پشتیبانی و خدمات

سیستم پاسخگویی هوشمند به درخواست‌های مشتریان بصورت sms و ایمیل
اطلاع‌رسانی برخط هفتگی از وضعیت پشتیـبانی به بخش مدیران و مشـتریان
اطلاع‌رسانی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های حوزه بیمه، درمان و سلامت
نصب و تنظیمـات سـامـانه بیمـارسـتانی در کمـتر از 10 روز
پاسخگویی تلفنی استانی و یا ناحیه‌ای در سطح کشور
بروزرسانی برخط قیمت‌ها و مشمولیت‌های بیمه
اطلاع رسانی از تغییرات ورژن‌های سامانه‌ها
رسیدگی به شکایات و بازرسی
سیستم پاسخگویی 24ساعته
نحوه عملکرد پشتیبانی

نحوه عملکرد 

توسعه و پشتیبانی

سیستم پاسخگویی هوشمند به درخواست های مشتریان
از طریق SMS و ایمیل

  پذیرش پیام صوتی برای انتقال اطلاعات بیشتر تیکت

اطلاع رسانی خودکار ارجاع تیکت ها به کارشناسان تیم پشتیبـانی

اطلاع رسانی اتمام کار و در انتظار تایید کیفیت تیکت به مشــتری

  ارسال لینک تیکت ناقص از طریق ایمیل به منظور دسترسی آسان

  ظرف 24 ساعت از طریق پیامک ، فوری بودن یا زمان

     انجام خدمت مشخص می شود

اطلاع رسانی بر خط هفتگی

اطلاعات عملکرد پشتیبانی به صورت هفتگی
به مـدیـران و مـشتـریـان ارسال مـی شود.
این اطلاعات شامل :

  تیکت های باقی مانده در ابتدای هفته
  تیکت های ثبت شده در طول هفته
  تیکت انجام شده در طول هفته
  تیکت در دست انجام در پایان هفته

اطلاع رسـانی از بـخشنامه ها
در حوزه بیمه درمان و سلامت

تمـامی بخشـــنامه های دریافتـی در سـامانه ویژه
مشتریان برای آنها ارسال می گردد .
همـچنین بخـشنامه ها برای اسـتـفاده عـمـوم بـه
تفکیک تاریخ و موضوع در وب سایت میکـروافـزار
اطلاع رسانی می شود .

پاسخگویی تلفنی استانی و ناحیه ای در سطح کشور
هر کجا که باشید
دفــتر پـشتیبانی گـروه میـکفـاوا در نزدیـکی شـمـاسـت.
کـافـیست بـا پـیـش شـمـاره استانی خود تماس بـگیرید
شـرکت در پنج ناحیه کشور دارای دفتر پشتیبانی می باشد
شمال ، جنوب ، شرق ، غرب و شمال شرق
ایـن نـواحی بـنابر نیـاز مشتـریـان قابل افزایش می باشد
به شکلی که شرکت در تمامی نواحی کشور دفتر احداث کند
بروزرسانی بر خط قیمت ها مشمولیت های بیمه

  مشـمـولـیـت هـای بـیـمـه کـه از طـرف بـیـمـه
     ســلامت ، بیمه تامـیـن اجـتـمـاعـی ، کـمـیـتـه
     امـــداد و سـازمـــان غـــذا و دارو  و … اعــلام
     می گـردد بـه صـورت آنـلایـن محصـولات گــروه
     میـکـفاوا قابل مشـاهـده می باشد .

  همـچـنین آخـریـن قـیـمـت های اعـلام شده به
     طــور خودکـار در نـرم افـزار هـای گـروه میـکفاوا
     بـروز رسـانی می شـود

بـروز رســانی و اطـلاع رسـانی
از تغییرات ورژن های سـامـانـه

  قبل از انتشـــار ورژن جدید محصــولات ، اطــلاعـات
     تغییــرات محصــول در CRM قـــرار مـی گیــرد تــا
     مشتریان با رفع خطاها (Bug Fix) ، توسعه و امکانات
     جدید محصول آشنا شوند .

  همچنین نسخه جدید نرم افزار ها از طریق CRM قـابل
     دسترسی و نصب می باشد

رسیدگی به شکایات و بازرسی

  در خصوص بهبود عملکرد تیم پشتیبانی، خط تلفنی در
   نظر گرفته شده که ارتباط مدیران را به صورت مســتقیم
   با مدیـر عـامـل شرکت برقرار می سازد، این امر با هدف
   سنجـش کیفیــت پشتیبانی، بررسـی شکایات و ارتـقای
   کیفیت عملکرد می باشد .

  هــمچنین مدیران سازمانی در حوزه فـناوری اطـلاعـات
    می تواننـد تنها با یک کلیـک عدم رضایت و نارضایتــی
    خود را اعلام نمایند، که از طریق مدیرعامل شرکت بررسی
    و وارد روند رفع اشکال و جلب رضایت می شود .

مراحل نصب و راه اندازی سامانه بیمارستانی

گام نخست

بازدید از زیرسـاخت شبکه و
سخت افزار و تعیین نقش و
دسترسی

دریافت فرم تکمیلی
اطلاعـات بیمارستان

گام دوم

گام سوم

نصب و راه اندازی بر روی
سرور هـای بـیـمـارسـتان

پیــاده سـازی سـاخـتـار
بیمارستان ، نقش کاربران
و پیکــربنــدی تجـهیزات

گام چهارم

گام پنجم

پیاده سازی مقررات و روال
های مالی و صورتحســاب
های بیمـارسـتان

دوره های آموزشی و کارگاه

گام ششم

گام هفتم

راه انـدازی نهـایـی و
نظــارت بر روال کاری

پاسخگویی 24 ساعته

تیـم پشتیبـانی گـروه میـکفـاوا به صورت 24 ساعته
آمــاده  پـاســخ  دهـی مـی بـاشــد  مشـتـریـان
مـی تـواننــد در ســاعـات غیــر اداری ، روز هــای
تعطیـــل و ســـاعات شـــبانه در صـــورت بــروز
اختــلال هـای (force major) ذکـــر شـــده در
پروتکل های کیفیت خدمات (SLA) با تیم پشتیبانی
فنی تماس حاصل کنند.
در صـورت عدم حل مشـکل، کار به مهندسـین خبره
ارجاع داده می شود.

  مشکلات سرور
  قطع سیستم در سطح مرکز
  اختلال در بخش های کلیدی

نحوه مدیریت پشتیبانی میکفاوا

پخش ویدیو

پشتیبانی و خدمات

سیستم پاسخگویی هوشمند به درخواست‌های مشتریان بصورت sms و ایمیل
اطلاع‌رسانی برخط هفتگی از وضعیت پشتیـبانی به بخش مدیران و مشـتریان
اطلاع‌رسانی از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های حوزه بیمه، درمان و سلامت
نصب و تنظیمـات سـامـانه بیمـارسـتانی در کمـتر از 10 روز
پاسخگویی تلفنی استانی و یا ناحیه‌ای در سطح کشور
بروزرسانی برخط قیمت‌ها و مشمولیت‌های بیمه
اطلاع رسانی از تغییرات ورژن‌های سامانه‌ها
رسیدگی به شکایات و بازرسی
سیستم پاسخگویی 24ساعته
نحوه عملکرد پشتیبانی

نحــوه عملکــرد 

توسعــه و پشتیبـانی

سیستم پاسخگویی هوشمند به درخواســت های مشتــریـان
از طریــق SMS و ایمیـــل

  پذیرش پیام صوتی برای انتقال اطلاعات بیشتر تیکت

اطلاع رسانی خودکار ارجاع تیکت ها به کارشناسان تیم پشتیبـانی

اطلاع رسانی اتمام کار و در انتظار تایید کیفیت تیکت به مشــتری

  ارسال لینک تیکت ناقص از طریق ایمیل به منظور دسترسی آسان

  ظرف 24 ساعت از طریق پیامک ، فوری بودن یا زمان

     انجام خدمت مشخص می شود

اطلاع رسانی بر خط هفتگی

اطلاعات عملکرد پشتیبانی به صورت هفتگی
به مـدیـران و مـشتـریـان ارسال مـی شود.
این اطلاعات شامل :

  تیکت های باقی مانده در ابتدای هفته
  تیکت های ثبت شده در طول هفته
   تیکت انجام شده در طول هفته
  تیکت در دست انجام در پایان هفته

اطلاع رسـانی از بـخشنامه ها
در حوزه بیمه درمان و سلامت

تمـامی بخشـــنامه های دریافتـی در سـامانه ویژه مشتریان برای آنها ارسال می گردد .
همـچنین بخـشنامه ها برای اسـتـــفاده عـمـوم بـه تفکیک تاریخ و موضوع در وب ســایت میکـروافـزار اطـلاع رسانی می شود .

پاسخگویی تلفنی استانی و
ناحیـه ای در سطح کشور

هر کجا که باشید
دفــتر پـشتیبانی گـروه میـکفـاوا در نزدیـکی شـمـاسـت.
کـافـیست بـا پـیـش شـمـاره استانی خود تماس بـگیرید
شـرکت در پنج ناحیه کشور دارای دفتر پشتیبانی می باشد
شمال ، جنوب ، شرق ، غرب و شمال شرق
ایـن نـواحی بـنابر نیـاز مشتـریـان قابل افزایش می باشد
به شکلی که شرکت در تمامی نواحی کشور دفتر احداث کند

بروزرسانی بر خط قیمت ها مشمـولیـت هــای بیمـه

  مشـمـولـیـت هـای بـیـمـه کـه از طـرف بـیـمـه ســلامت ، بیمه تامـیـــن اجـتـمـاعـی ، کـمـیـتــه
امـــداد و سـازمـــان غـــذا و دارو  و … اعــلام می گـردد بـه صـورت آنـلایـن محصـولات گــروه میـکـفاوا قابل مشـاهـده می باشد .

 

  همـچـنین آخـریـن قـیـمـت های اعـلام شده به طــور خودکـار در نـرم افـزار هـای گـروه میـکفاوا
بـروز رسـانی می شـود

بـروز رســانی و اطـلاع رسـانی
از تغییرات ورژن های سـامـانـه

  قبل از انتشـــار ورژن جدید محصــولات ، اطــلاعـات تغییــرات محصــول در CRM قـــرار مـی گیــرد تــا مشتــریان با رفع خطــاها (Bug Fix) ، توسعه و امکانـات جدید محصول آشنا شوند .

  همچنین نسخه جدید نرم افزار ها از طریق CRM قـابل دستـرسی و نصب می باشد

رسیدگی به شکایات و بازرسی

  در خصوص بهبود عملکرد تیم پشتیبانـی، خط تلفنی در نظـر گرفته شده که ارتباط مدیران را به صورت مسـتقیم با مدیـر عـامـل شرکت برقرار می سازد، این امر با هدف سنجـش کیفیـت پشتیبانی، بررسـی شکایات و ارتـقای کیفیت عملکرد می باشد .

  هــمچنین مدیران سـازمانی در حوزه فـناوری اطـلاعـات می تواننـد تنها با یک کلیـک عدم رضایـت و نارضایتــی خود را اعلام نمایند، که از طریق مدیرعامل شرکت بررسی و وارد روند رفع اشـکال و جـلب رضایت می شود .

مـراحــل نصــب و
راه اندازی محصولات

گام نخست

بازدید از زیرسـاخت شبکه و
سخت افزار و تعیین نقش و
دسترسی

گام دوم

دریافت فرم تکمیـلی
اطلاعـات بیمارستان

گام سوم

نصب و راه اندازی بر روی
سرور هـای بـیـمـارسـتان

گام چهارم

پیــاده سـازی سـاخـتـار
بیمارستان ، نقش کاربران
و پیکــربنــدی تجـهیزات

گام پنجم

پیاده سازی مقررات و روال
های مالی و صورتحســاب
های بیمـارسـتان

گام ششم

دوره های آموزشی و کارگاه

گام هفتم

راه انـدازی نهـایـی و
نظــارت بر روال کاری

پاسخگویی 24 ساعته

تیـم پشتیبــانی گـروه میـکفـاوا به صــورت 24 ساعته آمــاده  پـاســخ  دهـی مـی بـاشــد  مشـتـریـان مـی تـواننــد در ســاعـات غیــر اداری ، روز هــای تعطیـــل و ســـاعات شـــبانه در صـــورت بــروز اختــلال هـای (force majeure) ذکـــر شـــده در پروتکل های کیفیــت خدمات (SLA) با تیم پشتیبـانی فنی تماس حاصل کنند.
در صـورت عدم حل مشـکل، کار به مهندسـین خبره ارجاع داده می شود.

  مشـکلات سرور
  قطع سیستـم در سطح مرکز
  اختلال در بخش های کلیدی

ورود اعضا