لیست نرم افزار های
گروه میکفاوا

سامانه های بیمارستانی

سامانه بیمارستانی تحت ویندوز HIS

سامانه های درمانگاهی

سامانه یکپارچه شبکه های بهداشتی ستایش

سامانه نوین درمانگاهی

سامانه نسخه نویسی مدرن _ کارتابل پزشکان

سامانه خدمات و اقدامات پزشکی

سامانه های داروخانه ای

سامانه سفارشات هوشمند دارویی سیماد

سامانه دارویی و لوازم مصرفی

سامانه های تشخیصی

سامانه آزمایشگاه تشخیصی

سامانه تصویر برداری های نوین

سامانه پاتولوژی

محصولات دیگر

سامانه مددجویان سجایا

موبـایل بانک بنکفا

سامانه بهزیستی

سامانه سفارشات هوشمند دارویی و تجهیزات مصرفی

ماموریـت این سـامانه برقـراری ارتبـاط با سـامانه مالـی تعهـدی
و همچنیـن سامانه بیمارسـتانی برای تشـخیص میـزان سـفارش
بـا روش هوشـمند، بر اسـاس اسـتفاده از داده هـای مصرفـی از
HIS و خرید از روزآمد می باشد .
در راسـتای ایـن ماموریـت، ایـن سـامـانه وظیفـه نظـام منـد
کـردن جریـان خـریـد از شـرکـت هـای پخـش را برعهـده دارد.
بدیـن ترتیب کـه بـا سـفارش هوشـمند کار از انبـار بیمارسـتان
هـا شــروع مـی شـود و در مرحـلـه بعـد رسـیدگی تـوســط
کارشناسـان معاونـت انجـام میگیرد و در پایان لیسـت آماده به
خریـد تحویـل کارپـرداز میشـود و کارپـرداز میتوانـد در جریـان
خریـد با شـرکت های پخش قـرار گیرد. تمامی ایـن مراحـل در
این سامانه به صورت هوشمند و مکانیزه انجام میگیرد.

پخش ویدیو

مزیت های درخواست در بیمارستان ها

 

 • درخواست هوشمند کالا (براساس مصرف His  ، رسید و حواله سامانه

مالی تعهدی ، بر اساس نقطه سفارش کالا به صورت انتخابی )

 • مشاهده معدل مصرف و خرید و موجودی در زمان ثبت درخواست  
 • ثبت داروهای مازاد به صورت هوشمند (بر اساس موجودی و مصرف HIS)
 •  مشاهده شرکت های پخشی که کالاهای درخواستی را اخیرا تامین نموده اند 
 • ارسال لیست های خرید به شرکت های پخش و دریافت پیشنهاد قیمت از آنان

امکانات نظارت و بررسی

 • مشاهده میزان درخواست و موجودی در زمان درخواست دهی کالا
 • نظارت و رسیدگی اتوماتیک و هوشمند سازی در خرید و تامین کالا  
 • مشاهده میزان دارو های مازاد مراکز و توزیع آن بین مراکز 
 • مشاهده شرکت های پخشی که کالا های درخواست شده را اخیرا تامین نموده اند 
 • مشاهده نوسان قیمت کالا در بازه زمانی متفاوت     
 • ارسال لیست خرید به شرکت های پخش و دریافت پیشنهاد قیمت از آن ها

مزیت های دیگر این سامانه

 • نظام مند کردن سفارش دارو در کل کشور با یک مدل معین و مورد تایید سازمان غذا و دارو
 • دسترسی به اطلاعات سفارشات انجام شده و سفارشات در راه در سطح مراکز ، استان و کشور
 • قابلیت استفاده از سفارش هوشمند و تنظیم این الگوریتم جهت اعمال روش سفارش کالا در سطح کشور 
 • دسترسی به میزان موجودی ، مصرف و خرید به صورت بر خط و از طریق تلفن همراه مدیران
 • امکان به اشتراک گذاشتن نیازهای کالا در کارتابل سفارشی شده شرکت های پخش
 • قابلیت اتصال، پاسخگویی و اعلام قیمت و میزان موجودی شرکت های پخش از میزان درخواست مورد نیازی که کارتابل شرکت پخش قرار گرفته است به تفکیک مرکز و استان و کشور
پخش ویدیو

محصولات و
نرم افزار ها

محصـولات تولیـد شـده توسـط گـروه میکفــاوا در
حــوزه هـای ســلامت ، بیمــه و ســازمان هــای
امدادی مورد استفاده قرار می گیرد .

لیست نرم افزار های
گروه میکفاوا

سامانه های بیمارستانی

سامانه بیمارستانی تحت ویندوز HIS

سامانه جامع بیمارستانی ایرانیان میکفاوا NTHIS

سامانه های درمانگاهی

سامانه یکپارچه شبکه های بهداشتی ستایش

سامانه نسخه نویسی مدرن _ کارتابل پزشکان

سامانه نوین درمانگاهی

سامانه خدمات و اقدامات پزشکی

سامانه های داروخانه ای

سامانه سفارشات هوشمند دارویی سیماد

سامانه دارویی و لوازم مصرفی

سامانه های تشخیصی

سامانه آزمایشگاه تشخیصی

سامانه تصویر برداری های نوین

سامانه پاتولوژی

سامانه مددجویان سجایا

موبـایل بانک بنکفا

سامانه بهزیستی

سامانه سفارشات هوشمند دارویی و تجهیزات مصرفی

ماموریـت این سـامانه برقـراری ارتبـاط با سـامانه مالـی تعهـدی و همچنیـن سامانه بیمارسـتانی برای تشـخیص میـزان سـفارش
بـا روش هوشـمند، بر اسـاس اسـتفاده از داده هـای مصرفـی ازHIS و خرید از روزآمد می باشد .
در راسـتای ایـن ماموریـت، ایـن سـامـانه وظیفـه نظـام منـدکـردن جریـان خـریـد از شـرکـت هـای پخـش را برعهـده دارد.
بدیـن ترتیب کـه بـا سـفارش هوشـمند کار از انبـار بیمارسـتان هـا شــروع مـی شـود و در مرحـلـه بعـد رسـیدگی تـوســط کارشناسـان معاونـت انجـام میگیرد و در پایان لیسـت آماده به خریـد تحویـل کارپـرداز میشـود و کارپـرداز میتوانـد در جریـان خریـد با شـرکت های پخش قـرار گیرد. تمامی ایـن مراحـل در
این سامانه به صورت هوشمند و مکانیزه انجام میگیرد.

پخش ویدیو

مزیت های درخواست در بیمارستان ها

 

 • درخواست هوشمند کالا (براساس مصرف His  ، رسید و حواله سامانه

مالی تعهدی ، بر اساس نقطه سفارش کالا به صورت انتخابی )

 • مشاهده معدل مصرف و خرید و موجودی در زمان ثبت درخواست  
 • ثبت داروهای مازاد به صورت هوشمند (بر اساس موجودی و مصرف HIS)
 •  مشاهده شرکت های پخشی که کالاهای درخواستی را اخیرا تامین نموده اند 
 • ارسال لیست های خرید به شرکت های پخش و دریافت پیشنهاد قیمت از آنان

امکانات نظارت و بررسی

 • مشاهده میزان درخواست و موجودی در زمان درخواست دهی کالا
 • نظارت و رسیدگی اتوماتیک و هوشمند سازی در خرید و تامین کالا  
 • مشاهده میزان دارو های مازاد مراکز و توزیع آن بین مراکز 
 • مشاهده شرکت های پخشی که کالا های درخواست شده را اخیرا تامین نموده اند 
 • مشاهده نوسان قیمت کالا در بازه زمانی متفاوت     
 • ارسال لیست خرید به شرکت های پخش و دریافت پیشنهاد قیمت از آن ها

مزیت های دیگر این سامانه

 • نظام مند کردن سفارش دارو در کل کشور با یک مدل معین و مورد تایید سازمان غذا و دارو
 • دسترسی به اطلاعات سفارشات انجام شده و سفارشات در راه در سطح مراکز ، استان و کشور
 • قابلیت استفاده از سفارش هوشمند و تنظیم این الگوریتم جهت اعمال روش سفارش کالا در سطح کشور 
 • دسترسی به میزان موجودی ، مصرف و خرید به صورت بر خط و از طریق تلفن همراه مدیران
 • امکان به اشتراک گذاشتن نیازهای کالا در کارتابل سفارشی شده شرکت های پخش
 • قابلیت اتصال، پاسخگویی و اعلام قیمت و میزان موجودی شرکت های پخش از میزان درخواست مورد نیازی که کارتابل شرکت پخش قرار گرفته است به تفکیک مرکز و استان و کشور

E-Med

نسخه نویسی هوشمند پزشکان

سامانه هوشمند نسخه‌نویسی الکترونیکی پزشکان با برند E-Med محصول گروه  دانش بنیان میکفاوا است، این محصول فرایند ثبت نام خودکار پزشک را بدون نیاز به تعریف اولیه فقط با استفاده از شماره موبایل ثبت شده به نام پزشک انجام میدهد.

سامانه هوشمند نسخه نویسی پزشکان قابلیت بهره برداری برای تمامی پزشکان در مراکز بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی و نیز کلینیک و مطب های استان را دارد

نسخه نویسی E-Med دارای بیش از 1 میلیون سابقه نسخه واقعی است 

پخش ویدیو

برخی از مزیت های این سامانه

 • سامانه هوشمند E-Med با استفاده از وب سرویس های بیمه سلامت و نیز تامین اجتماعی عملیات احراز هویت را انجام می دهد.
 • این سامانه امکان ثبت نسخ برای تمامی بیماران در انواع بیمه ها را داراست و تمامی نسخ را با پروتکل وزارت بهداشت به سامانه دیتاس ارسال می نماید.
 • سامانه E-Med امکان مشاهده نسخه های بیماران را با استفاده از کد ملی شماره رهگیری و شناسه نسخه می تواند احضار نماید و معادل یه نرم افزار نسخه پیچی عمل کند.
 • سامانه E-Med امکان مشاهده ارسال نسخ به سامانه دیتاس و سامانهای بیمه در 24 ساعت گذشته را با سهل ترین روش در اختیار پزشک قرار می دهد.
 • در سامانه نسخه نوسیی E-Med پزشک را درگیر عدم ارسال و یا غیر برخط بودن سرویس های دیتاس و یا بیمه ها نمی نماید.
 • در سامانه مذکور پزشک می تواند با درج کد ملی بیمار سابقه پذیرش و پرداخت صندوق را از سامانه بیمارستان و یا سامانه کلینیک مشاهده نماید.
 • در سامانه هوشمند نسخه نویسی الکترونیکی پزشکان پزشک می تواند تمامی اقلام دارویی و خدمات تشخیصی درمانی را در یک صفحه سهل و آسان جستجو و انتخاب نماید و سامانه بصورت هوشمند سر نسخه ها را تفکیک می نماید.
 • در سامانه E-Med پزشک میتواند با درج پروتکل های درمانی uptodate سر نسخه های که برای درمان مورد نظر از پیش در سامانه وجود دارد انتخاب نماید.
 • در سامانه E-Med پزشک می تواند با استفاده از کلید کیبورد * 40 قلم پر کاربرد از دارو را به یکباره احضار و موارد مورد نظر را انتخاب نماید.
 • در سامانه E-Med پزشک میتواند با کلید کیبورد + 20 قلم داروهای ساختنی پرکاربرد به یکباره احضار و انتخاب نماید.
 • در سامانه E-Med پزشک میتواند بافشردن کلید کیبورد – 20 آزمایش پر کاربرد را به یکباره احضار و موارد مورد نظر را انتخاب نماید.
 • در سامانه E-Med پزشک میتواند با فشردن دکمه کیبورد /   20 خدمت رادیوگرافی پر کاربرد را به یکباره احضار و موارد مورد نظر را انتخاب نماید.
 • در سامانه E-Med پزشک می تواند بافشردن کلید کیبورد & 20 خدمت دیگر پر کاربرد را به غیر دارو و ساختنی و ازمایش رادیوگرافی را به یکباره احضار و موارد مورد نظر را انتخاب نماید.
 • در سامانه E-Med با فشردن *و کلمه موتور جستجو تمامی اقلام دارای آن کلمه را بررسی و احضار می کند.
 • در سامانه E-Med ترتیب احضار اقلام کاملا هوشمندانه است و بر اساس کاربرد و سوابق فعالیت پزشک و یا پزشکان هم رشته است.
 • در سامانه E-Med اقلام خدمات بر اساس جنس و سن و تخصص بیمار احضار می شوند.
 • در سامانه E-Med مشمولیت و قیمت خدمات در زمان جستجو در دسترس پزشک می باشد.
 • سامانه E-Med مجهز به یافتن اقلام از طریق صدای پزشک و قلم نوری است (در صورت راه اندازی سرور مجزا)
 • سامانه E-Med دارای سرویس دورا پزشکی است (در صورت راه اندازی سرور مجزا)
 • سامانه E-Med دارای امکان احضار سوابق نسخ بیمار برای پزشک است.
 • سامانه E-Med دارای امکان ثبت اطلاعات بالینی و فایل صوتی برای درج تشخیص در پرونده بیمار است
 • سامانه E-Med بصورت خودکار و هوشمند اقلام و نسخ پرکاربرد را تشخیص می دهد.
 • سامانه E-Med دارای امکان ارسال شناسه نسخه ثبت شده برای موبایل شخصی بیمار است. (در صورت ثبت موبایل شخصی بیمار در زمان ویزیت توسط پزشک)

استاندارد اقلام مورد استفاده درسامانه E-Med :

سامانه نسخه نویسی هوشمند E-Med برای کنسول جستجوی اقلام دارویی و ساختنی و خدمات تشخیصی و اقدامات طبی و درمانی که توسط پزشک در نسخه نویسی استفاده می گردد از دو استاندارد ERX و RVU3 بهره مند است که مورد وثوق وزارت بهداشت می باشد لذا در ارسال نسخ به دیتاس و بیمه سلامت و تامین و سازمان های بیمه دیگر بصورت هوشمند عمل mapping را انجام می دهد در این صورت پزشک درگیر لیست اقلام مختلف بر اساس سامانه های متفاوت و استاندارد های مختلف نخواهد شد.

ایده وب سرویس دانش بنیان در نسخه نویسی E-Med

سامانه دارای وب سرویس دریافت اطلاعات بیماران پذیرش شده در هر مرکز درمانی و از هر سیستم کلینیکی در دانشگاه علوم پزشکی و استان است.

گواهینامه های شرکت

پخش ویدیو
پخش ویدیو
ورود اعضا