به روز رسانی نرم افزارها

آخرین بروز رسانی ها

آخرین به روز رسان ی مشمولیت بیمه تامین اجتماعی  تا تاریخ 1402/06/08از طریق سروی س به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/06/07 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

آخرین به روز رسانی داروهای اصالتی تا تاریخ 1402/02/09 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

آخرین به روز رسانی فرآورده های مکمل تا تاریخ 1402/01/29 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1403/02/09 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1403/02/09               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1403/02/09از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1403/02/09               راهنما          

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

بروزرسانی پکیج  10.9.3.21

  •  پکیج شماره 10.9.3.21 شامل تغییرات و بروزرسانی ها شرح ذیل منتشر و در دسترس میباشد .

  • تغییرات و بروزرسانی های ورژن برنامه  :

   • زیرسیستم فرم های کسب و کار FHIS_V10.9.1.16

                             تغییرات و بروزرسانی های :                      

   • اصلاح و تغییرات در فرم ارزیابی اولیه بیمار در زیرسیستم فرم های کسب و کار
   • اصلاحات در محاسبات و رایگان شدن پرونده در بیماران زیر هفت سال
   • اصلاح روکش های بیمه
   • اصلاحات و یکسانسازی ناشی از تیم پشتیبانی
  •  
  •  
  •  

تاریخ شروع1403/02/08          

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

بروزرسانی پکیج  10.9.3.20

  • پکیج شماره 10.9.3.20 شامل تغییرات و بروزرسانی ها شرح ذیل منتشر و در دسترس میباشد 

  • تغییرات محاسبات و شیوه پیاده سازی ابلاغیه شماره 4/110 مورخ 1403/01/15 با موضوع شیوه نامه اعمال رایگان شدن خدمات کودکان زیر هفت سال پیرو جلسه و کارگاه مورخ 1403/01/29 طی نامه شماره 12/110  مورخ 1403/01/28
  • اصلاح روکش های بیمه در پرونده های گلوبال و غیر گلوبال جهت بهبود و بهینه شدن زمان چاپ
  • اضافه ستون های سهم سازمان های حمایتی به روکش های بیمه گلوبال و غیرگلوبال
  • اصلاحات و یکسانسازی ناشی از تیم پشتیبانی
  •  
  •  
  •  

تاریخ شروع1403/02/03           

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

بروزرسانی پکیج  10.9.3.18

  • تغییرات و بروزرسانی های :

  • پیاده سازی تصویبنامه درخصوص تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 1403 طبق ابلاغیه شماره 9688/ت62491هـ مورخ 1403/01/26
  •  
  •  

تاریخ شروع1403/01/28            

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

بروزرسانی پکیج  10.9.3.17

  • تغییرات و بروزرسانی های :

  • پیاده سازی تصویبنامه درخصوص اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت طبق ابلاغیه شماره 7576/ت62453هـ مورخ 1403/01/21
  • پیاده سازی تصویبنامه درخصوص تعیین ارزش نسبی بسته خدمات و مراقبت های پرستاری طبق ابلاغیه شماره 7593/ت62453هـ مورخ 1403/01/21
  •  
  •  

تاریخ شروع1403/01/27             

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1403/01/25 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1403/01/25               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروی مسلح و تامین اجتماعی تا تاریخ 1403/01/25از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1403/01/25               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1403/01/21 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1403/01/21               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1403/01/14 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1403/01/14               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروی مسلح تا تاریخ 1403/01/14از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه تامین اجتماعی آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1403/01/14               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1403/01/05 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1403/01/05               راهنما          

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

بروزرسانی پکیج 10.9.3.15 و 10.9.3.16

  • تغییرات نسخه برنامه :

   • برنامه فرم های کسب و کار نسخه : FHIS_V10.9.1.15
  • تغییرات و بروزرسانی های :
  • پیاده سازی دستورالعمل فرم درخواست مشاوره از مجموعه فرم های اطلاعات بالینی دارای سند کسب و کار طبق ابلاغیه شماره 466/110 مورخ 08/11/1402
  • امکان ارسال پیامک در فرم درخواست مشاوره به پزشک مشاور بصورت دستی
  • امکان جستجو پزشک و پرستار در فرم درخواست مشاوره
  • تغییرات و یکسانسازی بانک اطلاعاتی ناشی از پشتیبانی و تغییرات محاسبانی بیماران خاص و صعب العلاج
  •  

تاریخ شروع1403/01/08              

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/12/22 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/12/22               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/12/19 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/12/19               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/12/15 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/12/15               راهنما          

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

پکیج شماره 10.9.3.13 شامل تغییرات و بروزرسانی ها شرح ذیل منتشر و در دسترس میباشد

 • لازم به ذکر است فایل راهنما و سایر داکیومنت های مرتبط با این بروزرسانی در پوشه PackageHelp_V10.9.3.13 موجود میباشد .

  •   تغییرات و بروزرسانی های پکیج 10.9.3.13 :
  • – تغییرات مربوط سرویس پرداخت مبتنی برعملکرد (کارامد) – در نظر گرفتن سطح مراقبتی بیماران اورژانس با اقامت بیشتر از شش ساعت
   – پیاده سازی دستورالعمل رایگان شدن خدمات تشخیصی درمانی گروه سنی شیرخواران و کودکان زیر هفت سال
   – اجرای استعلام بیمه تامین اجتماعی بیماران خاص و صعب العلاج
   – پیاده سازی و اعمال تغییرات سناریوهای جدید بیماران خاص و صعب العلاج بیمه سلامت
    

تاریخ شروع1402/12/15               

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/12/12 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/12/12               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/12/08 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/12/08               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت و نیروهای مسلح تا تاریخ1402/12/08 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/12/08               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/12/05 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/12/05               راهنما          
آخرین به روز رسانی داروهای اصالت دار

آخرین به روز رسانی داروهای اصالتی تا تاریخ1402/11/30 از طریق دکمه 1-26 در SHIS  قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/11/30               
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/11/28 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/11/28               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/11/24 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/11/24               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در تاریخ 1402/11/21 آپدیت جدیدی ارائه نداده است.آخرین به روز رسانی در تاریخ 1402/11/17 انجام شده است.

تاریخ شروع 1402/11/21           
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/11/17 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/11/17               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1402/11/17از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه تامین اجتماعی ونیروی مسلح  آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/11/17               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/11/14 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/11/14               راهنما          

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

پکیج شماره 10.9.3.12 شامل تغییرات و بروزرسانی ها شرح ذیل منتشر شد

 • نسخه های بروز شده برنامه در پکیج : 

  • نسخه سرویس هاست HisServiceHost_V10.9.1.33 
 • تغییرات و بروزرسانی های پکیج 10.9.3.12 :  

  • تغییرات مربوط به نگارش 3 وب سرویس پرداخت مبتنی برعملکرد (کارامد) – برطرف شدن
   خطای TimeOut در زمان ارسال و جلوگیری از ارسال مقادیر صفر به سامانه
   * امکان استفاده از بستر بیمه سلامت در نسخه پیچی الکترونیک جهت رفع کندی بستر دیتاس
   * تغییرات کارانه پزشک داروساز براساس حق فنی جدید
   * ایجاد کنترل ورود سطح مراقبتی بیمار در زمان اختصاص پرستار
   – ارسال نتایج آزمایش پس از کنترل و نگاشت نتایج آزمایشگاه سرویس شماره 6 از سرویس
   های ملی
   – اجرای مرحله اول استعلام بیمه تامین اجتماعی بیماران خاص و صعب العلاج (ذخیره دیتا
   جهت بهره برداری در زمان انجام محاسبات )

       

تاریخ شروع1402/11/10                

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در تاریخ 1402/11/10 آپدیت جدیدی ارائه نداده است.آخرین به روز رسانی در تاریخ 1402/11/03 انجام شده است.

تاریخ شروع 1402/11/10             
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در تاریخ 1402/11/07 آپدیت جدیدی ارائه نداده است.آخرین به روز رسانی در تاریخ 1402/11/03 انجام شده است.

تاریخ شروع 1402/11/07              
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/11/03 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/11/03               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1402/11/03از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه تامین اجتماعی ونیروی مسلح  آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/11/03               راهنما          
آخرین به روز رسانی داروهای طبیعی و شیمیایی و سنتی

آخرین به روز رسانی دارو های طبیعی و شیمیایی و سنتی تا تاریخ1402/10/30 از طریق دکمه 1-26 در SHIS  قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/10/30                 
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در تاریخ 1402/10/30 آپدیت جدیدی ارائه نداده است.آخرین به روز رسانی در تاریخ 1402/10/23 انجام شده است.

تاریخ شروع 1402/10/30               
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در تاریخ 1402/10/26 آپدیت جدیدی ارائه نداده است.آخرین به روز رسانی در تاریخ 1402/10/23 انجام شده است.

تاریخ شروع 1402/10/26                
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/10/23 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/10/23               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1402/10/23از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه تامین اجتماعی ونیروی  مسلح  آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/10/23               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/10/19 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/10/19               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت نیروهای مسلح  تا تاریخ 1402/10/19از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه تامین اجتماعی  آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/10/19               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/10/12 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/10/12               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در   تاریخ 1402/10/09 آپدیت جدیدی ارائه نداده است.آخرین به روز رسانی در تاریخ 1402/10/05 انجام شده است.

تاریخ شروع 1402/10/09                 

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

پکیج شماره 10.9.3.10 با مشخصات زیر منتشر شد .
 
 • نسخه های بروز شده برنامه در پکیج : 

  • نسخه سرویس هاست HisServiceHost_V10.9.1.32  
 • تغییرات و بروزرسانی های پکیج 10.9.3.11 :  

  • تغییرات مربوط به نگارش 3 وب سرویس پرداخت مبتنی برعملکرد (کارامد) – اصلاحیه 

           *  امکان ارسال دیتای یک کد ملی  

           * امکان ویرایش اطلاعات ارسال شده بصورت تکی و گروهی  

           * امکان غیر فعال کردن موارد ارسال شده بصورت تکی و گروهی  

  • نمایش بخش ثبت شده در سوابق اختصاص بیمار به پرستار  

تاریخ شروع1402/10/07                 

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی  تا تاریخ 1402/10/05از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه نیروهای مسلح  آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/10/05               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/10/05 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/10/05               راهنما          

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

پکیج شماره 10.9.3.10 با مشخصات زیر منتشر شد  

 • نسخه سرویس هاست HisServiceHost_V10.9.1.31  
 • نسخه پاراکلینیک  NHIS_V10.9.1.79 
 • نسخه اختصاص بیمار به پرستار
 •  NRSHIS_V10.9.1.8 

 

تغییرات و بروزرسانی های پکیج 10.9.3.9 :  

 • پیاده سازی سرویس اتصال و ارسال داده های آزمایشگاهی و پاتولوژی از سامانه های LIS به سپاس (سرویس ثبت جواب آزمایش) 
 • تغییرات مربوط به سرویس رسیدگی آنلاین بیمه سلامت سند ERX_OnlineAdmission_WebServiceUserGuide_Level-2_V.02 
 • تغییرات مربوط به نگارش 3 وب سرویس پرداخت مبتنی برعملکرد (کارامد) 
 • واریز کدینگ لوینک و نگاشت کتاب ارزش نسبی خدمات (آزمایشگاه) 
 • امکان ویرایش گذشته نگر بیماران ترخیص شده در قسمت اختصاص بیمار به پرستار 
 • ایجاد امکان استفاده از انبار دارویی سوم در بخش  
 • تغییرات و یکسانسازی ناشی از تیم پشتیبانی  
 • تغییرات مربوط به نمایش لاگ سرویس رسیدگی آنلاین در نسخه پاراکلینک  

      
 •  
 •  

تاریخ شروع1402/09/30                  

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/09/28 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/09/28               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/09/28از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه نیروهای مسلح و تامین اجتماعی آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/09/28               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/09/25از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه نیروهای مسلح و تامین اجتماعی آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/09/25               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/09/25 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/09/25               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/09/21از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه نیروهای مسلح آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/09/21               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/09/21 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/09/21               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/09/18از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه نیروهای مسلح آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/09/18               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/09/18 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/09/18               راهنما          

بروز رسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

پکیج بروزرسانی ورژن  10.9.3.9 شامل بروزرسانی های زیر منتشر شد 

 نسخه HisServiceHost_V10.9.1.30 
      نسخه NHIS_V10.9.1.78
      نسخه NRSHIS_V10.9.1.7
 • پیاده سازی سرویس های شرکای کاری و زیرشرکای کاری 
 • تغییر فرایند رسیدگی آنلاین بیمه سلامت براساس آخرین سند ابلاغی
 • تغییرات و اصلاحیه لاگین دومرحله ای کاربر و پزشک پذیرش بیمه سلامت OTP
 • کنترل بر اجرا و عدم اجرای سرویس رسیدگی آنلاین براساس هر سرویس 
 • امکان اختصاص پرستار به هر نسخه در برنامه NHIS
 • رفع خطای گزارش شده در ارسال سرویس پذیرش برخط
 • رفع خطای گزارش شده در ارسال پرونده به سپاس 
 • رفع خطای توکن نامعتبر در ارسال به دیتاس
 • تغییرات مربوط به ابلاغیه جدید کارانه کارآمد 
 • تغییرات و یکسانسازی ناشی از تیم پشتیبانی 
 •  

تاریخ شروع1402/09/15             راهنما          

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و بیمه تامین اجتماعی در تاریخ  1402/09/11 آپدیت جدیدی اعمال نشده است .لازم به ذکر است که آخرین آپدیت مربوط به تاریخ 1402/09/08 می باشد.

تاریخ شروع1402/08/27             راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/09/08از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه نیروهای مسلح آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/09/08               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/09/04 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/09/04               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/08/30از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه نیروهای مسلح آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/08/30               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/08/30 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/08/30               راهنما          
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا
 
پکیج بروزرسانی ورژن  10.9.3.8 شامل بروزرسانی های زیر منتشر شد 
 
 
      نسخه HisServiceHost_V10.9.1.29 
      نسخه NHIS_V10.9.1.77
      نسخه IHIS_V10.9.1.32
 • ارتباط مستقیم با سامانه TTAC بصورت سوییچ دستی بین دیتاس و TTAC
 • ارسال اطلاعات سامانه کارآمد پس از بروزرسانی سرویس از سمت توسعه دهنده
 • ارسال اطلاعات ترخیص برخط
 • رفع خطای انتقال بین استوک 
 • رفع خطای فراخوانی رسیدگی آنلاین  
     
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا
 

   

پکیج بروزرسانی ورژن  10.9.3.7 شامل بروزرسانی های زیر منتشر شد 
 
      نسخه HisServiceHost_V10.9.1.28 
      نسخه NHIS_V10.9.1.75
 
 •  
  • ارتباط مستقیم با سامانه TTAC بصورت سوییچ اتومات بین دیتاس و TTAC
  • رفع خطاهای اعلامی 
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و بیمه تامین اجتماعی در تاریخ  1402/08/27 آپدیت جدیدی اعمال نشده است .لازم به ذکر است که آخرین آپدیت مربوط به تاریخ 1402/08/23 می باشد.

تاریخ شروع1402/08/27             راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/08/23 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/08/23               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/08/23از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر می باشد بیمه نیروهای مسلح آپدیت جدیدی ارائه نداده است.

تاریخ شروع 1402/08/23               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و بیمه تامین اجتماعی در تاریخ  1402/08/20 آپدیت جدیدی اعمال نشده است .لازم به ذکر است که آخرین آپدیت مربوط به تاریخ 1402/08/16 می باشد.

تاریخ شروع1402/08/20             راهنما          
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا
 

  پکیج بروزرسانی ورژن 10.9.3.6 شامل بروزرسانی های زیر منتشر شد 

 
  • نسخه HisServiceHost_V10.9.1.27 
   
  • ارتباط مستقیم با سامانه TTAC
  • رفع خطای سرویس استحقاق درمانی توکن نرم افزاری 
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/08/16از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/08/16               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/08/16 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/08/16               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و بیمه تامین اجتماعی و نیروی مسلح در تاریخ  1402/08/13 آپدیت جدیدی اعمال نشده است .لازم به ذکر است که آخرین آپدیت مربوط به تاریخ 1402/08/09 می باشد.

تاریخ شروع1402/08/13             راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/08/09 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/08/09               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1402/08/09از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/08/09               راهنما          
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا
 
     پکیج بروزرسانی ورژن  10.9.3.5 شامل بروزرسانی های زیر منتشر شد 
 • نسخه NHIS_V10.9.1.74.dll
 • نسخه HisServiceHost_V10.9.1.26 
  
 • فراخوانی سرویس دریافت کسورات (الکترونیکی نمودن نظام اعمال و نظارت تبادل اطلاعات با دیتاس)
 • تبادل اطلاعات مصدومین ترافیکی و شناسه کروکی
 • اتصال/فراهم سازی داده و ارسال اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه کارانه پرستاری و سایر کارکنان (پزشک -غیر پزشک)
 • پیاده سازی ابلاغیه دستورالعمل تدوین شده مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص برنامه تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد بستری و بستری موقت
 • بروزرسانی جداول پایه پیش نیاز راه اندازی سرویس های ملی شامل کدینگ نحوه ورود بیمار به مراکز درمانی ، کدینگ نقش پرسنل در مراکز درمانی 
 • ایجاد امکان اتصال بیماران ترخیص شده به پرستار (Case Method) جهت تکمیل دیتای سرویس کارامد پرستاری در شش ماه نخست 
 • بروزرسانی گزارشات مربوط به کارانه پرستاری 
 • ایجاد امکان احراز هویت دو مرحله ای پزشکان در سرویس رسیدگی انلاین نسخ درمانگاه 
 •  
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و بیمه تامین اجتماعی در تاریخ  1402/08/06 آپدیت جدیدی اعمال نشده است .لازم به ذکر است که آخرین آپدیت مربوط به تاریخ 1402/07/29 می باشد.

تاریخ شروع1402/08/06             راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و ارزترجیحی و بیمه تامین اجتماعی در تاریخ  1402/08/02 آپدیت جدیدی اعمال نشده است .لازم به ذکر است که آخرین آپدیت مربوط به تاریخ 1402/07/29 می باشد.

تاریخ شروع1402/08/02             راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/07/29 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/07/29               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه نیروی مسلح تا تاریخ 1402/07/26از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/07/26               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/07/24 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/07/24               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/07/24از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/07/24               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه تامین اجتماعی  تا تاریخ 1402/07/22از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت.لازم به ذکر است بیمه نیروی مسلح و سلامت و همچنین ارز ترجیحی  آپدیت جدیدی در سایت انجام ندادند. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/07/22               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/07/18 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/07/18               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1402/07/18از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/07/18               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه نیروی مسلح  تا تاریخ 1402/07/17از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/07/17               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه تامین اجتماعی  تا تاریخ 1402/07/15از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت.لازم به ذکر است بیمه مسلح و سلامت و ارزترجیحی  آپدیت قیمت دارویی جدیدی اعمال نکردند. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/07/15               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه تامین اجتماعی  تا تاریخ 1402/07/08از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت.لازم به ذکر است بیمه مسلح و سلامت و ارزترجیحی  آپدیت قیمت دارویی جدیدی اعمال نکردند. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/07/08               راهنما          
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا
 
         پکیج بروزرسانی ورژن 10.9.3.3 شامل بروزرسانی های زیر منتشر شد 
 • نسخه NHIS_V10.9.1.69.dll 
  * ایجاد امکان ثبت پزشک پاسخ دهند در پنجره شماره بیمار در ابتدای ایجاد نسخه 
 • نسخه سرویس هاست HisServiceHost_V10.9.1.25.exe 
  * پیاده سازی بروزرسانی سرویس رسیدگی انلاین بیمه سلامت 
 • تغییرات مربوط به دستورالعمل متمم کارانه پرستاری شامل :
 • * ایجاد امکان ثبت شیفت تیم های احیا در زیرسیستم دفتر پرستاری 
  * افزوده شدن فرم انتقال و اعزام در برنامه جهت ثبت تیم اعزام 
  * افزوده شدن نقش پرستار مراقب نوزاد به تیم جراحی 
 • ایجاد امکان پذیرش و محاسبه بیماران ویژه با تعرفه درخواستی و طبق دستورالعمل ابلاغی 
 
پکیج بروزرسانی ورژن 10.9.3.4 شامل بروزرسانی های زیر منتشر شد 
 • راه اندازی سرویس رسیدگی انلاین ویزیت درمانگاه جهت بیماران بیمه سلامت از جمله بیماران خاص و صعب العلاج 
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/07/04از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت.لازم به ذکر است بیمه مسلح و تامین اجتماعی آپدیت قیمت دارویی جدیدی اعمال نکردند. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع1402/07/04               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/07/04 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/07/04               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/07/01از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت.لازم به ذکر است بیمه مسلح و تامین اجتماعی آپدیت قیمت دارویی جدیدی اعمال نکردند. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/07/01               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/07/01 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/07/01               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/06/28 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/06/28               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/06/28از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/06/28               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/06/21از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/06/21               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/06/21 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/06/21               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

لازم به ذکر است بیمه های سلامت و ارزترجیحی و تامین اجتماعی ونیروی مسلح آپدیت جدیدی در تاریخ 1402/06/18 اعمال نکردند.آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروی مسلح و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/06/11 بوده است.

تاریخ شروع1402/06/18                   
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا
 
      پکیج 10.9.3.1
 • راه اندازی سرویس رسیدگی انلاین بیمه سلامت در خدمات دارویی ، درمانی و ویزیت در بخش سرپایی
 • راه اندازی سرویس رسیدگی انلاین بیمه سلامت در ارتباط با بیماران خاص و صعب العلاج بیماران سرپایی
 • ارتباط با سامانه پذیرش 24 
 • راه اندازی و اصلاحات مورد نیاز در ارتباط با سرویس استعلام هویت با استفاده از توکن نرم افزاری 
 • راه اندازی سرویس برگشت کسورات از سامانه رز در بستر دیتاس 
1402/06/16
       
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا
 
  پکیج 10.9.3.2
 • تغییرات و یکسانسازی شیوه ارسال پرونده های به سامانه رز و سپاس 
 • تغییرات مربوط به کارانه کارامد (ناشی از تیکت های پشتیبانی)
 • تغییرات شیوه محاسبه در بیماران خاص و صعب العلاج در ارتباط با بیماران تحت نظر و بستری 
 • راه اندازی سرویس ارسال پیامک به پزشک جهت درخواست مشاوره (مشاوره انلاین)
 • سایر تغییرات مورد نیاز مورد درخواست واحد پشتیبانی (ناشی از تیکت های پشتیبانی) 
1402/06/16
       

بروز رسانی های گذشته 

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

لازم به ذکر است بیمه های سلامت و ارزترجیحی و تامین اجتماعی ونیروی مسلح آپدیت جدیدی در تاریخ 1402/06/16 اعمال نکردند.آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروی مسلح و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/06/11 بوده است.

تاریخ شروع1402/06/16                    
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/06/11 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/06/11               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروی مسلح و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/06/11از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/06/11               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/06/04از طریق سرویس  به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/06/04               راهنما          
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا
 
        نسخه 10.9.1.66 – راه اندازی سرویس رسیدگی آنلاین بیمه سلامت – محاسبه برخط بیماران خاص و صعب العلاج HISServiceHost نسخه 10.9.1.66 – ارتباط برخط با بیمه سلامت و سرویس رسیدگی آنلاین – ارتباط با سرویس نوبتدهی پذیرش 24.
 
1402/06/06
       
بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا

* بهینه سازی نسخه پیچی شامل نمایش نوع نسخه و همچنین بارگذاری نسخه مرتبط با سرویس جاری کاربر * رفع باگ اعلامی در ثبت نسخه دارویی و کسر از انبار – HisServiceHost_V10.9.1.20.exe * بهینه سازی در نسخه پیچی * بهینه سازی توکن نرم افزاری – استعلام هویت Responsible_9.5.4.1 * امکان فراخوانی سرویس نسخه نویسی از طریق سیستم صف اضافه گردید.

1402/05/22

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسان ی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/05/07از طریق سروی س به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه  به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/05/07               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/05/07 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/05/07               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروی مسلح  تا تاریخ 1402/05/01از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/05/01               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/05/01 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/05/01               راهنما          

 

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/04/13 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/04/13               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1402/04/13از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/04/13               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی و نیروی های مسلح در تاریخ 1402/04/10 به روز رسانی جدیدی اعمال نشده است .لازم به ذکر میباشد آخرین به روز رسانی مربوط به تاریخ 1402/04/06 می باشد.

تاریخ شروع 1402/4/10                  
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت   تا تاریخ 1402/04/06از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/4/06               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروی مسلح و تامین اجتماعی  تا تاریخ 1402/03/06از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/03/06               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/03/06 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/03/06               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/03/02از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/03/02               راهنما          
آخرین به روز رسانی داروهای اصالتی

آخرین به روز رسانی داروهای اصالتی تا تاریخ 1402/02/09 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1402/02/09                    
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/02/09 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/02/09               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/02/09از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/02/09               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت  تا تاریخ 1402/02/09از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/02/09               راهنما          
آخرین به روز رسانی فرآورده های مکمل

آخرین به روز رسانی فرآورده های مکمل تا تاریخ 1402/01/29 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1402/01/29                       
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروی مسلح و تامین اجتماعی تا تاریخ 1402/01/29از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/01/29               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/01/29 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/01/29               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1402/01/26 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1402/01/26               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1402/01/26از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/01/26               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1402/01/22از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید

تاریخ شروع 1402/01/22               راهنما          
آخرین به روزرسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی تا تاریخ 1401/12/09از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/12/09               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/12/09 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.لازم به ذکر است که داروهای طبیعی و مکمل و کد های IRCبه روز رسانی جدیدی اعمال نشده است.

تاریخ شروع 1401/12/09               راهنما          
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.21

پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم انبار می باشد . 1>>اضافه شدن فیلد کپی برای IRC : با اضافه شدن دکمه کپی از این پس کاربر می تواند مقادیر وارد شده در فیلد IRC در منوی تعریف کالا را کپی نماید ./ 2>>اضافه شدن فیلد (ارسال دز دارو به تیتک ) : از این پس کاربر می تواند برای ثبت اصالت دز داروهای شکسته که دارای یک IRC برای تعداد متعددی دارو در یک جعبه می باشد را ارسال اصالت نماید. 3>>امکان استعلام IRC در مد ویرایش تعریف کالا : از این پس کاربر می تواند در مد ویرایش در تعریف کالا انبار اقدام به استعلام IRC مورد نظر خود نماید ./ نمایش هشدار در تعریف کالا : از این پس با کلیک بر روی رکورد مورد نظر دارو یا تجهیزات در صورت نقص در تعریف کالا سیستم به صورت خودکار پیامی مبنی بر ایتم دارای نقص که شامل عدم ثبت IRC برای قلم مورد نظر ،عدم مطابقت کد ژنریک،عدم وجود کد IRC در جدول ، را بر روی صفحه به کاربر نشان خواهد داد که در صورت اصلاح اطلاعات هشدار برای ان رکورد از بین خواهد رفت ./ عدم ایجاد رکورد جدید برای IRC استعلام شده تکراری در پایگاه داده : در صورتی که کاربر یک کد IRC را از سامانه استعلام گرفته باشد یک رکورد برای آن کد IRCدر جدول ایجاد می گردد در صورت استعلام مجدد همان کد سیستم با جستجوی کد در جداول و در صورت وجود، همان رکورد موجود را به کاربر نمایش می دهد و رکورد جدیدی در پایگاه داده ایجاد نمی کند./

تاریخ شروع 1401/12/08          
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.21

پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم انبار می باشد . 1>>اضافه شدن فیلد کپی برای IRC : با اضافه شدن دکمه کپی از این پس کاربر می تواند مقادیر وارد شده در فیلد IRC در منوی تعریف کالا را کپی نماید ./ 2>>اضافه شدن فیلد (ارسال دز دارو به تیتک ) : از این پس کاربر می تواند برای ثبت اصالت دز داروهای شکسته که دارای یک IRC برای تعداد متعددی دارو در یک جعبه می باشد را ارسال اصالت نماید. 3>>امکان استعلام IRC در مد ویرایش تعریف کالا : از این پس کاربر می تواند در مد ویرایش در تعریف کالا انبار اقدام به استعلام IRC مورد نظر خود نماید ./ نمایش هشدار در تعریف کالا : از این پس با کلیک بر روی رکورد مورد نظر دارو یا تجهیزات در صورت نقص در تعریف کالا سیستم به صورت خودکار پیامی مبنی بر ایتم دارای نقص که شامل عدم ثبت IRC برای قلم مورد نظر ،عدم مطابقت کد ژنریک،عدم وجود کد IRC در جدول ، را بر روی صفحه به کاربر نشان خواهد داد که در صورت اصلاح اطلاعات هشدار برای ان رکورد از بین خواهد رفت ./ عدم ایجاد رکورد جدید برای IRC استعلام شده تکراری در پایگاه داده : در صورتی که کاربر یک کد IRC را از سامانه استعلام گرفته باشد یک رکورد برای آن کد IRCدر جدول ایجاد می گردد در صورت استعلام مجدد همان کد سیستم با جستجوی کد در جداول و در صورت وجود، همان رکورد موجود را به کاربر نمایش می دهد و رکورد جدیدی در پایگاه داده ایجاد نمی کند./

تاریخ شروع 1401/12/08          
آخرین به روزرسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت نیرو های مسلح و بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی تا تاریخ 1401/12/06از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/12/06               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/12/06 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.لازم به ذکر است که داروهای طبیعی و مکمل و کد های IRCبه روز رسانی جدیدی اعمال نشده است.

تاریخ شروع 1401/12/06               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/12/02 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.لازم به ذکر است که داروهای طبیعی و مکمل و کد های IRCبه روز رسانی جدیدی اعمال نشده است.

تاریخ شروع 1401/12/02               راهنما          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1401/12/02 انجام شد. مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر است سایت بیمه ی تامین اجتماعی و نیروی مسلح آپدیت جدیدی اعمال نکرده است .

تاریخ شروع 1401/12/02               راهنما          
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/30 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.لازم به ذکر است که داروهای طبیعی و مکمل و کد های IRCبه روز رسانی جدیدی اعمال نشده است.

تاریخ شروع 1401/11/30               راهنما          
آخرین به روزرسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت تا تاریخ 1401/11/30از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر است سایت بیمه ی نیروهای مسلح آپدیت جدیدی اعمال نکرده است .

تاریخ شروع 1401/11/30               راهنما          
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.18

پکیج فوق شامل بروزرسانی زیرسیستم (ترخیص و درآمد نوین) و ایجاد رابط کاربری جدید در منوی ثبت کسورات می باشد./برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فایل اموزش داخل پکیج را از حالت فشرده خارج و مطالعه نمایید./ 1>> فراخوانی پرونده از طریق شماره پرونده : با انتخاب گزینه (فراخوانی پرونده از طریق شماره پرونده )کاربر می تواند از طریق وارد کردن شماره پرونده مورد نظر، پرونده را جستجو و اقدام برای ثبت کسور پرونده نماید ./ 2>> فراخوانی لیست پرونده از طریق فایل اکسل : با انتخاب گزینه (فراخوانی لیست پرونده از طریق فایل اکسل) کاربر می تواند فایل اکسل مورد نظر را در فیلد (خواندن فایل اکسل) بارگذاری نماید و بعد از دریافت اطلاعات اقدام به ثبت کسور برای پرونده های مورد نظر نماید ./ 3>> فراخوانی لیست پرونده بر اساس دوره عملکرد و بیمه : با انتخاب گزینه (فراخوانی لیست پرونده بر اساس دوره عملکرد و بیمه) کاربر می تواند در لیست، دوره عملکرد مورد نظر را انتخاب نماید در دوره عملکرد انتخاب شده تمام پرونده های موجود در آن دوره عملکرد به کاربر نشان داده خواهد شد و کاربر می تواند با انتخاب پرونده مورد نظر اقدام به ثبت کسور برای پرونده نماید ./ 4>> فراخوانی پرونده توسط وب سرویس کد ملی : با انتخاب گزینه (فراخوانی پرونده توسط وب سرویس کد ملی) کاربر با وارد کردن کد ملی مورد نظر دفعات مراجعه بیمار در بیمارستان را مشاهده می نماید در صورت وجود کسور برای یک دفعه مراجعه ، کاربر با انتخاب دفعه مراجعه مورد نظر اقدام به استعلام و دریافت کسورات از درگاه دیتاس می باشد .اطلاعات دریافتی توسط کاربر فقط به صورت خواندنی می باشد./ 5>> فراخوانی پرونده توسط وب سرویس تاریخ ارسال به سپاس : با انتخاب گزینه ( فراخوانی پرونده توسط وب سرویس تاریخ ارسال به سپاس) کاربر می تواند با وارد کردن بازه زمانی ارسال پرونده به سپاس، پرونده های موجود در آن بازه را مشاهده و در صورت وجود کسور برای یک پرونده اطلاعات را از درگاه دیتاس در یافت و به کاربر نشان دهد ./.

تاریخ شروع 1401/11/27        
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.17

پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای مربوط به سرویس هاست با شماره ورژن 10.9.1.16 می باشد./ 1>> پیاده سازی سرویس ثبت تخت : با فعال بودن سرویس هاست کاربر می تواند با مراجعه به منوی تظیمات سیستم شماره 17-19 تخت های مورد نظر خود را ارسال و فعال سازی نماید./ 2>> خودکار کردن ارسال نظام ارجاع و ثبت بازخوراند : در صورت ثبت اطلاعات نظام ارجاع و ثبت بازخوارند در نرم افزار سیستم در بازه های زمانی کوتاه مدت اطلاعات ثبت شده در نرم افزار را جمع آوری و به صورت خودکار ارسال می نماید./ 3>> نمایش خطای ارسال پرونده به سامانه سپاس : در صورت ارسال پرونده به سپاس و وجود خطا عنوان خطای دریافتی در سطح سرویس هاست قابل مشاهده می باشد ./ 4>> دریافت وضعیت اصالت : در صورت فعال بودن سرویس هاست کاربر می تواند با مراجعه به منوی تنظیمات سیستم و انتخاب تب 10-25 با ثبت شماره بارکد و سایر ایتم ها اطلاعات لازم از وضعیت بارکد ثبت شده را دریافت نماید./ 5>> اضافه شدن دز دارو در ثبت و ابطال اصالت : با فعال بودن سرویس هاست ،کاربر می تواند در هنگام ثبت اصالت برای دارو به صورت دز اقدام کرده و اطلاعات اصالت ثبت شده را برای سرویس ارسال نماید ./.

تاریخ شروع 1401/11/26          
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.16

پکیج فوق شامل بروزرسانی رابط کاربری جدید در زیر سیستم داشبورد سپاس می باشد ./ صحت سنجی اطلاعات بیمارستانی : در این قسمت کاربر می تواند قبل از ارسال پرونده،پرونده مورد نظر را بررسی نماید.سیستم با استفاده از پارامترهای sepas validator قابلیت بررسی و شناسایی خطا یا عدم وجود خطا در پرونده را دارا می باشد./ اسناد بیمارستانی : در این قسمت کاربر می تواند پرونده های مورد نظر خود را در بازه های زمانی مختلف به سامانه سپاس ارسال نماید ./ امکان ارسال اتوماتیک به سامانه سپاس : در این بخش پرونده های اسناد بیمارستانی ،اسناد نظام ثبت فوت،پرونده ازمایشگاهی،پرونده اسیب شناسی،ارسال اطلاعات تخت،پذیرش بر خط، نظام ارجاع به صورت اتوماتیک ارسال به سامانه می گردد. امکان جستجوهای تفکیک شده برای احظار پرونده : در فرم ها کاربر می تواند با استفاده از ایتم های نوع بیمه ، نوع پرونده ، وضعیت پرونده و سایر ایتم ها اقدام به جستجوی پرونده نماید./ امکان گزارش گیری از وضعیت پرونده : کاربر می تواند در صورت نیاز گزارش های (پرونده نیازمند ابطال در سامانه بیمه ای) و (پرونده های موفق در ارسال) و (پرونده های دارای خطا در ارسال) را در قالب فایل اکسل دریافت نماید ./.

تاریخ شروع 1401/11/26          
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت نیرو های مسلح و بیمه سلامت تا تاریخ 1401/11/25از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.لازم به ذکر است سایت بیمه ی تامین اجتماعی آپدیت جدیدی اعمال نکرده است .

تاریخ شروع 1401/11/25                      راهنما               
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/25 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.لازم به ذکر است که داروهای طبیعی و مکمل و کد های IRCبه روز رسانی جدیدی اعمال نشده است.

تاریخ شروع 1401/11/25                      راهنما               
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.15

پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (ترخیص و درآمد نوین) می باشد. -اضافه شدن پیام خطا هنگام واریز اطلاعات پرونده برای محاسبه هنگام واریز اطلاعات پرونده برای محاسبه اگر واریز اطلاعات دارای مغایرت باشد پیام خطای مغایرت به کاربر نشان داده می شود -اضافه شدن ستون (کاربر انجام دهنده) در فرم تایید نهایی صورت حساب و صدور صورت حساب قطعی در فرم تایید نهایی صورتحساب و صدور صورتحساب قطعی ستونی با نام کاربر انجام دهنده اضافه گردیده است که نشان دهنده خدمات حذف و اضافه شده توسط کاربر انجام دهنده می باشد -تغییر حالت ابطال صورتحساب قطعی در صورتی که کاربر درخواستی برای ابطال صورتحساب قطعی ایجاد نماید و در صورت تایید درخواست ایجاد صورتحساب قطعی، درخواست فوق بعد از تایید به رنگ سبز و به نشانه تایید تغییر حالت می دهد -اضافه شدن تب (خدمات حذف و اضافه شده ) در صورتحساب پرونده با اضافه شدن این تب در منوی صورتحساب کاربر می تواند خدمات حذف و اضافه شده در پرونده را مشاهده نماید -اضافه شدن ستون شماره ترخیص در فرم ابطال صورتحساب قطعی منوی 30 عملیات برنامه در منوی ابطال صورتحساب قطعی عملیات برنامه با شماره 30 ستون شماره ترخیص و شماره پرونده بیمار اضافه شده است -اضافه شدن فرم (اسناد مثبته) در زیر سیستم (ترخیص و درآمد نوین) کاربر می تواند با وارد شدن به بخش ترخیص از فرم اسناد مثبته استفاده نماید .با اضافه شدن این بخش کاربر قادر به مشاهده تعداد پرونده های رسیدگی شده در دوره عملکرد مربوطه که دارای صورتحساب قطعی یا فاقد صورتحساب قطعی می باشند را مشاهده و بررسی نماید./

تاریخ شروع 1401/11/23                    راهنما
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.14

پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در منوی (تنظیمات سیستم) و (ابزار پشتیبان) می باشد بهبود رابط کاربری در تب شماره 12-2 با نام (تعریف و نمایش نقش های کاربران) در این تب کاربر می تواند با تیک زدن گزینه فعال و انتخاب نقش مورد نظر از لیست نقش ها دسترسی های نقش مورد را اضافه نماید. اضافه شدن دکمه 100 در منوی ابزار پشتیبان با نام (تغییر اطلاعات سر جمع اعداد فاکتور) کاربر در این دکمه می تواند باوارد کرن اطلاعات فاکتور از قبیل شماره فاکتور و تاریخ فاکتور اقدام به ثبت مالیات برای فاکتور نماید . اضافه شدن دکمه 102 در منوی ابزار پشتیبان با نام (تنظیمات ماندگاری پزشکان بر اساس بیمه) کابر در این دکمه می تواند با وارد کردن شناسه کاربری پزشک و انتخاب نوع بیمه مورد نظر و اعمال تاریخ درصد ضریب ماندگاری پزشک را در خدمت های مختلف ثبت و ذخیره نماید . اضافه شدن دکمه 99 در منوی ابزار پشتیبان با نام (تغییر زمان پذیرش بیماران سرپایی) در این دکمه کاربر می تواند در فیلد جستجو با وارد کردن شماره پرونده الکترونیکی و دفعه مراجعه بیمار ،بیمار مورد نظر را جستجو نماید سپس با تیک زدن گزینه (اطلاعات در حال تغییر به سمع و نظر رییس بیمارستان رسیده و مورد تایید ایشان می باشد) اقدام به تغییر تاریخ پیش پذیرش و تاریخ پذیرش بیمار مورد نظر نماید . اضافه شدن دکمه 101 در ابزار پشتیبان با نام (تنظیم کلیک راست درخواست تصویر برداری) در این دکمه کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز تنظیمات مربوط به کلیک راست در تصویر برداری را تنظیم و ذخیره نماید. بهبود رابط کاربری و ارتقاء سطح تب 3-2 در منوی مدیر سیستم اضافه شدن گزینه حذف عکس و امضاء در تب 3-2 برطرف کردن هشدار object refrence امکان جستجوی کاربر با نام کاربری نام فارسی و سایر ایتم ها- عدم تعریف پزشک با نظام پزشکی تکراری در منوی کاربران

تاریخ شروع 1401/11/23           
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.13

پکیج فوق شامل بروزرسانی رابط کاربری ،ارتقا سطح و بهبود روند در منوی (ترخیص و درآمد) می باشد.برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا فایل اموزش پیوست گردیده را دانلود و مطالعه نمایید. توضیحات : 1 کنترل موارد عدم ترازی صورتحساب و کنترلهای صورت حسابها پیش از ارسال به سپاس و رز ./ 2 جلوگیری از محاسبات مجدد بدون کنترل واحد درآمد و اطمینان از عدم مغایرت فی مابین پرونده و لیستهای بیمه و کارانه و ارسال به سپاس ./ 3 جلوگیری از خطاهای ارسال به رز مانند مغایرت سطوح و یا مغایرت در هر سطر وستون های محاسبات ./ 4 ایجاد سند حسابداری غیر قابل تغییر در محاسبات ترخیص ./ 5 شفافیت محاسبات و نمایش تمامی مشمولیتها و تعاریف انجام شده در زمان ترخیص ./ 6 شفافیت صورت حسابها با اضافه شدن شماره سند حسابداری ./ 7 جلوگیری از اضافه و کم نمودن خدمات بدون اطلاع واحدهای ذیربط ./ 8 شفاف نمودن خدمات بدون پزشک و مواردی که پزشک بر اساس تنظیمات اتوماتیک تخصیص یافته است ./

تاریخ شروع 1401/11/23                      راهنما               
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت و بیمه سلامت مشمولیت تا تاریخ1401/11/23 از طریق دکمه 1-26 و19-4 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.لازم به ذکر است به دلیله در دسترس نبودن سایت وزارت بهداشت و سایت بیمه ی نیروهای مسلح آپدیت جدیدی برای بیمه مسلح و داروهای مکمل و طبیعی و کد های IRCدر این تاریخ اعمال نکردیم.

تاریخ شروع 1401/11/23                      راهنما               
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/18 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.لازم به ذکر است که داروهای طبیعی و مکمل و کد های IRCبه روز رسانی جدیدی اعمال نشده است.

تاریخ شروع 1401/11/18                      راهنما               
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تا تاریخ 1401/11/18از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/18                      راهنما               
به روزرسانی آخرین کد های IRC

به روزرسانی آخرین کد های IRC آخرین کد های IRC ارائه شده تا تاریخ 1401/11/16 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/16                       راهنما               
آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی

آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی تا تاریخ 1401/11/16 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/16            
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/16 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/16                       راهنما               
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/16 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/16                       راهنما               
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تاریخ 1401/11/11از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/11                       راهنما               
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/11 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/11                       راهنما               
آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی

آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی تا تاریخ 1401/11/11 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/11        
به روزرسانی آخرین کد های IRC

به روزرسانی آخرین کد های IRC آخرین کد های IRC ارائه شده تا تاریخ 1401/11/11 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/11                       راهنما               
به روزرسانی آخرین کد های IRC

به روزرسانی آخرین کد های IRC آخرین کد های IRC ارائه شده تا تاریخ 1401/11/08 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/08                       راهنما               
آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی

آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی تا تاریخ 1401/11/08 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/08                            
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/08 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/08                       راهنما               
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تاریخ 1401/11/08از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/08                       راهنما               
آخرین به روزرسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تاریخ 1401/11/04از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/04                       راهنما               
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/04 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/04                       راهنما               
آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی

آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی تا تاریخ 1401/11/04 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/04                               
به روزرسانی آخرین کد های IRC

به روزرسانی آخرین کد های IRC آخرین کد های IRC ارائه شده تا تاریخ 1401/11/04 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/04                       راهنما               
به روزرسانی آخرین کد های IRC

آخرین کد های IRC ارائه شده تا تاریخ 1401/11/01 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/01                       راهنما               
آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی

آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی تا تاریخ 1401/11/01 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/01                                    
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/11/01 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/11/01                       راهنما                                       
آخرین به روزرسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تاریخ 1401/11/01از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/11/01                       راهنما                                       
آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی

آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی تا تاریخ 1401/10/27 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/10/27                                       
آخرین به روز رسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تاریخ 1401/10/27از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/10/27                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی کد های IRC

آخرین کد های IRC ارائه شده تا تاریخ 1401/10/27 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/10/27                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/10/27 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/10/27                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی کد های IRC

آخرین کد های IRC ارائه شده تا تاریخ 1401/10/24 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/10/24                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی

آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی تا تاریخ 1401/10/24 انجام شد.از طریق دکمه 1-26 در SHIS ا نسبت به به روز رسانی داروها اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/10/24                                      
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/10/24 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/10/24                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تاریخ 1401/10/24از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/10/24                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تاریخ 1401/10/20 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/10/20                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی ارزترجیحی

آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت تا تاریخ1401/10/20 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/10/20                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی ارزترجیحی

آخرین به روز رسانی ارز ترجیجی بیمه سلامت تا تاریخ1401/10/17 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.

تاریخ شروع 1401/10/17                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی مشمولیت دارو

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی و نیرو های مسلح و بیمه سلامت تاریخ 1401/10/17 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. با مراجعه به دکمه ی 4.19 در shis می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید.

تاریخ شروع 1401/10/17                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت

آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی سلامت تا تاریخ 1401/09/06 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید، ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.

 

تاریخ شروع 1401/09/06                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی ارز ترجیجی بیمه سلامت
آخرین به روز رسانی ارز ترجیجی بیمه سلامت تا تاریخ 1401/09/06 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد. تا تاریخ 1401/09/02 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.
تاریخ شروع 1401/09/06                  راهنما                         
به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه ی تامین اجتماعی تا تاریخ 1401/09/05 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید، ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.
تاریخ شروع 1401/09/05                  راهنما                         
پچ بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.12
پچ فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در پشتیبانی می باشد . 1>>اضافه شد ارز ترجیحی به لیست قبل از کسور 2>>تغییرات و نمایش جستجوی نام فارسی دارو 3>>مشخص شدن داروهای دارای اصالت با رنگ (سبز-ابی) 4>>نشان دادن داروهای بدون موجودی با رنگ قرمز 5>>ایجاد و امکان تنظیم پاسخدهی اصالت دارویی فقط از داروخانه مرکزی 6>>امکان ثبت مبلغ کسور ارز ترجیحی در (ثبت کسورات) 7>>برطرف نمودن خطای دارویی در زمان ارسال پرونده به سپاس (اصالت سنجی) 8>>تنظیمات نمایش پنجره ثبت اصالت دارویی در بخش و اتاق عمل 9>>اصلاح محاسبات ویزیت سرپایی
تاریخ شروع 1401/09/05                  راهنما                         
آخرین به روز رسانی ارز ترجیحی بیمه سلامت
آخرین به روز رسانی ارز ترجیجی بیمه سلامت تا تاریخ 1401/09/02 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.
تاریخ شروع 1401/09/02                  راهنما                          
به روز رسانی مشمولیت بیمه ی مسلح و سلامت
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و نیروهای مسلح تا تاریخ 1401/09/02 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید، ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.
تاریخ شروع 1401/09/02                  راهنما                          
به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی
آخرین به روز رسانی داروهای مکمل و طبیعی تا تاریخ 1401/08/29 از طریق دکمه 1-26 در SHIS انجام شد.
تاریخ شروع 1401/08/29                          
به روز رسانی کد های IRC
آخرین کد های IRC ارائه شده از سمت سازمان غذا و دارو تا تاریخ 1401/08/29 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.بر اساس این به روز رسانی مشکل استعلام IRC که در هنگام استعلام در قسمت انبار رخ می داد برطرف خواهد شد.
تاریخ شروع 1401/08/29           راهنما                 
پکیج بروزرسانی گزارشات سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.11
پکیج فوق شامل بروزرسانی در زیر سیستم گزارشات می باشد. 1>>اضافه شدن ستون های ساعت و تاریخ ترخیص ، آدرس و شماره تلفن ، بخش ترخیص ، شرح تشخیص ( بیماری ) ، مدت اقامت ، سطح تریاژ ، شغل بیمار به گزارش 25043 آمار بیماران فوتی 2>>اضافه شدن ستون شرح تشخیص به گزارش 25031 پنج کد تشخیص پرتکرار به تفکیک بخش 3>>اضافه شدن گزارش 25051 گزارش بیمارانی که ثبت تشخیص نشده اند 4>>اصلاح گزارش 19049 لیست داروهای دارای اختلاف موجودی با کاردکس 5>>اصلاح گزارش 26028 گزارش ریز بیماران ترخیص شده در بازه زمانی-ویژه پایش 6>>اصلاح گزارش 15029 گزارش ريز بيماران ترخيص شده در بازه زماني 7>>اصلاح گزارش 21042 آمار آزمایش،تصویربرداری بیماران اورژانش_ نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 8>>اصلاح گزارش 21044 آمار آزمایش، تصویربرداری بیماران بستری _نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 9>>اصلاح گزارش 21045 آمار آزمایش، تصویربرداری بیماران گذری_نام پزشک و تاریخ گزارش اصلاح شد 10>>اصلاح گزارش 25027 گزارش کدهای مدارک پزشکی 11>>اضافه کردن گزارش 14022 دسترسی کاربران فعال تعریف شده در نرم افزار بیمارستانی 12>>اضافه کردن ستون بیمه پایه و تکمیلی به گزارش 26024 تعداد بیماران بر اساس منبع پذیرش 13>>اضافه کردن ستون کسور به گزارش 15035 گزارش درآمد خدمات پرستاری-سرجمع 14>>اضافه کردن ستون کسور به گزارش 15036 گزارش درآمد خدمات پرستاری-ریز 15>>اضافه کردن گزارش 18029 گزارش کامل اعمال جراحی به تفکیک بیمه 16>>اضافه کردن گزارش 18029 گزارش کامل اعمال جراحی به تفکیک بیمه 17>>اضافه شدن گزارش 19054 لیست دارو و لوازم مصرفی دارای موجودی که دربازه تعیین شده مصرف نشده اند مهم***پکیج فوق لطفا در سرور HIS هر مرکز اجرا شود مهم***برای اعمال تغییرات لطفا پکیج گزارشات سبا با شماره 10.9.2.11 را در سرور سبا اجرا نمایید..
تاریخ شروع 1401/08/29          راهنما                  
پچ بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.10
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در واحد پشتیبانی می باشد. 1:افزودن و بروزرسانی تنظیمات جهت کنترل اصالت دارو هنگام ثبت در اتاق عمل و استوک بخش 2:بروزرسانی و ایجاد تنظیمات جهت جلوگیری از ترخیص بیماران بدون ثبت اصالت سنجی 3:بروزرسانی سرویس های ارز ترجیحی 4:بروزرسانی محاسبات ازمایشگاه و حق فنی ازمایش 5:افزودن پرونده در قسمت (ثبت گردش پرونده) از طریق اسکن بارکد
تاریخ شروع 1401/08/25          راهنما                  
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.9
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای،ارتقا و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (ثبت علایم حیاتی) می باشد 1:امکان ثبت و ذخیره اطلاعات علایم حیاتی برای بیمار از این پس کاربر می تواند با انتخاب (ثبت علایم حیاتی) در بخش اطلاعات مورد نیاز در فرم را برای بیمار پر کرده و اقدام به ثبت و ذخیره نماید. اطلاعات علایم حیاتی ثبت شده برای بیمار در پرونده الکترونیک بیمار قابل مشاهده می باشد .
تاریخ شروع 1401/08/17                  
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.8
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای ارتقا و بهبود راب کاربری در زیر سیستم (مددکاری) می باشد. 1>>محاسبه درصد گروه های هدف انتخاب شده تا سقف 100درصد در صورتی که مددکار برای بیمار گروههای هدف مختلف را انتخاب نماید و جمع امتیاز های انتخابی بالای 100 باشد سیستم به صوت خودکار امتیاز 100 برای را برای بیمار در نظر خوهد گرفت
تاریخ شروع 1401/08/17                  
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.7
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای، ارتقا و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم انبار می باشد . 1>>اضافه شدن ستون مبلغ مالیات در فرم ثبت فاکتور جدید با اضافه شدن قابلیت فوق کاربر می تواند در فرم (ثبت فاکتور جدید) در منوی انبار قادر به ثبت مبلغ مالیات در فاکتور باشد 2>>اضافه شدن گروه لوازم بهداشتی بدون irc از این پس کاربر می تواند اقلام غیر ضروری بدون irc در انبار را با انتخاب گروه(لوازم بهداشتی بدون irc) ثبت نماید . 3>>عدم ثبت گروه (سایر) در هنگام تعریف کالا از این پس کاربر امکان ثبت کالای جدید با عنوان (سایر) را ندارد.گروه جدید به جای (سایر) با نام ( لوازم بهداشتی بدون irc) جدیدا ایجاد شده است4>>امکان تغییر نام کالا برای تجهیزات در تعریف کالا:از این پس کاربر می تواند در دو حالت ویرایش و استعلام نام کالای تجهیزات را در هنگام تعریف کالا تغییر و ذخیره نماید . 5>>امکان چاپ بارکد کالا در (برگشت کالا از his) در منوی (برگشت کالا از his )کاربر می تواند هنگام تایید برگشت کالا از گزینه چاپ بارکد اقدام به چاپ بارکد کالای مورد نظر نماید.
تاریخ شروع 1401/09/03                   راهنما
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.6
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در واحد پشتیبانی می باشد. 1>>راه اندازی سرویس بروزرسانی ارز ترجیحی در صورت وجود داشتن بروزرسانی جدید برای مبالغ داروهای دارای ارز ترجیحی میتوانید در تب شماره 6-26 مدیر سیستم با نام (واکشی اطلاعات سرویس ها)سرویس (مبالغ ارز ترجیحی ) را فراخوانی و مبالغ جدید موجود را بروررسانی نمایید. 2>>راه اندازی سرویس مشمولیت قیمت دارویی در صورت وجود داشتن بروزرسانی جدید مشمولیت برای مبالغ داروها میتوانید در تب شماره 19-4 مدیر سیستم با نام (بروزرسانی داروها از طریق فایل EXCELL) سرویس مربوطه را فراخوانی و مبالغ جدید مشمولیت را بروزرسانی نمایید.
تاریخ شروع 1401/08/21                   راهنما
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.5
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در واحد پشتیبانی می باشد 1>>تصحیح محاسبه مبالغ مشمولیت تعریف شده توسط کاربر اگر کاربر بعد از تاریخ 1401/04/23 برای داروهای دارای ارز ترجیجی مشمولیت جدید تعریف نماید مشمولیت تعریف شده جدید برای ان دارو در نظر گرفته خواهد شد. 2>>تغییر محاسبات دارویی تغییرات محاسبه دارویی برای داروهای دارای ارز ترجیحی انجام خواهد شد که دارو مبلغ مشمول بیشتر از مبلغ فروش را دارا است.
تاریخ شروع 1401/08/13                   راهنما
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.4
پکیج فوق شامل بروزرسانی وبهبود رابط کاربری در زیرسیستم (فرم های الکترونیکی کسب وکار) می باشد . 1>>اضافه شدن فرم جدید با نام (علایم حیاتی) کاربر با جستجوی بیمار در پرونده الکترونیک و انتخاب فرم های الکترونیکی کسب و کار می تواند فیلد (علایم حیاتی) را مشاهده نماید.در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مربوطه که شامل حرارت ،نبض، فشار خون و درد میباشد اقدام به ثبت،ذخیره و چاپ علایم حیاتی برای بیمار نماید.. 2>>اضافه شدن فرم جدید با نام (مراقبت قبل از عمل) کاربر با جستجوی بیمار در پرونده الکترونیک و انتخاب فرم های الکترونیکی کسب و کار می تواند فیلد (مراقبت قبل از عمل)را مشاهده نماید. در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مربوطه ک شامل تشخیص،سمت عمل،فشار خون،نبض،درجه حرارت،نتیجه اخرین ازمایشات و دارو های قبل از عمل می توند اقدام به ثبت،ذخیره و چاپ مراقبت قبل از عمل برای بیمار نماید .
تاریخ شروع 1401/08/15                   راهنما
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.3
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در زیر سیستم (اسکن مدارک پزشکی) می باشد 3>>اضافه شدن لاگ دسترسی به پرونده بیمار در اسکن مدارک پزشکی بهبود رابط کاربری در اسکن مدارک پزشکی ،به ازای هر جستجو در پرونده مدارک پزشکی بیمار یه رکورد لاگ در سرور ذخیره می گردد که در گزارشات سبا قابل دریافت می باشد
تاریخ شروع 1401/08/15                   راهنما
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.2.2
پکیج فوق شامل بروزرسانی و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم پاراکلینیک می باشد … 1>>تصحیح محاسبه مبالغ مشمولیت در داروهای دارای ارز ترجیحی در صورت ثبت داروهای دارای ارز ترجیحی در نسخه بیمار اگر داروی ثبت شده دارای مشمولیتی بالاتر از مشمولیت تعریف شده توسط وزارتخانه باشد ان مشمولیت در نسخه اعمال خواهد گردید .
تاریخ شروع 1401/08/25          راهنما                   
پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.2.1
پکیج فوق شامل به روزرسانی گزارشات در سامانه سبا می باشد. 1>>ایجاد گزارش دوسطحی ضریب اشغال تخت در سبا شماره گزارش 25049 2>>اضافه شدن کد ملی به گزارش آماری اطلاعات بیمه بیمار در his 3>>اضافه شدن فیلد کاربر پذیرش به گزارش ارسالی سپاس 4>>اصلاح گزارش پرونده های مدارک پزشکی جهت نهایش پرونده ها در سامانه HIS 5>>ایجاد گزارش آنالیز ABC با شماره 19053 6>>رفع مشکل گزارش 25040 با نام ریز بیماران ترخیص شده در بازه زمانی (ستون جزئیات نحوه خروج اضافه شد) 7>>رفع خطای گزارش 13024 گزارش شاخص 18 گانه اورژانس برای گزارشات سبا مراکز قم 8>>اضافه شدن شیفت ، بیمه و تاریخ به گزارش 25036 آمار روزانه درمانگاه ها به تفکیک تخصص 9>>اضافه نمودن گزارش 19052 گزارش دارو و لوازم مصرف شده بخشها ، اتاق عمل و اورژانس-ریز 10>>اضافه نمودن فیلد تعداد بیماران به گزارش 21020 11>اصلاح گزارش 24028- بیماران بدهکار و بستانکار 12>>ایجاد گزارش 27062با نام اسامی بیمارانی که برای آنها درخواست آزمایش PCR شده است مهم**** لطفا پکیج فوق در سرور سبا مراکز استان اجرا شود… مهم****برای اعمال تغییر در گزارشات اجرای پکیج his با شماره 10.9.2.1 در سرور his الزامی می باشد.
تاریخ شروع 1401/08/07                   فایل راهنما
پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.2.1
پکیج فوق شامل به روزرسانی گزارشات در سامانه سبا می باشد. 1>>ایجاد گزارش دوسطحی ضریب اشغال تخت در سبا شماره گزارش 25049 2>>اضافه شدن کد ملی به گزارش آماری اطلاعات بیمه بیمار در his 3>>اضافه شدن فیلد کاربر پذیرش به گزارش ارسالی سپاس 4>>اصلاح گزارش پرونده های مدارک پزشکی جهت نهایش پرونده ها در سامانه HIS 5>>ایجاد گزارش آنالیز ABC با شماره 19053 6>>رفع مشکل گزارش 25040 با نام ریز بیماران ترخیص شده در بازه زمانی (ستون جزئیات نحوه خروج اضافه شد) 7>>رفع خطای گزارش 13024 گزارش شاخص 18 گانه اورژانس برای گزارشات سبا مراکز قم 8>>اضافه شدن شیفت ، بیمه و تاریخ به گزارش 25036 آمار روزانه درمانگاه ها به تفکیک تخصص 9>>اضافه نمودن گزارش 19052 گزارش دارو و لوازم مصرف شده بخشها ، اتاق عمل و اورژانس-ریز 10>>اضافه نمودن فیلد تعداد بیماران به گزارش 21020 11>اصلاح گزارش 24028- بیماران بدهکار و بستانکار 12>>ایجاد گزارش 27062با نام اسامی بیمارانی که برای آنها درخواست آزمایش PCR شده است مهم**** لطفا پکیج فوق در سرور HIS مراکز اجرا شود… مهم****برای اعمال تغییر در گزارشات اجرای پکیج سبا با شماره 10.9.2.1 در سرور سبا الزامی می باشد.
تاریخ شروع 1401/08/07                   فایل راهنما
پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.99
پکیج فوق شامل بروزرسانی در زیر سیستم (تنظیمات سیستم)و (ابزار پشتیبان)می باشد. 1>>بهبود در دکمه شماره 6 ابزار پشتیبان در این دکمه پشتیبان می تواند بیماری که در لیست انتظار بخش وجود دارد را مشاهده و حذف نماید . 2>>بهبود در دکمه شماره 15 ابزار پشتیبان با استفاده از این دکمه پشتیبان می تواند اطلاعات ترخیص بیمار را بروزرسانی و ذخیره نماید.عدم ذخیره تغییرات در این دکمه برطرف شده است. 3>>بهبود در تب 18-4 تنظیمات سیستم با نام (مشمولیت دارو بر اساس بخش ) در این تب کاربر می تواند برای داروی مورد نظر مشمولیت بر اساس بخش تعریف نماید .عدم ذخیره تغییرات و خطای موجود برطرف شده است . 4>>بهبود و ارتقا سطح کاربری در تب 9-25 با نام (فرم بازگشت داروهای شکسته ثبت شده) به دلیل عدم برگشت داروی شکسته ثبت شده برای بیمار در بخش دراین تب کاربر می تواند داروهای ثبت شده شکسته برای بیمار از بخش را برگشت بزند .وجود خطا در هنگام ثبت درخواست برطرف گردیده است . 5>>بهبود در تب 4-17 با نام (ثبت رژیم غذایی) در این تب کاربر می تواند بازه زمانی سرو وعده های غذایی مختلف را برای بیماران هر بخش به صورت جداگانه تعریف نماید. بهبود در حالت ویرایش و ذخیره اطلاعات صورت گرفته است . 6>>اضافه شدن INV ID در دکمه شماره 2 پشتیبانی در این دکمه پشتیبان می تواند ایدی انبار مربوط به هر دارو را در فیلد INV ID انتخاب و ذخیره نماید . 7>>رفع خطا در تب 2-23 با نام (تعریف خدمات قرار داد بیمه تکمیلی) خطای هنگام ورود به تب 2-23 بر طرف شده است . 8>>انتقال منوی تعریف کاربران به تب 3-2 با نام (معرفی کاربران مرکز) از این پس کاربر می تواند برای تعریف و ویرایش کاربران مرکز از تب 3-2 تنظیمات سیستم استفاده نماید. 9>>بهبود ابط کاربری در تب شماره 3-2 با نام (معرفی کاربران مرکز) بهبود در این تب شامل بهیه سازی و ارتقا سطح رابط کاربری فرم در هنگام تعریف کاربر جدید و ویرایش می باشد .
تاریخ شروع 1401/09/05                   فایل راهنما
 • به روز رسانی کد های IRC
آخرین کد های IRC ارایه شده از سمت سازمان غذا و دارو تا تاریخ 1401/07/30 از طریق دکمه 1-26 در SHIS مطابق فایل راهنما قابل دریافت می باشد.بر اساس این به روز رسانی مشکل استعلام IRC که در هنگام استعلام در قسمت انبار رخ می داد برطرف خواهد شد.
تاریخ شروع 1401/07/30                   فایل راهنما 
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.98
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (ترخیص) می باشد . 1>>اضافه شدن ستون ارز ترجیحی بیمه ای و غیر بیمه ای برای داروهای دارای ارز ترجیحی در صورت ثبت داروهای دارای ارز ترجیحی طرح (دارو یار) برای بیمار در صورتحساب منوی ترخیص ستونی با عنوان (ارز ترجیحی بیمه ای) و (ارز ترجیحی غیر بیمه ای ) در تب (داروی بخش ) و ( داروی اتاق عمل ) اضافه گردیده است که مبالغ ارز ترجیحی داروی مورد نظر را به کاربر ترخیص و درامد نشان خواهد داد.
تاریخ شروع 1401/08/23                   فایل راهنما                                           
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.97
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (دیروز دارو) می باشد . 1>>ترمیم دیروز دارو با توجه به دسترسی کاربر در منوی انبار (دسترسی گروه اقلام) در هنگام ترمیم دیروز دارو سیستم با رجوع به دسترسی های (دسترسی گروه اقلام) زیر سیستم انبار که برای کاربر تعیین گردیده است فیلد گروه اقلام را هنگام ترمیم دیروز دارو به کاربر نشان خواهد داد .در صورت اضافه کردن دسترسی گروه اقلام جدید در انبار،برای کاربر ،سیستم به صورت خودکار دسترسی جدید را به کاربر فوق نشان خواهد داد.
تاریخ شروع 1401/07/25                   فایل راهنما                                           
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.96
پکیج فوق شامل بروزرسانی و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم (اشپزخانه) می باشد . 1>>اضافه شدن گزینه پرینت لیبل برای برچسب های روی غذا از این پس کاربر می تواند با ورود به منوی (اشپز خانه) بیمار مورد نظر را جستجو و انتخاب نماید سپس با انتخاب نوع پرینتر سفارش غذای فرستاده از بخش برای بیمار راچاپ نماید .
تاریخ شروع 1401/07/25                                                              
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.95
پکیج فوق شامل بروزرسانی و بهبود رابط کاربری نرم افزار در زیر سیستم صندوق می باشد . 1>>برگشت وجه پرداختی از طریق دستگاه پوز سامان کیش از این پس کاربر می تواند در صورت پرداخت قبض صندوق با دستگاه پوز سامان کیش در صورت نیاز قبض پرداخت شده را ابطال نماید و با پر کردن فرم برگشت وجه مبلغ پرداختی را به شماره کارتی که مبلغ با ان پرداخت شده درخواست عودت وجه از بانک نماید تا مبلغ توسط بانک طی 72 ساعت کاری به به همان کارت عودت داده شود 2>>ایجاد دسترسی (پیگیری درخواست های عودت وجه در پوز) در صورت ابطال قبض و درخواست عودت وجه از بانک کاربر می تواند درخواست فرستاده شده به بانک را در سر برگ (عملیات برنامه) شماره 16 با نام (پیگیری درخواست های عودت وجه در پوز) پیگیری نماید.ایجاد دسترسی این فرم برای کاربران صندوق در سربرگ (تعاریف اولیه) شماره 11 با نام (سطح دسترسی کاربران به منوهای برنامه صندوق) می باشد که با انتخاب کردن شماره 16 این فرم برای کاربر فعال می گردد.
تاریخ شروع 1401/07/24                       فایل راهنما                                           
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.94

پکیج فوق شامل بروزرسانی و بهبود رابط کاربری در زیر سیستم انبار می باشد . 1>>امکان ثبت IRC تکراری برای ترمینولوژی تجهیزات از این پس کاربر می تواند برای تجهیزات در صورت ثبت یک کد IRC برای کالاهای دیگر اقدام به ثبت همان IRC نماید . 2>>تغییرات در فرم ویرایش تعریف کالا از این پس در صورت استفاده از فرم ویرایش در تعریف کالا صفحه به صورت سفید به کاربر نمایش داده می شود که نشان دهنده استفاده کاربر از محیط ویرایش است . 3>>ثبت خودکار شکل کالا هنگام استعلام کد IRC از این پس با استعلام کد IRC مورد نظر شکل کالا از سرویس دریافت و به صورت خودکار به کاربر نمایش داده می شود در صورت عدم اطلاعات برگشتی شکل کالا از سرویس هنگام ذخیره فرم شکل کالا برای کاربر باز شده و کاربر اقدام به انتخاب شکل کالای مورد نظر می نماید 4>>غیر فعال شدن نام انگلیسی کالا هنگام استعلام در صورت استعلام کد IRC مورد نظر نام انگلیسی کالا از سرویس وزارتخانه دریافت و به کاربر نشان داده می شود بعد از استعلام امکان تغییر در نام انگلیسی کالا نمی باشد 5>>دریافت نام کمپانی تولید کننده در هنگام استعلام در صورت استعلام کد IRC مورد نظر نام کمپانی تولید کننده دارو از سرویس وزارتخانه دریافت و در فیلد نام انگلیسی به کاربر نمایش داده می شود. 6>>امکان تغییر نام فارسی در تعریف کالا در صورت استعلام کد IRC مورد نظر کاربر می تواند نام فارسی دریافت شده از سرویس وزارتخانه را تغییر دهد .

تاریخ شروع 1401/08/01                       فایل راهنما                                           
 • پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.1.93
پکیج فوق شامل بروزرسانی گزارشات در سامانه سبا می باشد 1>رفع خطای لاتین گزارش 18024 با نام (گزارش اعمال جراحی)،ایتم های شماره پرونده،ادرس،تلفن و بیمه به این گزارش اضافه شده است . 2>در گزارش با نام (وضعیت پذیرش روزانه بیماران)تاریخ نمونه و نتیجه نمونه اصلاح شد است 3>در گزارش 25043با نام(بیماران فوتی)موارد ساعت و تاریخ،ترخیص،ادرس وتلفن،بخش ترخیصی،مدت اقامت،سطح تریاژ،شغل بیمار اضافه شده است. 3>خطای لاتین در گزارش 15037 با نام (مجموع بیماران ترخیص شده در بازه زمانی)برطرف گردیده است . 4>در گزارش با نام (اسامی بیماران که برای ان ها درخواست PCR شده است ) ستون بخش درخواست دهنده اضافه شده است . 5>در گزارش با نام (کد های مدارک پزشکی)مشکل شماره نظام پزشکی پزشک پذیرش کننده برطرف گریده است. 6>در گزارش 24025 با نام (درامد بیمارستان از ترخیص به تفکیک بخش و بیمه)ستون های قیمت پایه ارز ترجیحی و بیمه ای اضاه شده است . 7>در گزارش 19020 با نام (گزارش دارو و لوازم مصرف شده در بخش،اتاق عمل،اورژانس ستون های قیمت و نام بخش اضافه شده است . 8>اضافه شدن دو گزارش جدید در سبا جهت هزینه سرجمع و ریز خدمات پرستاری 9>در گزارش (لیست کارکرد جراحی ) اسکراب اول،دوم و سیرکولر اول،دوم اضافه شده است . 10ایجاد گزارش (خطای مغایرت کد ملی ثبت شده) در سبا 12>در گزارش 25025 با نام (ویزیت پزشکان در بازه زمانی )خطای لاتین برطرف شده است 13>اصلاح گزارش 20025 با نام کنترل مشمولیت های دارو و لوازم مصرفی 14> اصلاح گزارش پرونده های با خطا ارسال شده مهم::پکیج فوق لطفا در سرور HIS مراکز اجرا شود مهم::برای اعمال تغییرات ذکر شده اجرای همزمان پکیج ( SABA 10.9.1.93 )در سرور سبا الزامی می باشد .
تاریخ شروع 1401/07/19                       فایل راهنما                                           
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.92
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای سرویس هاست با شماره ورژن 10.9.1.15 میباشد . 1>>پیاده سازی سرویس عودت وجه شرکت سامان کیش در صورت ابطال قبض پرداخت شده با دستگاه پوز با استفاده از شماره پیگیری قبض مبلغ پرداختی به کارتی که پرداخت با ان انجام شده است در صورت استفاده از این سرویس عودت داده می شود (این سرویس در صورت انجام تنطیمات و پر کردن اطلاعات مربوط به شرکت سامان کیش در نسخه نگارش 10.9.1.18 زیر سیستم صندوق قابل استفاده می باشد ) 2>>سرویس جدید نسخه سوم اصالت دارویی وزارتخانه با نام (سرویس استعلام اصالت و استهلاک دارو) در این نسخه در هنگام ثبت اصالت برای داروهای اصالتی موارد دوز شماری و مصرف شکسته بر اساس سند ابلاغی پیاده سازی شده است .
تاریخ شروع 1401/07/18                       فایل راهنما                                            
 • به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه سلامت و تامین اجتماعی تا تاریخ 1401/07/11 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید، ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.
تاریخ شروع 1401/07/11                       فایل راهنما                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.91
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در واحد پشتیبانی می باشد 1:تغییر شیوه محاسبه ارز ترجیحی در پرونده گلوبال و غیر گلوبال طبق اخرین دستورالعمل 2:اصلاح محاسبات تمام وقتی برای بیماران ازاد در درمانگاه 3:اصلاح k symbol در اعمال طبی و جراحی 4:اصلاح واریز دارو و تجهیزات 5:تغییرات مربوط به واریز مراقبت های پرستاری 6:اصلاح ارسال به سپاس پرونده های گلوبال و غیر گلوبال 7»اصلاح ثبت کسورات 8:اصلاح محاسبه داروهای از پایه شکسته
تاریخ شروع 1401/07/10                       فایل راهنما                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.90
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای در منوی HIS می باشد . 1>>اضافه شدن لیست پیشنهادی در فیلد دستورات پزشک و پرستار در منوی تریاژ در صورت ثبت نظر در فیلد دستورات پزشک و پرستار در منوی تریاژ و استفاده مجدد از ان فیلد سیستم لیستی از مقادیر وارد شده در دفعات قبلی را به صورت پیشنهادی به کاربر نشان خواهد داد. 2>>منوی جدید تعریف کارکنان مرکز از این پس کاربر برای تعریف کارکنان به قسمت (تنظیمات سیستم )،(مدیر سیستم) تب شماره 3-2 با نام (معرفی کارکنان مرکز) رجوع کرده و اقدام به ویرایش یا تعریف کاربران می نماید 3>>ذخیره عکس در پرونده الکترونیک و پذیرش اولیه از این پس کاربر می تواند در پرونده الکترونیک و در هنگام پذیرش بیمار تصویر بیمار مورد نظر را بارگذاری و ذخیره نماید . 4>>اضافه شدن ستون پیام در ثبت اصالت دارو در هنگام ثبت اصالت دارو برای بیمار ستونی با نام (پیام)اضافه شده است که اطلاعات مربوط را به کاربر نشان می دهد 5>>بهبود و ارتقا کیفیت کارکرد نرم افزار در بخش،اتاق عمل و داروخانه بروزرسانی تنطیمات داده ای در نرم افزار موجب ارتقا سطح کارکرد،تسریع در انجام کار و بهبود امور می گردد.
تاریخ شروع 1401/08/04                       فایل راهنما                                            
 • به روز رسانی مشمولیت بیمه نیروهای مسلح
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه نیروهای مسلح تا تاریخ 1401/07/09 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید، ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.
تاریخ شروع 1401/07/09                       فایل راهنما                                            
 • به روز رسانی مشمولیت بیمه ها 1401/07/04
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه نیروهای مسلح تا تاریخ 1401/07/04 و همینطور مشمولیت بیمه سلامت تا تاریخ 1401/07/04 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت. می توانید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید، ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.
تاریخ شروع 1401/07/04                       فایل راهنما                                            
 • به روز رسانی مشمولیت بیمه ها
آخرین به روز رسانی مشمولیت بیمه نیروهای مسلح با تاریخ 1401/06/30 و همینطور مشمولیت بیمه سلامت با تاریخ 1401/06/23 و مشمولیت بیمه تامین اجتماعی با تاریخ 1401/06/28 از طریق سرویس به روز رسانی قیمت مشمولیت بیمه در دسترس قرار گرفت می تواتید مطابق فایل راهنما نسبت به “به روز رسانی” مشمولیت بیمه اقدام نمایید. توجه : پیش از استفاده از سرویس به روز رسانی مشمولیت بیمه در صورتی که تاکنون نسبت به تایید IRC های داروهای فعال خود اقدام نکرده اید، ابتدا مطابق دستورالعمل این شرکت که از طریق آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جهت به روز رسانی مشمولیت بیمه در اختیار مراکز گرفته نسبت صحت IRC های داروهای فعال خود را از طریق سامانه CRM شرکت میکفاوا به این شرکت اعلام نمایید.
تاریخ شروع 1401/06/30                       فایل راهنما                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.89
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای نرم افزار در منوی (پاراکلینیک) می باشد.. 1»»بهبود عملکرد ثبت نسخ در نسخه پیچی الکترونیکی در واکشی نسخ،ارسال و عملکرد انتخاب ایتم های نسخه بر اساس واکشی انجام شده ارتقا و بهبود ثبت نسخ با بازخوردهای دریافت شده از مراکز پایلوت به انجام رسیده است 2»»نمایش پیام بازگشتی از سرویس های بیمه ای پیام های بازگشتی با توجه به عدم همخوانی با عملکرد سیستم به صورت دو بخشی و شامل موارد تغییری و خام نمایش دادخ می شود . 3»»ایجاد دکمه جدید با نام (ثبت نسخه ناقص) در موارد پیچش نسخ به صورت ناقص که شامل مواردی همچون تعداد کمتر از ایتم های نسخه نویسی شده یا پیچش ایتمی باشد با این امکان قابلیت ارسال نسخه به کاربر داده می شود .
تاریخ شروع 1401/07/25                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.1.88
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنطیمات داده ای در منوی (گزارشات) سبا می باشد. 1>>اضافه شدن فیلد (مجوز اقامت) در گزارش 26021 با نام (گزارش مراجعه کنندگان اورژانس) 2>>انتقال گزارش تعداد آزمایشهای درخواستی به تفکیک بخش درخواست دهنده و نوع آزمایش از hmis به سامانه سبا . مهم*****پکیج فوق در سرور سبا مراکز اجرا گردد. مهم*****برای اعمال تنطیمات و همگام سازی اجرای پکیج HIS با شماره 10.9.1.88 در سرور سبا مراکز الزامی می باشد.
تاریخ شروع 1401/06/14                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.88
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنطیمات داده ای در منوی (گزارشات) می باشد. 1>>اضافه شدن فیلد (مجوز اقامت) در گزارش 26021 با نام (گزارش مراجعه کنندگان اورژانس) 2>>انتقال گزارش تعداد آزمایشهای درخواستی به تفکیک بخش درخواست دهنده و نوع آزمایش از hmis به سامانه سبا . مهم**پکیج فوق در سرور HIS مراکز اجرا گردد. مهم**برای اعمال تنطیمات و همگام سازی اجرای پکیج سبا با شماره 10.9.1.88 در سرور سبا مراکز الزامی می باشد.
تاریخ شروع 1401/06/14                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.87
پکیج فوق شامل به روز رسانی تنظیمات داده ای منوی (خدمات پرستاری) در راهبری بیمارمی باشد 1>>ایجاد فیلد (سطح مراقبتی) در منوی (اختصاص پرستار به بیمار case method) کاربر می تواند با فشردن دکمه منوی (راهبری بیمار )سپس (خدمات پرستاری ) و انتخاب گزینه (اختصاص پرستار به بیمار case method)پرستار مورد نظر ان بخش را در شیفت های مختلف به بیمار مورد نظر با وارد کردن فیلد های (سطح تریاژ) و (سطح مراقبتی) اختصاص دهد.
تاریخ شروع 1401/07/06                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.86
پکیج فوق شامل تغییرات رابط کاربری (تعریف کالا) در منوی انبار نرم افزار می باشد. 1>>تعریف کالا در منوی انبار بر پایه استعلام IRC اقلام در پروسه جدید تعریف کالا کاربر ابتدا می بایست با انتخاب دکمه (جدید)و با وارد کردن کد IRC مورد نظر در فیلد کدIRC دارو یا تجهیزات مورد نظر را با فشردن دکمه استعلام در (سرویس IRC وزارتخانه) جستجو نماید در صورت وجود کد IRC وارد شده در سرویس وزارت نرم افزار اطلاعات مربوط به ان IRC را در فیلدها نمایش خواهد داد و در صورت وجود نداشتن IRC نرم افزار کاربر را به سمت صفحه IRC های وارد شده در سیستم هدایت میکند که کاربر می تواند در لیست باز شده قلم مورد نظر خود را جستجو و انتخاب نماید .بعد از انجام پروسه ذکر شده کاربر با وارد کردن اطلاعات دارویی اجباری که شامل (گروه بندی کالا-اخرین قیمت دارو-انتخاب بر اساس درصد یا مبلغ-دوز دارو-واحد کالا و نقطه سفارش-استانه سفارش) که با علامت (ستاره قرمز) مشخص شده و لیستی که در پایین صفحه شامل (داروی فوق اصالتی می باشد-فارموکوپیا-هتلینگ و غیره….)اقدام به ثبت اقلام مورد نظر در انبار نماید. .
تاریخ شروع 1401/06/14                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.85
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای مربوط به نرم افزار در منوی صندوق می باشد . 1««ایجاد دسترسی جدید با نام (ایجاد یک قبض جدید) با ایجاد دسترسی جدید کاربر می تواند با انتخاب تب (تعاریف اولیه) شماره 8 ،کاربر صندوق مورد نظر خود را جستجو کرده و دسترسی فوق را برای کاربر فعال یا غیر فعال نماید.در صورت فعال بودن دسترسی فوق کاربر صندوق در قسمت (مدیریت) تب (ثبت قبوض) قادر به ثبت قبض جدید می باشد. 2««قابلیت پشتیبانی از اعداد بزرگ در منوی صندوق با ارسال قبوض از بخش های مختلف، منوی صندوق قابلیت پشتیبانی و پاسخ دهی به درخواست های دارای اعداد بزرگ را داراست. 3««بهبود نمایش خطا در ارسال قبوض به دستگاه پوز در صورت خطا در هنگام پرداخت با دستگاه پوز نرم افزار خطا را با فونتی مناسب به کاربر نمایش می دهد .
تاریخ شروع 1401/07/12                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.84
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات نرم افزاری در منوی (مدیر سیستم) و ابزار پشتیبان می باشد . 1»»اضافه شدن فیلد (نام معادل مدارک پزشکی ) در تب شماره 2-2 مدیر سیستم با اضافه شدن این فیلدکاربر می تواند در هنگام تعریف رشته های نظام پزشکی برای بیمه نام معادل ان تخصص در مدارک پزشکی را تعریف و ثبت نماید. 2»»تغییرات در دکمه 41 ابزار پشتیبان در این دکمه با جستجوی کد خدمت مورد نظر کاربر می تواند (گروه خدمت )را با توجه به نوع بیمه انتخابی تغییر و بازه زمانی برای اعمال تغییرات را ثبت و ذخیره نماید . 3»»ایجاد تب جدید با نام (حذف بارکدهای استعلام شده نا موجود) شماره 10-25 در مواردی که برای ثبت اصالت در داروهای دارای اصالت کد اصالت به درستی وارد شده باشد ولی درهنگام برگشت اطلاعات و ذخیره ان در پایگاه داده (سرویس اصالت سنجی) دچار مشکل شود و بارکد مورد نظر را مصرف نماید و اطلاعات ثبت بارکد مصرف شده را برای ثبت در پایگاه داده ارسال نکند کاربر می تواند با استفاده از این تب بارکد مصرف شده را مجدد به چرخه استفاده برگرداند . 4»»ایجاد تب جدید با نام (واکشی اطلاعات سرویس ها ) شماره 1-26 در این تب کاربر می تواند سرویس های بارگذاری شده که شامل بروزرسانی اصالت دارویی،IRC و مشمولیت ها می باشد را با توجه به نیاز واکشی نماید در صورت واکشی هر یک از سرویس ها اطلاعات موجود در سرویس برای کاربر نمایش داده می شود و کاربر می تواند با فشرن دکمه واریز اطلاعات سرویس فوق را بروزرسانی نماید .
تاریخ شروع 1401/06/19                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه گزارشات سبا با شماره 10.9.1.83
پکیج فوق شامل بروزرسانی سامانه گزارشات سبا و برگه گزارش تریاژ می باشد . اضافه شدن برگه دستورات پزشک و پرستار در برگه دوم تریاژ: 1»» ایجاد امکان فوق کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات مربوط به دستورات پزشک و پرستار در هنگام تریاژ بیمار اطلاعات ثبت شده را در برگه گزارش تریاز مشاهده نمایید . 2»»بروزرسانی گزارش شماره 21037 در سامانه سبا با نام (امار بیماران به تفکیک کشت های ازمایشگاه مثبت و منفی ) خطای لاتین در هنگام گرفتن خروجی از این گزارش برطرف گردیده است . مهم»» لطفا پکیج فوق در سرور HIS هر مرکز اجرا شود.
تاریخ شروع 1401/06/02                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.82
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات داده ای مربوط به سرویس هاست با شماره 10.9.1.14 می باشد. توضیحات: 1» امکان ارسال اطلاعات نسخه گذری به سپاس 2»واکشی اطلاعات بیمار در ارسال نسخه گذری سپاس 3»اطلاعات آزمایش و رادیولوژی نسخه نویسی 4»درج اطلاعات نسخه نویسی در کارتابل 5»واکشی نمایش اطلاعات هدر نسخه نویسی در کارتابل 6»واکشی موارد نسخه نویسی در گروه های آیتم 7»فیلدهای جدیدلازم برای نسخه نویسی وزارت 8»به روزرسانی جدول ارتباطی با سرورهای دیتاس
تاریخ شروع 1401/05/30                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.81
پکیج بروزرسانی فوق شامل بروزرسانی داده های سیستمی در نرم افزار و فاقد رابط کاربری جدید در نرم افزار می باشد . 1: بهبود انتقال سرعت واریز اطلاعات به منوی کاردکس 2:اصلاح محاسبه مشمولیت بر اساس بخش در جز فنی آزمایشات 3: اصلاح محاسبه جز فنی اضافه در خدمات تصویربرداری 4:اصلاح محاسبه بیمه تکمیلی دارو – ارز ترجیحی 5:اصلاح دیتای اصالت بیماران تبدیل به بستری 6:رفع مشکل انتقال آدرس و کد ملی بیماران انتقالی مراکز به رفرانس 7:جلوگیری از حذف و ثبت مجدد خدمات پرستاری کنسل شده تریاژ در سرپایی 8:نمایش خدمات پرستاری در پرونده الکترونیک 9:بروزرسانی حرف (ی) برای رفع مشکل تغییر تخصص در HIS 10:اصلاح نگاشت مراقبت پرستاری 11:واریز بیهوشی زمان برای بیهوشی های با کد LAA 12:اضافه کردن امکان ویرایش اطلاعات کیسه هایی که در وضعیت جدید قرار دارند با استفاده از شماره سریال کیسه 13:اصلاح در خروجی فیلتر گزارش بر اساس پزشک و فیلتر بر اساس شیفت – افزودن فیلتر گروه بندی بر اساس پزشک و گروه خدمت 14:اصلاح نمایش مبالغ صورتحساب- نمایش مبلغ داروی تالاسمی 15:تبدیل و اپدیت جدول اصالت دارویی 16:اصلاح واریز فیلدهای مربوط به جدول دارو در ارسال بیمار به بایگانی 17:واریز مبلغ دارو بر اساس قیمت تعریف شده در داروخانه. جهت جلوگیری از خطای کاربر در ورود مبلغ پایه دارو 18:افزودن سورت اوردر آمبولانس 19:insert sort order 90 20:جلوگیری از واریز خدمات پرستاری NST 21:یکسان سازی ارز ترجیحی 22:اصلاح واریز و محاسبات ارزترجیحی 22:اصلاح محاسبه بیمه عمومی غیردولتی 23:اصلاح محاسبات شیمی درمانی 24:اصلاح تگ خدمات پرستاری KB 25:یکسان سازی گزارشات 26:محاسبه پایه بیمه از جدول ارز ترجیحی 27:تبدیل و بروزرسانی جدول اصالت دارویی 28:اصلاح مبالغ خدمات ناباروری در پرونده بیمار
تاریخ شروع 1401/06/07                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.80
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنطیمات نرم افزاری در منوی (مدیر سیستم) می باشد . 1:امکان وارد کردن تاریخ در دکمه شماره 41 ابزار پشتیبان با ایجاد امکان جدید در دکمه 41 کاربر می تواند با انتخاب خدمت و نوع بیمه پایه مورد نظر گروه بندی خدمت را تغییر و بازه زمانی شروع و پایان را برای تغییرات در فیلد تاریخ وارد و ذخیره نماید. 2:تغییر نوع پذیرش و نوع بیمار در دکمه شماره 15 ابزار پشتیبان کاربر میتواند با وارد کردن شماره ترخیص بیمار در این دکمه اطلاعات نوع پذیرش و نوع بیمار را فقط در همان دفعه مراجعه بروزرسانی نماید. 3:اضافه شدن فیلد جدید در دکمه شماره 34 ابزار پشتیبان در پروسه (بد دیتای تاریخ) این دکمه فیلدی با نام (پاک کردن هزینه اضافی بیماران) ایجاد گردیده است که کاربر می تواند تاریخ های خدمت مورد نظر را تغییر و بروزرسانی نماید . 4:بروزرسانی دکمه 3-25 در منوی مدیر سیستم باایجاد امکان جدید کاربر می تواند برای بیمارانی که ترخیص شده اند ثبت اصالت اقلام مورد نظر را انجام دهد تغییرات اصالت در این منو برای بیماران ترخیصی همواره با بروزرسانی اصالت اقلام در پرونده ترخیص بیمار می باشد . 5:ایجاد تب جدید در مدیر سیستم با شماره 8-25 (نگاشت IRC داروهای تعریف شده در انبار) در این این تب کاربر می تواند با انتخاب فیلد های تعبیه شده IRC های ثبت شده و ثبت نشده دارو و تجهیزات را به صورت تفکیک شده مشاهده نماید. 6:ایجاد تب جدید در مدیر سیستم 9-25 (فرم بازگشت داروهای شکسته ثبت شده) در این تب کاربر می تواند با وارد کردن شماره پرونده،دفعه مراجعه و نام کالای مورد نظر داروی شکسته ثبت شده در پرونده بیمار را لغو نماید . 7:اضافه کردن فیلد تاریخ در دکمه 65 ابزار پشتیبان با ایجاد فیلد تاریخ در این دکمه کاربر می تواند با وارد کردن شماره پرونده و دفعه مراجعه بیمار تاریخ درخواست خدمت های (متفرقه)پرونده را تغییر و بروزرسانی نماید. مهم: برای نمایش دادن تب های 8-25 و 9-25 لطفا دسترسی های این تب را برای نام کاربری مورد نظر در منوی کارکنان ایجاد نمایید .
تاریخ شروع 1401/05/29                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.79
پکیج فوق مربوط به بروزرسانی تنظیمات نرم افزار در منوی (پاراکلینیک) می باشد . 1:بهینه سازی عملکرد نرم افزار در هنگام ثبت نسخه در منوی پاراکلینیک بهبود هایی در ثبت نسخه در پاراکلینیک صورت گرفته است که در ثبت نسخه خطاهای هنگام قطعی برق ،عدم ارتباط شبکه و سایر شرایط را مدیریت کرده و پیام مناسب فارسی را به کاربر نشان می دهد.
تاریخ شروع 1401/06/06                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.78
پکیج فوق شامل به روزرسانی تنظیمات نرم افزاری در منوی (انبار کالا) می باشد. 1-نمایش مبالغ ارز ترجیحی برای اقلام در منوی (تعریف کالا) انبار با جستجوی داروی مورد نظر در منوی تعریف کالا درصورتی که IRC های مربوط به ارز ترجیحی که از سمت وزارتخانه ابلاغ شده است برای ان دارو ثبت شده باشد کاربر می تواند مبالغ ارز ترجیحی ان قلم را به تفکیک در فیلد های قیمت کل ، بیمه+ارز ترجیحی ، قیمت بیمه پایه ، قیمت ارز ترجیحی ،مشاهده نماید
تاریخ شروع 1401/06/06                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی هوشمند با شماره E.MED 3.0.3
سامانه نسخه نویسی الکترونیکی هوشمند E.MED 1–این سامانه ، بااستفاده از وب سرویس های بیمه سلامت و تامین اجتماعی عملیات احراز هویت را انجام می دهد. 2– در این سامانه، ترتیب احضار اقلام کاملا هوشمندانه است و بر اساس کاربرد و سوابق فعالیت پزشک و یا پزشکان هم رشته می باشد. 3– در این سامانه، امکان ثبت نسخه برای تمامی بیماران در انواع بیمه ها داراست و تمامی نسخ با پروتکل وزارت بهداشت به سامانه دیتاس ارسال می شود. 4– در این سامانه، در صورت عدم ارسال نسخه به دلیل برخط نبودن سرویس های دیتاس و یا بیمه، به صورت اتوماتیک سامانه ارسال مجدد می نماید و نیاز به هیچگونه اقدام توسط پزشک نمی باشد. 5– در این سامانه، امکان مشاهده نسخ ارسالی به سامانه دیتاس و سازمان های بیمه گر در 24 ساعت گذشته با سهل ترین روش در اختیار پزشک قرار می دهد. 6– پزشک می تواند تمامی اقلام دارویی و خدمات تشخیصی، درمانی را در یک صفحه سهل و آسان جستجو و انتخاب نماید. سامانه نیز بصورت هوشمند سر نسخه ها را تفکیک می نماید. 7– پزشک میتواند از پروتکل های درمانی برای درمان مورد نظر از پیش که در UP TO DATE وجود دارد استفاده و تجویز نماید. 8– مشمولیت و قیمت خدمات در زمان جستجو در دسترس پزشک می باشد. 9– دارای امکان ارسال شناسه نسخه ثبت شده برای موبایل شخصی بیمار است. (در صورت ثبت موبایل شخصی بیمار در زمان ویزیت توسط پزشک) 10– امکان ثبت نسخه تجویزی به عنوان پروتکل درمانی و بهره بردن از آن در سایر نسخ را داراست . 11– ترتیب احضار اقلام کاملا هوشمندانه است و بر اساس کاربرد و سوابق فعالیت پزشک و یا پزشکان هم رشته می باشد. 12– پزشک می تواند با استفاده از کاراکتر (خط تیره-) نسخ قبلی خود را مشاهده و تجویز نمایید. 13– پزشک می تواند با استفاده از کاراکتر (نقطه .) بیست قلم پرکاربرد بیمار استعلام شده را مشاهده و تجویز نماید. 14– پزشک می تواند با استفاده ار کاراکتر (ستاره *) بیست قلم پرکاربرد خود را مشاهده و تجویز نماید. 15– پزشک می تواند با استفاده ار کاراکتر (اسلش/) بیست قلم پر کاربرد مربوط به تخصص خود را مشاهده و تجویز نماید. 16– پزشک می تواند با استفاده ار کاراکتر(صفر 0) داروهای ساختنی را مشاهده و تجویز نماید. 17– پزشک می تواند با استفاده از دکمه (ENTER) پروتکل های درمانی نام گذاری شده توسط خود و یا سیستم را مشاهده و تجویز نماید.
تاریخ شروع 1401/05/23                                            
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا با شماره 10.9.1.77
پکیج فوق شامل بروزرسانی منوی (فرم های کسب و کار درمانی ) (FHIS) می باشد 1-اضافه شدن فرم جدید با نام (شرح حال) در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعاتی از قبیل، منبع شرح حال،تاریخچه بیماری های فعلی،تاریخچه بیماری های قبلی،داروهای در حال مصرف، سابقه عادات و اعتیاد،حساسیت،سوابق فامیلی ومعاینات بیمار را در فرم کسب و کار الکترونیک فرم های درمانی مصوب وزارت ذخیره و پرینت نماید. 2-اضافه شدن فرم جدید با نام (خلاصه پرونده ترخیص) در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعاتی از قبیل شکایت اصلی بیمار،اقدامات و اعمال جراحی بیمار،تشخیص ها،سیر بیماری،ازمایشات،توضیحات هنگام ترخیص را در فرم کسب و کار الکترونیک فرم های درمانی مصوب وزارت ذخیره و پرینت نماید. 3-اضافه شدن فرم جدید با نام (گواهی فوت) در این فرم کاربر می تواند با وارد کردن اطلاعات فوت بیمار که شامل تاریخ تولد،تاریخ فوت،ساعت فوت،نشانی محل فوت،اطلاعات مکان فوت و سایر ایتم ها را در فرم کسب و کار الکترونیک فرم های درمانی مصوب وزارت ذخیره و پرینت نماید.
تاریخ شروع 1401/05/29                             راهنما                  
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.76
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات نرم افزاری در منوی پاراکلینیک می باشد. 1–داروی های نیاز به تایید اینترنتی در نسخه بیمار شما می توانید با تعریف داروهای نیازمند به تایید اینترنتی در نرم افزار در صورت ثبت ان دارو برای بیمار توسط سیستم هشداری دریافت نمایید که دارو ثبت شده در نسخه بیمار در پاراکلینیک نیازمند تایید اینترنتی می باشد که میتوانید ان را تایید یا عدم تایید نمایید.
تاریخ شروع 1401/06/06                  
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.75
پکیج فوق شامل بروزرسانی تنظیمات نرم افزاری در منوی صندوق می باشد. 1–ایجاد فیلد کد خطا در منوی صندوق به هنگام پرداخت با پوز در صورتی که در هنگام پرداخت قبض صورتحساب بیمار در منوی صندوق با پوز تراکنش در دستگاه پوز به صورت موفق انجام شود ولی در نرم افزار با خطا رو به رو شود برای کاربر خطایی در قسمت توضیحات نشان داده می شود که کاربر می تواند با وارد کردن عدد دقیق نشان داده شده در فیلد (کد خطا را وارد کرده و enter بزنید)تراکنش را با وارد کردن اطلاعات پیگیری و سایر فیلد ها به صورت موفق در نرم افزار ذخیره نماید. لطفا در وارد کردن کد خطا در قسمت توضیحات دقت نمایید.
تاریخ شروع 1401/05/31                  
 • پکیج بروزرسانی سامانه بیمارستانی میکفاوا 10.9.1.74
پکیج بروزرسانی فوق شامل بهینه سازی و ارتقای گزارشات سیستمی در سامانه (سبا) می باشد. 1–ارتقاء گزارش 19049 در سامانه سبا با نام(گزارش ریز اصالت دارویی) برای سهولت در پروسه گزارش گیری (ریز اصالت دارویی) با شماره 19049 فیلد های جستجو از طریق ، بیمه ،صندوق بیمه ؛کد اصالت ثبت شده ، هنگام ورود اطلاعات برای کاربر هنگام گزارش گیری اضافه شده است. مهم–پکیج فوق در سرور HIS هر مرکز اجرا گردد. مهم–اعمال تغییرات نام برده در گزارش فوق ملزم به اجرای پکیج 10.9.1.74 (SABA) در سرور سامانه سبا می باشد .
تاریخ شروع 1401/05/18.                  
ورود اعضا