با جمع آوری و طـبقه بندی اطلاعات ساختاری را تشـکیل دادیم تا نیاز های مدیران را به دقت شناسایی و بررسی کنیم

ما با جمع آوری و طـبقه بندی اطلاعات ساختاری را تشـکیل دادیم تا نیاز های مدیران را به دقت شناسایی و بررسی کنیم

افزایش دقت و صحت تصمیم گیری مدیران ارشد از طریق افـزایش کـمیت و کـیـفـیت اطلاعــات 

   چشم‌انداز           

کار آمدی در بهره برداری از اطلاعات حوزه سلامت و ارتقا کـیفیت خـدمات آمـوزشـی و پـشتیبانـی
اهداف
ماموریت
توسعه نرم افزار های حوزه سلامت ،
تصمیم یاری و اطلاع رسانی

ارزش‌ها

افزایش کیفیت خدمت رسانی اسـتفاده از فناوری های نوین کاهـش هزینه های بیـماران صـحـت داده هــای دریـافـتی
استراتژی
اطـلاع رسـانـی دقـیق شـاخص هـا بـه مــدیـران از طـریـق مـوبـــایـل اپ هـا ایجاد سرویس های ارتباط با تجهیزات

چشم انداز

افزایش دقت و صحت تصمیم گیری مدیران ارشد از طریق افـزایش کـمیت و کـیـفـیت اطلاعــات
اهداف
کار آمدی در بهره برداری از اطلاعات حوزه سلامت و ارتقا کـیفیت خـدمات آمـوزشـی و پـشتیبانـی
ماموریت
توسعه نرم افزار های حوزه سلامت ،تصمیم یاری و اطلاع رسانی
ارزش ها
افزایش کیفیت خدمت رسانی اسـتفاده از فناوری های نوین کاهـش هزینه های بیـماران صـحـت داده هــای دریـافـتی
استراتژی
اطـلاع رسـانـی دقـیق شـاخص هـا بـه مــدیـران از طـریـق مـوبـــایـل اپ هـا ایجاد سرویس های ارتباط با تجهیزات
اقدامات عملی در راستای اهداف شرکت

با فراگیر کردن بهره برداری
از تـجـهیزات پـزشــکی و اتصال به دستگاه های آزمایشگاهی

ایجاد زیر سیستم های
تصمیم یـاری و اطلاع رسانی از طریـق
تـبلت و تـلفـن هـمراه و پیامک هوشمند

گروه دانش بنیان میکفاوا مرجع تغییر و تحول در روش های رسیدگی به صورت حساب های بیمه می باشد .

شرکت در صدد ایجاد بستر و نرم افزار های مناسب جهت رسیدگی آنلاین به صورتحساب های بیمه می باشد . به نحوی که با صدور صورتحساب بیمه در بیمارستان این صورت حساب نهایی و رسیدگی شده محسوب شود و نیازی به رسیدگی در بیمارستان و شرکت بیمه نداشته باشد و با این شرایط کسور بیمارستان به صفر خواهد رسید و این تحولی بزرگ در عرصه صدور صورت حساب های بیمه که پیشگام آن گروه دانش بنیان میکفاوا می باشد.

نرم افزار های اطلاع رسانی
از طریق موبایل اپ ها

دسترسی آسان به اطلاعات

نمایش نمودار های تحلیلی

تسهیل نظارت و تصمیم گیری

ورود اعضا