژنتیک به همراه دیتادیکشنری مربوطه و کدینگ نتایج آزمایشات تشخیص ژنتیک

پیرو ابلاغیه قبلی و به استناد تأییدیه معاونت بهداشت، فرم یکپارچه داده های جواب آزمایش ژنتیک به همراه دیتادیکشنری مربوطه و کدینگ نتایج آزمایشات تشخیص ژنتیک، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/03/02
  • دعوت به جلسه اتصال سامانه های اطلاعات بیمارستانی و کارآمد

به استحضار می رساند به منظور اتصال سامانه های اطلاعات بیمارستانی (HIS) به سامانه کارآمد از طریق وب سرویس جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 1402/02/27 ساعت 9:30 لغایت 11:30 در محل < ستاد مرکزی وزارت بهداشت بلوک A طبقه همکف سالن جلسات مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات >برگزار می گردد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نمایندگان مطلع و تام الاختیار آن حوزه حوزه پرستاری و همچنین کارشناسان فنی شرکت های توسعه دهنده سامانه اطلاعات بیمارستانی طرف قرار داد آن دانشگاه در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/02/25
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ جامع آزمایشگاه

پیرو ابلاغیه قبلی، کدینگ جامع آزمایشگاه جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید. لازم به توضیح است به استناد ابلاغیه نظارت و کنترل مستمر بر استفاده از سرویس اعتبارسنجی سپاس، پیاده سازی سرویس های جواب آزمایش های بالینی و تجویزگر آزمایش توسط توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مربوطه در مراکز ارائه دهنده خدمات تحت پوشش الزامی می باشد. همچنین پیاده سازی کدینگ مذکور در سامانه های اطلاعاتی مرتبط لازم الاجرا می باشد

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/02/18
  • ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1402-مصوبات هیات محترم وزیران

به استناد مکاتبه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور منضم به تصویب­ نامه ­های هیئت محترم وزیران مستند به بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور، به­ پیوست تصویب ­نامه­های مذکور در خصوص تعرفه‌ های خدمات تشخیصی درمانی بخش­های دولتی، خیریه و موقوفه، خصوصی، بخش عمومی غیردولتی و اصلاحات کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، تعرفه­­گذاری خدمات پرستاری، تعرفه ویزیت سرپایی افراد کمتر از هفت سال و تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره و موضوع حق بیمه درمان جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/02/18
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز رسانی شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی

پیرو ابلاغیه قبلی و به استناد تأییدیه سازمان غذا و دارو، کدینگ به روز شده داروهای شیمیایی (eRX-IRC)، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/02/13
  • اعلام گزارش وضعیت پیاده سازی دستورالعمل های پرداخت کارانه پزشکان، اعضای هیئت علمی و پرستاری

احتراماً، پیرو ابلاغیه های شماره ۱۱۰/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ با موضوع «دستورالعمل پرداخت کارانه به تفکیک بیمارستان، پزشکان و اعضای هیئت علمی» و شماره ۱۱۰/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ با موضوع «دستورالعمل پرداخت کارانه پرستاری» به استحضار میرساند، عطف به مکاتبه شماره ۳۸۵۵/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستورالعمل های مذکور توسط برخی از سامانه های اطلاعات بیمارستانی اجرا و پیاده سازی نشده و گزارشات مربوطه تحویل نشده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به لزوم اجرا و پیاده سازی دستورالعمل های پرداخت کارانه توسط سامانه های اطلاعاتی مربوطه، گزارشی از وضعیت پیاده سازی دستورالعمل های ابلاغی به تفکیک سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی و یاکلینیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ به این مرکز ارسال گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/02/09
  • اعلام گزارش وضعیت پیاده سازی دستورالعمل های پرداخت کارانه پزشکان، اعضای هیئت علمی و پرستاری

احتراماً، پیرو ابلاغیه های شماره ۱۱۰/۴۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ با موضوع «دستورالعمل پرداخت کارانه به تفکیک بیمارستان، پزشکان و اعضای هیئت علمی» و شماره ۱۱۰/۴۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ با موضوع «دستورالعمل پرداخت کارانه پرستاری» به استحضار میرساند، عطف به مکاتبه شماره ۳۸۵۵/ص/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دستورالعمل های مذکور توسط برخی از سامانه های اطلاعات بیمارستانی اجرا و پیاده سازی نشده و گزارشات مربوطه تحویل نشده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به لزوم اجرا و پیاده سازی دستورالعمل های پرداخت کارانه توسط سامانه های اطلاعاتی مربوطه، گزارشی از وضعیت پیاده سازی دستورالعمل های ابلاغی به تفکیک سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی و یاکلینیکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ به این مرکز ارسال گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/02/09
  • ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری

هیئت وزیران در جلسه 1402/01/16 به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به اسناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور_مصوب 1395_ و قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری_مصوب 1386_ تصویب کرد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/01/29
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزشده فرآورده های مکمل

کدینگ به روزشده فرآورده های مکمل(eRX-IRC) به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/01/26
  • همکاری دفتر نظام فنی واجرایی سازمان برنامه وبودجه کشور

همکاری دفتر نظام فنی واجرایی سازمان برنامه وبودجه کشور در خصوص امکان ثبت قراردادهای تاریخ گذشته در ۱۱ سال اخیر در سامانه ساجات.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/01/16
  • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزرسانی شده تجویز ژنتیک

کدینگ به روزرسانی شده تجویز ژنتیک به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید. به استناد تأییدیه معاونت بهداشت و پیرو ابلاغیه قبلی، کدینگ به روزرسانی شده تجویز ژنتیک، جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/01/16
 • عطف به درخواست مورخ 14 اسفند سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور_تهران از ریاست محترم مرکزمدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت واستقبال جناب آقای دکتر سیدرضامظهری رئیس محترم مرکز(و پروژه ملی پرونده الکترونیک سلامت)

این جلسه در روز های پایانی سال 1401 در تاریخ 21 و 24 اسفند تشکیل شد.ضمن تشکر و توجه و برخورده مسئولانه آقای دکتر مظهری گزارش اجمالی این جلسه بشرح زیر به اطلاع همکاران ارجمند می رسد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1402/01/08
 • ابلاغ پوشش بیمه ای حوادث و ناهنجاری های اجتماعی

پوشش بیمه ای حوادث و ناهنجاری های اجتماعی به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید. به استناد تأییدیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، مصوبه نود و سومین جلسه دبیرخانه شورای عالی بیمه مورخ 1401/11/01 با موضوع «پوشش بیمه ای حوادث و ناهنجاری های اجتماعی» به استناد تکالیف مندرج در ماده (2) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373 به شرح ذیل، جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/24
 • ابلاغ پیاده سازی دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان درمانی

دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان درمانی به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید. به استناد تأییدیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، مصوبه نود و سومین جلسه دبیرخانه شورای عالی بیمه مورخ 1401/11/01 با موضوع « دستورالعمل خرید راهبردی خدمات روان درمانی «به استناد تکالیف مندرج در ماده 2 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373 به شرح ذیل، جهت پیاده ­سازی و اجرا از ابتدای سال 1402 در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/23
 • ابلاغ شناسنامه خدمت پیوند کلیه دهنده زنده و مرگ مغزی

شناسنامه خدمت پیوند کلیه دهنده زنده و مرگ مغزی به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید. به استناد تأییدیه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، مصوبه نود و سومین جلسه دبیرخانه شورای عالی بیمه مورخ 1401/11/01 با موضوع «شناسنامه خدمت پیوند کلیه دهنده زنده و مرگ مغزی» به استناد تکالیف مندرج در بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/23
 • ابلاغ پوشش داروهای مکمل خارج از تعهد سازمان های بیمه گر پایه در خرید راهبردی خدمات دوران بارداری

پوشش داروهای مکمل خارج از تعهد سازمان های بیمه گر پایه در خرید راهبردی خدمات دوران بارداری به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید. به استناد مکاتبه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، مصوبه نود و سومین جلسه دبیرخانه شورای عالی بیمه مورخ 1401/11/01 با موضوع «پوشش داروهای مکمل خارج از تعهد سازمان های بیمه گر پایه در خرید راهبردی خدمات دوران بارداری» به استناد ماده (45) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شرح ذیل، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/22
 • لیست خدمات ستاره دار

لیست خدمات ستاره دار به شرح پیوست ابلاغ شد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/22
 • پیگیری اجرای سند راهنمای فنی سرویس نسخه نویسی الکترونیکی نیروهای مسلح مبتنی بر دیتاس -سامانه های بیمارستانی

پیرو ابلاغیه شماره 110/467مورخ 1401/11/30با موضوع «ابلاغ سند راهنمای فنی سرویس نسخه­ نویسی نیروهای مسلح مبتنی بر دیتاس» به استحضار می رساند، با عنایت به لزوم پیاده ­سازی سرویس­ های نسخه الکترونیک سازمان­ های بیمه­ گر بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس)، اجرای سند راهنمای فنی پیاده­ سازی سرویس ارسال نسخه الکترونیکی بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در کلیه سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت لازم الاجرا و مورد تأکید مجدد می ­باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید کلیه سامانه ­های اطلاعاتی مرتبط با آن حوزه، سرویس نسخه الکترونیک سازمان بیمه نیروهای مسلح را بر اساس دستورالعمل پیوست پیاده سازی و عملیاتی نمایند.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/15
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ نهایی تجویز و ارائه خدمات آزمایشگاه-بخش بالینی

کدینگ نهایی تجویز و ارائه خدمات آزمایشگاه-بخش بالینی به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید. پیرو ابلاغیه قبلی، کدینگ نهایی تجویز و ارائه خدمات آزمایشگاه – بخش بالینی، جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت ابلاغ گردید. لازم به توضیح است ابلاغیه مذکور حاوی کدهای بالینیبوده و بخش های بانک خون، پزشکی قانونی، ژنتیک و پاتولوژی از آن جدا شده و در ابلاغیه مجزا اعلام می گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/15
 • تذکر بهره برداری غیرمجاز از دسترسی های اعطا شده به مراکز توسط سایر سامانه ها در مراکز تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی-سامانه های بیمارستانی

پیرو نامه های شماره 110/559/د مورخ 1400/06/03با موضوع «دستورالعمل ثبت اطلاعات مراکز جهت ایجاد دسترسی به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس)» و شماره 110/1578/د مورخ 1401/09/09در خصوص ایجاد دسترسی به ازای هر مرکز و هر سامانه به استحضار می ­رساند، طی بررسی­ های اخیر برخی از دانشگاه­ های علوم پزشکی دسترسی ارائه شده برای مراکز تحت پوشش خود را در اختیار کارشناسان و نمایندگان سایر سامانه ­ها قرار داده‌اند که این موضوع می‌تواند منجر به بروز مسائل حقوقی و یا مشکلاتی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی مراجعین و یا حتی سوء استفاده‌های احتمالی دیگر گردد. لازم بذکر است در صورت بروز چنین وضعیتی، پیغام خطای «Invalid SystemID» به کاربر بهره‌بردار سامانه بازخورد داده می شود.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/13
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ بروزرسانی شده داروهای شیمیایی DIVENTIN و TEKAVENT

عطف به تأییدیه سازمان غذا و دارو به شماره 129866 /655/د مورخ 1401/10/02 و پیرو ابلاغیه کدینگ داروهای شیمیایی به شماره 100/399 مورخ 1401/10/10به استحضار می ­رساند، کدینگ بروزرسانی شده داروهای DIVENTIN و TEKAVENT به­ پیوست و از طریق وب سرویس، جهت پیاده­ سازی و اجرا در سامانه ­های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط و اعلام مراتب ابلاغ می ­گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/08
 • ابلاغ سند متحدالشکل گزارش سامانه های اطلاعات بیمارستانی و یا کلینیکی برای دستورالعمل پرداخت کارانه پرستاری

سند متحدالشکل گزارش سامانه های اطلاعات بیمارستانی و یا کلینیکی برای دستورالعمل پرداخت کارانه پرستاری جهت پیاده سازی در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/08
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ بروزرسانی شده سازمان های بیمه گر

کدینگ بروزرسانی شده سازمان های بیمه گر جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/08
 • پیگیری اجرا و پیاده سازی سرویس تبادل الکترونیک صندوق بیماران خاص و صعب العلاج

احتراما، پیرو ابلاغیه شماره 110/426مورخ 1401/10/28با موضوع «ابلاغ پیاده سازی سرویس تبادل الکترونیک صندوق بیماران خاص و صعب العلاج»، به استحضار می ­رساند بر اساس گزارشات دریافتی، پیاده سازی سرویس مذکور در برخی از بیمارستان‌های کشور انجام نپذیرفته، که این امر منجر به اختلال در ارائه خدمات به گروه هدف (بیماری­ های خاص و صعب العلاج) گردیده است. لذا با عنایت به تامین اعتبارات طرح توسط سازمان‌های بیمه‌گر و با توجه به اهمیت حمایت از این قشر بیماران، ضمن تاکید بر اجرای و پیاده سازی سرویس مذکور، به پیوست مجدداً سند راهنمای فنی پیاده سازی سرویس استعلام تخفیف بیماران خاص و صعب‌العلاج، دهک ها و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در خدمات بستری ایفاد می­ گردد. لذا خواهشمند است با قید فوریت نسبت به اجرا و پیاده سازی سرویس تبادل الکترونیک بیماران خاص و صعب العلاج اقدامات لازم معمول گردد.

مشاهده                                                                                                                                                                     1401/12/03
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های آرایشی و بهداشتی به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                   1401/12/03
 • لینک گروه تلگرامی بخش نامه و دستورالعمل های ویژه همکاران درآمد و اقتصاد درمان

لینک گروه تلگرامی بخش نامه و دستورالعمل های ویژه همکاران درآمد و اقتصاد درمان:

https://t.me/hospital_income

                                                                                                                                                                         1401/12/04
 • ابلاغ سند راهنمای فنی سرویس نسخه نویسی نیروهای مسلح مبتنی بر دیتاس
سند راهنمای فنی سرویس نسخه نویسی نیروهای مسلح مبتنی بر دیتاس جهت پیاده سازی در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/30
 • ابلاغ دستورالعمل پرداخت کارانه به تفکیک بیمارستان، پزشکان و اعضای هیئت علمی
دستورالعمل پرداخت کارانه به تفکیک بیمارستان، پزشکان و اعضای هیئت علمی جهت پیاده سازی در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/30
 • ابلاغ پیاده سازی فاز سوم زمانبندی تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول طرح استعلام شناسه ی رهگیری در بخش سرپایی و بستری-ساانه های اطلاعات بیمارستانی
فاز سوم زمانبندی تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول طرح استعلام شناسه ی رهگیری در بخش سرپایی و بستری جهت پیاده سازی در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/26
 • ابلاغ دستورالعمل فرایند نحوه اجرایی سازی مجموعه سرویس های پایش بیمارستان برخط(HIS Live) در بیمارستان های کشور
دستورالعمل فرایند نحوه اجرایی سازی مجموعه سرویس های پایش بیمارستان برخط(HIS Live) ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/23
 • دعوت به جلسه در خصوص پیگیری اجرا و پیاده سازی سرویس جامع نوبت دهی الکترونیک و استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک
پیرو برگزاری جلسات ارائه گزارش عملکرد پیاده سازی سرویس جامع نوبت دهی الکترونیکی مبتنی بر دیتاس مورخ 1401/11/18 (دعوتنامه شماره 110/445مورخ 1401/11/16) و نیز گزارش عملکرد استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک مبتنی بر نسخه نویسی بیمه سلامت مورخ 1401/11/19(دعوتنامه شماره 110/449مورخ 1401/11/16)، بدین وسیله پیرو اعلام دعوت شفاهی در جلسه مورخ 1401/11/19، یادآور می‌گردد جلسه ای به منظور پیگیری اجرا، پیاده سازی و ارائه گزارش عملکرد سرویس جامع نوبت دهی الکترونیکی و همچنین استقرار برنامه نظام ارجاع الکترونیک در روز دوشنبه مورخ 1401/11/24از ساعت 9:00 الی 11:00 از طریق نشانی ذیل برگزار می­گردد. لذا از کلیه همکاران گرامی دعوت می‌گردد در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/23
 • دعوت به سمینار یک روزه با عنوان چالش های نسخه الکترونیک
دعوت به سمینار یک روزه با عنوان چالش های نسخه الکترونیک
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/17
 • تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت
تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت و پیاده سازی سرویس های پنل نسخه الکترونیک-سامانه های اطلاعات بیمارستانی
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/11
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ سطوح مراقبتی بیمار
ابلاغ پیاده سازی کدینگ سطوح مراقبتی بیمار به شرح پیوست ارائه شد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/09
 • ابلاغ سند راهنمای فنی سرویس نسخه نویسی بیمه سلامت مبتنی بر دیتاس در راستای استقرار برنامه نظام ارجاع-بازخوراند الکترونیکی-سامانه های اطلاعاتی بیمارستان
ابلاغ سند راهنمای فنی سرویس نسخه نویسی بیمه سلامت مبتنی بر دیتاس در راستای استقرار برنامه نظام ارجاع-بازخوراند الکترونیکی-سامانه های اطلاعاتی بیمارستان به شرح پیوست ابلاغ شد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/09
 • پیاده سازی و نحوه بهره برداری از سرویس­ جامع نوبت دهی الکترونیکی مبتنی بر دیتاس
تشکیل کارگاه آموزشی مجازی در خصوص شیوه ی پیاده سازی و نحوه بهره برداری از سرویس­ جامع نوبت دهی الکترونیکی مبتنی بر دیتاس
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/05
 • ابلاغ پیاده سازی نحوه بهره برداری از سرویس جامع نوبت دهی الکترونیکی مبتنی بر دیتاس
نحوه بهره برداری از سرویس جامع نوبت دهی الکترونیکی مبتنی بر دیتاس به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/05
 • گواهینامه ارزیابی عملکردی
گواهینامه ارزیابی عملکردی شرکت دانش پردازش و فناوری سلامت قشم.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/11/01
 • سند متحدالشکل گزارش hisبرای دستورالعمل پرداخت کارنه پرستاری
تشریح کامل گزارش his برای دستورالعمل پرداخت کارانه گروه پرستاری
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/28
 • ابلاغ پیاده سازی سرویس تبادل الکترونیک صندوق بیماران خاص و صعب العلاج
سرویس تبادل الکترونیک صندوق بیماران خاص و صعب العلاج به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/28
 • لزوم نظارت بر بهره برداری از سرویس اعتبار سنجی سپاس در فرآیند تبادل اطلاعات
لزوم نظارت بر بهره برداری از سرویس اعتبار سنجی سپاس در فرآیند تبادل اطلاعات به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/28
 • کدینگ به روزرسانی شده زمان و نحوه مصرف دارو به تفکیک نحوه مصرف، شیوه مصرف، زمان مصرف و واحد مصرف
کدینگ به روزرسانی شده زمان و نحوه مصرف دارو به تفکیک نحوه مصرف، شیوه مصرف، زمان مصرف و واحد مصرف به شرح پیوست ابلاغ شد .
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/28
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی
کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای سنتی به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/27
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی
کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی(eRX-IRC) به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید. پیرو ابلاغیه قبلی و به استناد تأییدیه سازمان غذا و دارو، کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/26
 • ابلاغ تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت سامانه های اطلاعات تصویربرداری
با توجه به ضرورت و اهمیت اجرایی سازی سرویس­ های الکترونیکی سامانه پرونده الکترونیک سلامت و پیاده سازی کدینگ های ابلاغی کمیته مکسا توسط سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت به اطلاع می­ رساند، با توجه به منقضی شدن گواهینامه های صادره مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت برای نرم افزارهای تصویربرداری، لازم است، اقدامات لازم جهت تمدید گواهینامه‌ مذکور براساس آخرین تغییرات سرویس­ های الکترونیکی بر بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) صورت پذیرد. تاکید می­ گردد تائید پرداخت­ های قراردادهای توسعه و پشتیبانی سامانه ­های اطلاعات حوزه سلامت، منوط به داشتن گواهینامه دارای تاریخ اعتبار و بالتبع اجرایی سازی دستورالعمل­ های ابلاغی می­ باشد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/26
 • ابلاغ پیاده سازی سند راهنمای فنی نحوه بهره برداری از سرویس دریافت اطلاعات کسورات بیمه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور
پیاده سازی سند راهنمای فنی نحوه بهره برداری از سرویس دریافت اطلاعات کسورات بیمه به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/12
 • ابلاغ تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت سامانه های اطلاعات مراکز بهداشتی و الزام تبادل اطلاعات با سیاب
ابلاغ تمدید گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت سامانه های اطلاعات مراکز بهداشتی و الزام تبادل اطلاعات با سیاب ارسال شد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/11
 • ابلاغ پیاده سازی سرویس دریافت اطلاعات کسورات بیمه مبتنی بر سپاس و ارسال سند راهنمای فنی
سرویس دریافت اطلاعات کسورات بیمه مبتنی بر سپاس و سند راهنمای فنی مربوطه جهت پیاده سازی توسط سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/10
 • پرسنل شرکت دانش پردازش و فناوری سلامت قشم
کلیه همکاران شرکت در صورت نیاز به دریافت فرم گواهی اشتغال ، فیش حقوقی و …ابتدا فایل پیوست شده را تکمیل نموده و سپس به آدرس ایمیل سازمانی شرکت به نشانی edari@microafzar.com ارسال نمایید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/25
 • گواهی امنیت
باتوجه به اتمام موفقیت آمیز آزمایشگاه در خصوص شاخص های گواهینامه افتا از تارخ نامه صادره، این شرکت فقط منتظر صدور گواهینامه مذکور از سوی سازمان افتا می باشد بدیهی است تاخیر در صدور گواهینامه از عهده شرکت خارج است. لیکن طبق پیگیری های انجام شده انتظار می رود تا پایان سال 1401 فرآیند صدور گواهینامه امنیت این شرکت انجام گردد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/21
 • مستند سرویس های جدید نسخه الکترونیک بیمه سلامت
مستند سرویس های جدید نسخه الکترونیک بیمه سلامت.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/15
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی
پیرو ابلاغیه قبلی و به استناد تأییدیه سازمان غذا و دارو، کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/10
 • ابلاغ پیاده سازی سرویس دریافت اطلاعات کسورات بیمه مبتنی بر سپاس و ارسال سند راهنمای فنی
سرویس دریافت اطلاعات کسورات بیمه مبتنی بر سپاس و سند راهنمای فنی مربوطه جهت پیاده سازی توسط سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/10/10
 • ابلاغ تعرفه خدمات و مراقبت های پرستاری بخش های مادران باردار پرخطر، پست پارتوم خارج از بلوک زایمان و اورژانس زنان و زایمان
تعرفه خدمات و مراقبت های پرستاری بخش های مادران باردار پرخطر، پست پارتوم خارج از بلوک زایمان و اورژانس زنان و زایمان به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعات بیمارستانی جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/09/26
 • ارتقا سامانه نسخه الکترونیک
ارتقا سامانه نسخه الکترونیک به شرح پیوست ارائه شد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/09/27
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ فیزیوتراپی
کدینگ فیزیوتراپی به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعات بیمارستانی، کلینیکی و مطب جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/09/23
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکمل(eRX-IRC)
کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکمل به سازمان های بیمه گر و توسعه دهندگان سامانه های اطلاعات بیمارستانی، داروخانه، کلینیکی، مطب و مراکز بهداشتی جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید. پیرو ابلاغیه قبلی و به استناد تأییدیه سازمان غذا و دارو، کدینگ به روزشده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکمل، جهت پیاده­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/09/17
 • گواهینامه سپاس

صدور گواهینامه مطابقت با استاندارد های فنی تبادل اطلاعات با پرونده های الکترونیکی سلامت

 

مشاهده                                                                                                                                                                 1401/09/08
 • ابلاغ پیاده سازی فاز دوم زمانبندی تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول طرح استعلام شناسه ی رهگیری در بخش سرپایی و بستری

استناد مکاتبه سازمان غذا و دارو، لیست اقلام تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت استعلام شناسه ­ی رهگیری پیش از مصرف در بخش سرپایی و بستری ابلاغ گردید.

مشاهده                                                                                                                                                                 1401/08/22
 • به روز رسانی کد های IRC
آخرین کد های IRC ارایه شده از سمت سازمان غذا و دارو تا تاریخ 1401/08/18 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.بر اساس این به روز رسانی مشکل استعلام IRC که در هنگام استعلام در قسمت انبار رخ می داد برطرف خواهد شد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/08/18
 • به روز رسانی مشمولیت بیمه ها
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تا تاریخ 1401/08/18 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید،لازم به ذکر است از پکیج 95 به بعد می توانید از این سرویس استفاده کنند. ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/08/18
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ بهیار در پرونده بیمار
به استناد مکاتبه معاونت پرستاری درخصوص ایجاد کدینگ بهیار در سامانه مکسا به منظور پرداخت تعرفه خدمات پرستاری سرپایی به اطلاع می ­رساند، کدینگ مذکور به شرح مستندات پیوست در سامانه مکسا به آدرس https://maxa.behdasht.gov.ir اضافه و در سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) ثبت و آماده بهره برداری می باشد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/08/09
 • سند راهنمای اتصال مراکز غیردولتی به دیتاس و بهره برداری از سرویس های حوزه سلامت الکترونیک
سند راهنمای اتصال مراکز غیردولتی به دیتاس و بهره برداری از سرویس های حوزه سلامت الکترونیک به شرح پیوست ارائه شد.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/08/04
 • به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1401/07/27 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید، ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/07/27
 • ابلاغ پیاده سازی سرویس های الکترونیکی پایش بر خط بیمارستان و ثبت شناسه تخت های بیمارستانی
ابلاغ پیاده سازی سرویس های الکترونیکی پایش بر خط بیمارستان و ثبت شناسه تخت های بیمارستانی به شرح پیوست می باشد .
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/07/14
 • ابلاغ شیوه نامه فنی ثبت خدمات پیوند در سامانه های اطلاعات بیمارستانی و تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت
ابلاغ شیوه نامه فنی ثبت خدمات پیوند در سامانه های اطلاعات بیمارستانی و تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت جهت پیاده سازی
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/07/06
 • کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی
ابلاغ کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای شیمیایی جهت پیاده سازی
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/06/27
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی ملزومات دارویی
ابلاغ پیاده سازی کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی ملزومات دارویی جهت پیاده سازی و اجرا
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/06/27
 • دعوت نامه جلسه هم اندیشی با شرکت ها
دعوت نامه جلسه هم اندیشی با شرکت های توسعه دهنده سامانه های مرتبط با حوزه سلامت دیجیتال
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/06/20
 • اخبار صنفی
مدل مرجع فناوری
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/06/19
 • ابلاغ بهره برداری از سرویس های استعلام داروی نسخه نویسی eRX و استعلام دارو و تجهیزات IRC
ابلاغ بهره برداری از سرویس های استعلام داروی نسخه نویسی eRX و استعلام دارو و تجهیزات IRC
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/06/09
 • کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های سنتی
ابلاغ پیاده سازی کدینگ نسخه نویسی و نسخه پیچی فرآورده های سنتی
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/06/09
 • اخبار صنفی
ممنوعیت بهربرداری از داده های نسخه نویسی الکترونیکی خارج از فرآیند ابلاغی وزرات بهداشت
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/06/08
 • ابلاغ بهره برداری از نگارش جدید سرویس استعلام اصالت و استهلاک دارو
نگارش جدید سرویس استعلام اصالت و استهلاک دارو جهت پیاده سازی ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/06/06
 • اخبار صنفی
بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/05/26
 • اخبار صنفی
در خصوص تعرفه های خارج از نرخ پایه خدمات فنی -تخصصی انفورماتیک سال 1401
 
مشاهده                                                                                                                                                                 1401/05/23
 • جلسه توجیحی در خصوص طرح دارویار
تشکیل جلسه توجیحی در خصوص طرح دارویار به منظور رفع ابهامات موجود
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/15
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکمل
کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکمل جهت پیاده سازی ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/05
 • دعوتنامه جلسه اصلاح سیاست های ارزی دارو _ سه شنبه 11 مرداد1401
دعوتنامه جلسه اصلاح سیاست های ارزی دارو در خصوص اصلاح سیاست ارزی اقلام سلامت محور
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/08
 • ارائه گزارش از پیاده سازی طرح ارز ترجیحی در بیمارستان های کشور
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی در خصوص پیاده سازی طرح ارز ترجیحی
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/01
 • اخبار صنفی
درخواست تعیین تکلیف قراردادهای پشتیبانی و مطالبات شرکت های نرم افزاری
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/02
 • کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی
کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی به شرح پیوست ارائه شد .
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/01
 • راهنمای پیاده سازی ارز ترجیحی دارو (دارویار) در سامانه بیمارستانی گروه میکفاوا
  راهنمای پیاده سازی ارز ترجیحی دارو (دارویار) در سامانه بیمارستانی گروه میکفاوا به شرح پیوست می باشد.
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/04/31
 • لیست تعهدات داروهای تولید داخل در سامانه های HIS بر اساس سیاست های ارزی
  لیست تعهدات داروهای تولید داخل در سامانه های HIS بر اساس سیاست های ارزی به شرح پیوست می باشد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/04/28

ابلاغ نحوه تنظیم صورتحساب پرونده های مشمول مابه التفاوت ارز ترجیحی در بیمارستان های کشور

 • نحوه تنظیم صورتحساب پرونده های مشمول مابه التفاوت ارز ترجیحی در بیمارستان های کشور به شرح پیوست ابلاغ شد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/04/24

ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401

 • ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت به شرح پیوست ابلاغ می گردد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/14

ابلاغ تعرفه خدمات شایع گلوبال سال 1401

 • تعرفه خدمات شایع گلوبال سال 1401 به همراه مابالتفاوت تعرفه برای اسناد تحویلی توسط مراکز طرف قرارداد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/07

دعوتنامه نسخه نویسی الکترونیک

 • دعوتنامه نسخه نویسی الکترونیک شرکت های خصوصی و کسب و کارهای نوپا -شنبه 11 تیرماه
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/08

دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری

 • دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری به شرح پیوست می باشد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/05

برنامه اجرایی نظام جامع سلامت الکترونیک

 • آیین نامه برنامه اجرایی توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/04

اخبار صنفی

 • ابلاغ معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزرات بهداشت
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/05

اخبار صنفی

 • قراردادهای HIS
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/24

درخصوص تغییر در نحوه ی صدور فاکتور سمعک و خدمات شنوایی سنجی

 • تغییر در نحوه ی صدور فاکتور سمعک و خدمات شنوایی سنجی به شرح پیوست ارائه می گردد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

ابلاغ کدینگ بروز شده فرآورده های شیر خشک و غذای ویژه

 • کدینگ بروز شده فرآورده های شیر خشک و غذای ویژه به شرح پیوست می باشد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

ابلاغ تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 1401

 • تعرفه آمبولانس خصوصی در سال 1401
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

اخبار صنفی

 • مکاتبه رئیس نظام صنفی با مدیر پروژه پرونده الکترونیک سلامت
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

نشست مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

 • الزام شرکت های بخش خصوصی از سوی دولت به اخذ گواهینامه امنیتی محصولات
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/17

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی_ تخصصی انفورماتیک سال 1401

نسخه یک سند تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک منتشر شد. افزایش 47 درصدی نرخ خدمات نسبت سال گذشته

 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

در خصوص تعرفه خدمات دندانپزشکی

 • تعرفه خدمات دندانپزشکی به شرح پیوست می باشد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/11

در خصوص مصوبات اجرای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401

 • مصوبات اجرای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 به شرح پیوست میباشد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/03

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در سال 1401

 • تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در سال 1401 به شرح پیوست میباشد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/02

اعلام گروه خدمت کدهای جدید اضافه شده 

 • اعلام گروه خدمت کدهای جدید اضافه شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/11

انتصاب جناب آقای دکتر سیدرضا مظهری

 • انتصاب جناب آقای دکتر سیدرضا مظهری بعنوان مدیر مالی برنامه جامع سلامت الکترونیک و مسئول پیگیری ایجاد نظام و رگولاتوری /اپراتوری حوزه سلامت
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/16

ابلاغ زمان بندی داروهای ورود به طرح استعلام شناسه های ردیابی و رهگیری

 • به استناد تأییدیه سازمان غذا و دارو، زمان بندی داروهای ورود به طرح استعلام شناسه های ردیابی و رهگیری از اردیبهشت تا تیرماه سال جاری، جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/02/22

درخواست تعیین تکلیف قرارداد پشتیبانی و توسعه سامانه های HIS در سال 1401

 • تعیین تکلیف قرارداد پشتیبانی و توسعه سامانه های HIS در سال 1401
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                       1401/02/21

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

 • تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1401 به شرح پیوست می باشد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                       1401/02/12

ابلاغ تغییرات در SDK شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی

 • تغییرات در SDK شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعات بیمارستانی، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                       1401/01/24
 • ابلاغ پیاده سازی کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکمل
کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای مکمل جهت پیاده سازی ابلاغ گردید.
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/05
 • دعوتنامه جلسه اصلاح سیاست های ارزی دارو _ سه شنبه 11 مرداد1401
دعوتنامه جلسه اصلاح سیاست های ارزی دارو در خصوص اصلاح سیاست ارزی اقلام سلامت محور
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/08
 • ارائه گزارش از پیاده سازی طرح ارز ترجیحی در بیمارستان های کشور
برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی در خصوص پیاده سازی طرح ارز ترجیحی
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/01
 • اخبار صنفی
درخواست تعیین تکلیف قراردادهای پشتیبانی و مطالبات شرکت های نرم افزاری
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/02
 • کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی
کدینگ به روز شده نسخه نویسی و نسخه پیچی داروهای طبیعی به شرح پیوست ارائه شد .
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/05/01
 • راهنمای پیاده سازی ارز ترجیحی دارو (دارویار) در سامانه بیمارستانی گروه میکفاوا
  راهنمای پیاده سازی ارز ترجیحی دارو (دارویار) در سامانه بیمارستانی گروه میکفاوا به شرح پیوست می باشد.
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/04/31
 • لیست تعهدات داروهای تولید داخل در سامانه های HIS بر اساس سیاست های ارزی
  لیست تعهدات داروهای تولید داخل در سامانه های HIS بر اساس سیاست های ارزی به شرح پیوست می باشد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/04/28

ابلاغ نحوه تنظیم صورتحساب پرونده های مشمول مابه التفاوت ارز ترجیحی در بیمارستان های کشور

 • نحوه تنظیم صورتحساب پرونده های مشمول مابه التفاوت ارز ترجیحی در بیمارستان های کشور به شرح پیوست ابلاغ شد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                   1401/04/24

ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401

 • ابلاغ تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت به شرح پیوست ابلاغ می گردد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/14

ابلاغ تعرفه خدمات شایع گلوبال سال 1401

 • تعرفه خدمات شایع گلوبال سال 1401 به همراه مابالتفاوت تعرفه برای اسناد تحویلی توسط مراکز طرف قرارداد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/07

دعوتنامه نسخه نویسی الکترونیک

 • دعوتنامه نسخه نویسی الکترونیک شرکت های خصوصی و کسب و کارهای نوپا -شنبه 11 تیرماه
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/08

دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری

 • دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری به شرح پیوست می باشد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/05

برنامه اجرایی نظام جامع سلامت الکترونیک

 • آیین نامه برنامه اجرایی توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/04

اخبار صنفی

 • ابلاغ معاون فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزرات بهداشت
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/04/05

اخبار صنفی

 • قراردادهای HIS
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/24

درخصوص تغییر در نحوه ی صدور فاکتور سمعک و خدمات شنوایی سنجی

 • تغییر در نحوه ی صدور فاکتور سمعک و خدمات شنوایی سنجی به شرح پیوست ارائه می گردد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

ابلاغ کدینگ بروز شده فرآورده های شیر خشک و غذای ویژه

 • کدینگ بروز شده فرآورده های شیر خشک و غذای ویژه به شرح پیوست می باشد.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

ابلاغ تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال 1401

 • تعرفه آمبولانس خصوصی در سال 1401
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

اخبار صنفی

 • مکاتبه رئیس نظام صنفی با مدیر پروژه پرونده الکترونیک سلامت
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

نشست مشترک سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

 • الزام شرکت های بخش خصوصی از سوی دولت به اخذ گواهینامه امنیتی محصولات
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/17

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی_ تخصصی انفورماتیک سال 1401

نسخه یک سند تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک منتشر شد. افزایش 47 درصدی نرخ خدمات نسبت سال گذشته

 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/22

در خصوص تعرفه خدمات دندانپزشکی

 • تعرفه خدمات دندانپزشکی به شرح پیوست می باشد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/11

در خصوص مصوبات اجرای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401

 • مصوبات اجرای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 به شرح پیوست میباشد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/03

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در سال 1401

 • تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیر دولتی در سال 1401 به شرح پیوست میباشد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/02

اعلام گروه خدمت کدهای جدید اضافه شده 

 • اعلام گروه خدمت کدهای جدید اضافه شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/11

انتصاب جناب آقای دکتر سیدرضا مظهری

 • انتصاب جناب آقای دکتر سیدرضا مظهری بعنوان مدیر مالی برنامه جامع سلامت الکترونیک و مسئول پیگیری ایجاد نظام و رگولاتوری /اپراتوری حوزه سلامت
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/03/16

ابلاغ زمان بندی داروهای ورود به طرح استعلام شناسه های ردیابی و رهگیری

 • به استناد تأییدیه سازمان غذا و دارو، زمان بندی داروهای ورود به طرح استعلام شناسه های ردیابی و رهگیری از اردیبهشت تا تیرماه سال جاری، جهت پیاده ­سازی و اجرا در سامانه­ های اطلاعاتی حوزه سلامت مرتبط ابلاغ گردید.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                      1401/02/22

درخواست تعیین تکلیف قرارداد پشتیبانی و توسعه سامانه های HIS در سال 1401

 • تعیین تکلیف قرارداد پشتیبانی و توسعه سامانه های HIS در سال 1401
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                       1401/02/21

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی

 • تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1401 به شرح پیوست می باشد
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                       1401/02/12

ابلاغ تغییرات در SDK شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی

 • تغییرات در SDK شرکت های توسعه دهنده سامانه های اطلاعات بیمارستانی به توسعه دهندگان سامانه های اطلاعات بیمارستانی، جهت پیاده سازی و اجرا در سامانه های اطلاعاتی مرتبط ابلاغ گردید.
 •  
مشاهده                                                                                                                                                                       1401/01/24

بخشنامه 209

 •  افزودن بسته ناباروری
 •  افزودن بسته حمایتی بیماران ویژه
 •  غیر فعال سازی ما به التفاوت K هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی
 •  غیر فعال سازی تخفیف هیئت علمی
 •  اصلاح عنوان ما به التفاوت روسایی به ما به التفاوت هزینه بیماران در نظام ارجاع
 •  اصلاح عنوان تخفیف ترجیحی به تخفیف تعرفه ترجیحی مناطق محروم
 •  
مشاهده
ورود اعضا